Logo UHasselt

menu

UHasselt


Over UHasselt

Over UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPDRACHTVERKLARING

De Universiteit Hasselt is een jong, dynamisch kenniscentrum van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ze beschouwt het als haar maatschappelijke plicht om een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame en innovatieve regio. Ze heeft de ambitie om een knooppunt in dat innovatieweb te zijn. Daarom hecht de Universiteit Hasselt veel belang aan samenwerking met andere kenniscentra, bedrijven, overheden en organisaties in Limburg en daarbuiten.

Als een van de motoren voor regionale innovatie focust de Universiteit Hasselt concreet op:

 • het opleiden van studenten tot hooggeschoolde, inzetbare professionals;
 • het voeren van toegepast en fundamenteel onderzoek in welomlijnde domeinen
  en het stimuleren van de valorisatie ervan;
 • het verspreiden van haar kennis en expertise door samenwerking met bedrijven en andere externe partners;
 • het uitbouwen van buitenlandse samenwerkingsverbanden.
 • Basisprincipes bij de invulling van deze kerntaken zijn academische en wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijk engagement, aandacht voor ethische normen en zingeving – zonder ideologisch onderscheid.

Voor de Universiteit Hasselt staat de ontwikkeling van het menselijk potentieel van al haar studenten en personeelsleden voorop.

_____________________________


1. Actief onderwijs op maat van de student

 
De Universiteit Hasselt leidt haar studenten op tot hooggeschoolde, inzetbare en ondernemende professionals die met hun kennis en vaardigheden een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de kenniseconomie. De universiteit zet daarom maximaal in op het aanbieden van kwalitatief hoogstaande opleidingen met een wetenschappelijk gedegen inhoud die aansluiten op de actuele noden van de (Eu)regio.

Student centraal
In haar onderwijsmodel stelt de Universiteit Hasselt de student centraal. Vanaf het begin worden studenten begeleid bij zelfstandig leren, zodat ze stap voor stap evolueren naar volledig autonoom studeren.

De Universiteit Hasselt hanteert een mix van onderwijsvormen waarbij studenten de leerstof actief verwerken: hoorcolleges, responsiecolleges, oefeningensessies, groepswerk, individuele opdrachten, practica, projecten, stages, excursies, seminaries… Kenmerkend voor het onderwijs is de interactie tussen student en docent, en tussen studenten onderling.

De opleidingen aan de Universiteit Hasselt zijn flexibel samengesteld en bieden studenten de mogelijkheid om een programma op maat samen te stellen. De bacheloropleidingen met flexibele leertrajecten bereiden studenten optimaal voor op een brede waaier van masteropleidingen aan de eigen universiteit én aan andere universiteiten in Vlaanderen en Nederland.

Nadruk op kennis én ‘skills’
In haar onderwijs legt de Universiteit Hasselt niet alleen de nadruk op het actief verwerken van kennis, maar ook op het verwerven van vaardigheden die nuttig en nodig zijn op de arbeidsmarkt en in de samenleving – de zogenaamde ‘lifelong employability skills’. De Universiteit Hasselt formuleerde vijf kerncompetenties waarover elke afgestudeerde moet beschikken:

 • zelfsturend handelen en leren;
 • multidisciplinair samenwerken;
 • communiceren en presenteren;
 • stakeholder awareness;
 • ethisch denken en handelen.

Onderwijskwaliteit
De Universiteit Hasselt hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs. Daarom worden opleidingen regelmatig geëvalueerd en – indien nodig – bijgestuurd. Daarnaast werkt de universiteit ook met moderne technologieën – zoals e-learning – die de opleidingen toegankelijker maken voor internationale studenten, werkstudenten en studenten met functiebeperkingen.

Inspraak voor studenten
Studenten participeren op alle niveaus in het bestuur van de universiteit en hebben een belangrijke stem in zowel de opbouw als de kwaliteitsbewaking van het onderwijs.

Elke student telt
De Universiteit Hasselt stelt haar onderwijs open voor studenten uit heel Vlaanderen en daarbuiten. De universiteit beschouwt het als een topprioriteit om jongeren uit alle samenlevingsgroepen gelijke onderwijskansen te bieden. Daarom werkt zij met de student aan de verbetering van zijn studie-aanpak, studiemethoden en -planning om zo zijn slaagkansen te verhogen. Bijzondere aandacht gaat naar jongeren met een anders- of meertalige thuissituatie.

Student en maatschappij
De Universiteit Hasselt stimuleert deelname van haar studenten aan sport, cultuur en aan andere maatschappelijke activiteiten. Studenten worden ook aangezet om na te denken over de zingeving van hun activiteiten en over hun verantwoordelijkheid in de maatschappij – en dit in een geest van openheid voor alle levensbeschouwelijke strekkingen.


 

2. Toponderzoek in speerpuntdomeinen


De Universiteit Hasselt verricht wetenschappelijk onderzoek in een aantal welomlijnde domeinen met een hoge mate van maatschappelijke en/of technologische relevantie. Deze zgn. ‘onderzoeksspeerpunten’ zijn geclusterd binnen zeven onderzoeksinstituten die het volledige onderzoeksspectrum afdekken: van fundamenteel onderzoek over strategisch basisonderzoek tot de realisatie van concrete en innovatieve toepassingen.

Onderzoek en onderwijs zijn aan de Universiteit Hasselt nauw met elkaar verweven. Stafleden hebben zowel onderwijs- als onderzoekstaken. Studenten maken op hun beurt al tijdens de bacheloropleiding kennis met onderzoek en nemen tijdens de masteropleiding actief deel aan onderzoek. De masteropleidingen worden bovendien gevoed door de wetenschappelijke expertise van de verschillende onderzoeksgroepen en –instituten van de Universiteit Hasselt en/of van de partners van de universiteit.

De Universiteit Hasselt bouwt ook binnen de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL), samen met Hogeschool PXL, een integrale keten van fundamenteel en toegepast onderzoek uit.


3. Dienstverlening


De Universiteit Hasselt streeft naar een optimale doorstroming van haar kennis en expertise naar de samenleving. Daarom zet ze de schouders onder de verdere uitbouw van samenwerking tussen onderzoekers, bedrijven, kenniscentra en andere economische en culturele actoren in de (Eu)regio. Dit uit zich concreet in:

 • opbouwen van intensieve contacten met bedrijven, werkgeversorganisaties, streekplatformen en wetenschapsparken;
 • informeren van bedrijven over de aanwezige expertise binnen de universiteit;
 • dienstverlenend onderzoek: behandelen van specifieke vragen vanuit de bedrijfswereld rond de ontwikkeling en/of verbetering van (nieuwe) producten, diensten en processen;
 • creatie van spin-offs en spin-ins;
 • afstemmen van het octrooi- en licentiebeleid op valorisatie;
 • aanbieden van gerichte opleidingsprogramma’s voor professionals in bedrijven en organisaties.

De Universiteit Hasselt werkt ook met de andere Vlaamse universiteiten, op uiteenlopende terreinen, samen rond innovatie. Zo participeert ze in interuniversitaire onderzoeksinstellingen als IMEC, iMinds en VIB.


4. Internationale hub voor de regio


De Universiteit Hasselt wil een ‘toegangspoort tot het buitenland’ zijn voor de regio. Aan deze ambitie geeft ze invulling door studenten en onderzoekers van over de hele wereld te verwelkomen op haar campussen. Daarnaast moedigt ze ook de internationale mobiliteit van haar studenten en onderzoekers in omgekeerde richting aan. De universiteit heeft in dat verband uitwisselingsprogramma’s (onder meer in het kader van Erasmus) en samenwerkingsakkoorden lopen met tal van buitenlandse kenniscentra.
De Universiteit Hasselt profileert zich expliciet als een zelfstandig centrum van onderwijs, onderzoek en innovatie binnen de technologische topregio Eindhoven-Aken-Limburg. Binnen deze kennisregio versterkt ze haar onderwijs- en onderzoeksprofiel door concrete samenwerking met:

 • Maastricht University (binnen de transnationale Universiteit Limburg);
 • Technische Universiteit Eindhoven (voor de ingenieursopleidingen);
 • Université de Liège en Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (voor het bevorderen van de uitwisseling van studenten, ook buiten de EU).

Met de internationalisering van haar onderwijs en onderzoek wil de Universiteit Hasselt niet alleen haar studenten en onderzoekers een venster op de wereld bieden, maar ook haar zelfstandigheid en groei bestendigen.

_____________________________

UNIVERSITEIT HASSELT ALS WERKGEVER
De Universiteit Hasselt bouwt met haar personeelsleden aan een organisatie waar het aangenaam werken is. Maximale kansen op ontplooiing, respect voor de eigenheid van iedere medewerker, open communicatie, de participatie aan het bestuur op alle niveaus, en de waardering voor de inzet zijn kenmerken van haar bedrijfscultuur. De universiteit streeft naar een evenwicht tussen de persoonlijke ontplooiing van de medewerker en het efficiënt functioneren van de organisatie.