Logo UHasselt

menu

SEIN


Gender

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

IN 'VAKKEN' GESTOPT. GEGENDERDE STUDIEKEUZES IN HET TECHNISCH EN BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS IN VLAANDEREN.

In de meeste EU-landen, waaronder België, weerspiegelt de leerlingensamenstelling in het secundair (en hoger) onderwijs de traditionele rolpatronen. Er is nog steeds een grote kloof tussen jongens en meisjes in de keuze van studiegebieden en –onderwerpen. Meisjes maken vooral studiekeuzes die leiden naar 'vrouwelijke' beroepen, jongens kiezen voor opleidingen die leiden naar 'mannelijke' beroepen. Deze seksesegregatie is bijzonder uitgesproken in beroeps- en technische programma's en scholen.
Seksesegregatie in het onderwijs is in twee opzichten zeer problematisch. Allereerst, op individueel niveau, beperkt segregatie de studie-en carrièremogelijkheden van jonge mensen tot die die sociaal aanvaardbaar geacht worden voor hun geslacht/gender. Ten tweede, belemmert deze segregatie de optimale allocatie van menselijk potentieel en talent op het niveau van de arbeidsmarkt.
Onze onderzoeksvraag is: wat is de rol van de (geïnternaliseerde) genderbeelden en -stereotypen inzake studierichtingen en beroepen, in het proces van studiekeuze van leerlingen? We zullen de besluitvorming inzake studiekeuzes retrospectief onderzoeken. We zullen hiervoor de schoolbevolking van het 1e jaar van de 2e graad van een steekproef van technische en beroepssecundaire scholen bevragen via een elektronische vragenlijst.

Onderzoeker: Nico Steegmans

Promotoren: prof. dr. Patrizia Zanoni (UHasselt) en prof. dr. Dimitri Mortelmans (Universiteit Antwerpen)

Looptijd: 2012-mei 2014 

Financiering: Vlaamse Overheid - Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek

Voor meer informatie, surf naar: http://www.steunpuntgelijkekansen.be/