Logo UHasselt

menu

SOLK symposium


SOLK symposium

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GRADED ACTIVITY EN EXPOSURE IN VIVO ALS GEDRAGSTHERAPEUTISCHE BEHANDELMETHODEN VOOR CHRONISCHE PIJN. MEER BEWEGEN MET PIJN!

Eén op de vijf Europeanen ervaart chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat, waarvoor geen adequate (medische) verklaring of behandeling voorhanden is. Veel patiënten geven aan niet in staat te zijn normale dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. De ervaren beperkingen kunnen alleen verklaard worden vanuit een biopsychosociaal perspectief. Zo kunnen reactie op de pijn vanuit de omgeving het pijngedrag in stand houden door operante leerprocessen. Het pijngedrag wordt dus niet alleen bepaald door de ernst van de pijn of letsel maar ook door de directe reacties die erop volgen. Bij de behandeling Graded Activity wordt gebruik gemaakt van deze leerprocessen.  Graded activity is een integratieve, gestructureerde behandelvorm, gericht op het gradueel opbouwen van activiteiten volgens een tijdcontingent schema, waarbij de cliënt leert zelfstandig zijn activiteitenniveau op te bouwen en te handhaven. Naast omgevingsfactoren  zijn opvattingen van een patiënt over zijn pijn, oorzaak, mogelijke gevolgen etc. eveneens van belang.  Patiënten proberen hun pijn te verklaren en als er geen duidelijke verklaring voor de pijn gevonden kan worden, kunnen dysfunctionele opvattingen ontstaan, zoals bewegingsvrees.  Men spreekt van bewegingsvrees als de patiënt een irreële vrees voor activiteiten heeft die pijn kunnen opleveren uit een gevoel van kwetsbaarheid voor letsel. Indien er sprake is van vermijden van activiteiten ten gevolge van bewegingsvrees wordt exposure in vivo behandeling toegepast. Beide behandelvormen en hun achterliggende theoretische concept worden in de presentatie nader toegelicht.

Dr. Albère Köke is als fysiotherapeut en bewegingswetenschapper al ruim 30 jaar als behandelaar en onderzoeker werkzaam binnen het domein van chronische pijn. Hij werkt in het Kenniscentrum Adelante Revalidatiecentrum en aan de Universiteit Maastricht. Hij is o.a. auteur van het boek “Graded Activity, een gedragsmatige behandelmethode voor paramedici”. Daarnaast geeft hij les op Zuyd Hogeschool over pijn en begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun afstudeerscripties. Namens het KNGF zit hij in de Pijn Alliantie Nederland, een multidisciplinaire organisatie van wetenschappelijke beroepsverenigingen, samen met patiëntenorganisaties, die zich ten doel heeft gesteld het wetenschappelijk pijnonderzoek en behandeling in Nederland te bevorderen en te verbeteren