Logo UHasselt

menu

Lerarenopleiding


Lerarenopleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Veelgestelde vragen

 • FAQ’s voor de Specifieke lerarenopleiding economie

  • Kan ik worden toegelaten tot de opleiding?

   Als je een master diploma Handelswetenschappen, EW, TEW, Handelsingenieur of Handelsingenieur in de beleidsinformatica hebt (behaald aan de UHasselt of een andere Vlaamse universiteit), of een master diploma Handelswetenschappen of Bedrijfskunde, (behaald aan een Vlaamse hogeschool) wordt je toegelaten tot de opleiding.

   Als je een academisch bachelor diploma Handelswetenschappen, TEW, Handelsingenieur of Handelsingenieur in de beleidsinformatica hebt (behaald aan de UHasselt of een andere Vlaamse universiteit), kan je een inschrijving nemen in de specifieke lerarenopleiding, samen met een inschrijving voor een master opleiding in één van deze studiegebieden. Bijgevolg kan je ook aan de opleiding beginnen als je nog slechts een deel van de master moet afronden (bijv. de masterproef).

   Als je je gelijktijdig mag inschrijven voor een bachelor opleiding en een aansluitende master opleiding in één van de genoemde studiegebieden, kan je je ook inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding, samen met de inschrijving voor de master opleiding.


  • Is de opleiding combineerbaar met een job, resp. met een andere opleiding (bijv. master studies of masterproef)?

   Die combinatie is zeker mogelijk. Maar je zal dan wellicht niet de hele opleiding in  1 jaar kunnen afronden, want dat vereist dat je ze als een voltijdse activiteit aanpakt.  In andere woorden: je zou gedurende het hele academiejaar gemiddeld 40 uur per week aan opleidingsactiviteiten in de SLO moeten kunnen besteden – zoals van een voltijdse master student verwacht wordt.

   Er zijn allerlei mogelijkheden tot spreiding van de opleiding voor wie ze wenst te combineren met een job of met andere studies. Je kan de opleiding ook op 3 of op 4 semesters (dus 1,5 of 2 jaar) afronden. Ook een nog grotere spreiding is mogelijk.
   Zie voor een aantal voorbeeldtrajecten: http://www.uhasselt.be/UH/Specifieke-lerarenopleiding/Modeltrajecten.html

   Let wel op: er gelden een aantal regels met betrekking tot de volgorde waarin vakken kunnen worden opgenomen.


  • Wanneer kan ik met de opleiding starten? Kan dat voor het eerste semester nog na een aantal weken? Kan dat in het tweede semester?

   In het eerste semester is een instap na (de helft van) de demonstratielessen, d.i. na midden oktober, niet mogelijk omdat dit de logica van de opleiding doorbreekt. Een instap in het tweede semester is ook niet mogelijk, omdat dit de logica van de opleiding doorbreekt. Initiatie tot de onderwijspraktijk en Algemeen en vakdidactische startcompetenties moeten samen worden gevolgd bij het begin van de opleiding. Geen enkel ander vak mag deze twee voorafgaan.


  • Is het mogelijk (delen van) de opleiding in zelfstudie te doen, dus zonder lessen bij te wonen?

   Dat is niet mogelijk. Tijdens de contacturen ligt de klemtoon op een interactieve aanpak, d.w.z. op toepassingen in groep en op overleg en uitwisseling van ervaringen met medestudenten. Daarom is aanwezigheid in de lessen verplicht


  • Welke vakken mag je geven met het diploma? Mag ik Wiskunde geven? En Engels? En Natuurkunde?

   In het onderwijs spreekt men van vakken waarvoor je een vereist diploma hebt en vakken waarvoor je een voldoende geacht diploma hebt.
   Via de volgende link kan je de vakken terugvinden waarvoor je als master in de toegepaste economische wetenschappen een voldoende geacht diploma hebt: http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/database/SOV_vakken.asp?mdiplomacode=2653
   Wanneer er in een school niemand gevonden wordt om andere vakken te geven, dan kan je op basis van je diploma van leraar ook vakken geven waarvoor je een voldoende geacht diploma hebt. Je moet er wel rekening mee houden dat het langer duurt vooraleer je hierin vast benoemd kan worden.  • Waar kan ik lesgeven: ASO - TSO – BSO – Hogescholen – Avondonderwijs?

   Met je diploma kan je lesgeven in de tweede en derde graad van het ASO en TSO en de derde graad van het BSO. Eventueel kan je ook ingezet worden in de tweede graad BSO. Uiteraard kan je met je diploma ook terecht in het avondonderwijs en in een hogeschool. Bij deze laatste is een diploma lerarenopleiding niet altijd noodzakelijk, maar wel aangewezen.


  • Waar mag/moet ik stage doen: ASO - TSO – BSO – Hogescholen – Avondonderwijs?

   Doorheen de praktijkcomponent van de opleiding moet je zorgen voor een doordachte mix van stages in het ASO, het TSO en het BSO. Wanneer je ons in het secundair onderwijs kan overtuigen van je capaciteiten, mag je ook een stagebeurt doen in een hogeschool, in avondonderwijs of in een bedrijfsopleiding. Hiervoor zal je een aanvraag moeten doen. Voorafgaandelijke expliciete goedkeuring door de examencommissie is nodig om een “speciale” stage te mogen uitvoeren.


  • Wat is het verschil tussen een lerarenopleiding aan een CVO en één aan een universiteit? Zijn er verschillen in de vakken die je mag geven? In de wedde? In de inhoud van de opleiding?

   Alle specifieke lerarenopleidingen leiden tot hetzelfde diploma van leraar. Wat betreft de vakken die je mag geven en de wedde is er geen verschil, gezien dit afhankelijk zijn van je master diploma en – voor de wedde – ook van het al dan niet bezitten van een diploma van leraar.

   Er zijn evenwel vrij grote verschillen in de inhoud van de opleiding. SLO’s aan universiteiten – en zeker de SLO Economie van de UHasselt – richten de focus zeer sterk op “vakdidactiek”, d.i. de principes van lesgeven in een bepaald vakgebied. Tevens sluiten de didactische aanpak, de inhoudelijke diepgang en de academische kennisbasis waarvan vertrokken wordt, sterk aan bij het niveau van een academische master. Bovendien wordt in de SLO Economie van de UHasselt veel aandacht besteed aan de rol van “voortrekker” die een leraar met een master diploma o.i. dient te spelen op het vlak van innovatieve en activerende methoden in het onderwijs.

   Omwille van deze profilering is het voor een academische master aangewezen om een universitaire SLO te volgen.  • Hoeveel lessen zijn er per week?

   In de uurroosters kan je het aantal lessen per week terugvinden.

   Voor het eerste semester zijn er dat gemiddeld 4 per week. Er staan meer momenten geroosterd, maar de student moet in het totaal maar aanwezig zijn bij 4 intra muros sessies (onderdeel van Initiatie onderwijspraktijk).

   In het tweede semester zijn er nog maximaal 2 lessen per week. Uiteraard zal je tijdens het 2de semesters vooral tijd moeten besteden aan je stages.  • Hoeveel stage moet je doen? Hoeveel dagen/weken?

   Tijdens fase 1 van de praktijkcomponent Instapstage moet je 4 lessen observeren en 4 lessen geven in door ons geselecteerde secundaire scholen, dit vanaf januari. 
   In fase 2 van Instapstage moet je 5 lessen observeren en 15 lessen geven in een door de opleiding aangereikte school.
   Tijdens de afrondende Groeistage moet je 10 lessen observeren en 25 lessen geven. Deze stage vindt plaats in twee verschillende scholen.
   Tijdens de Instapstage (fase 2) en de Groeistage dien je daarnaast nog een aantal opdrachten uit te voeren ter kennismaking met “andere” aspecten van de leraarstaak (naast lesgeven).  • Moet je zelf stagescholen zoeken?

   De stageplaats voor Instapstage, wordt door de opleiding aangereikt. Voor de Groeistage mag je een beroep doen op het aanbod van de opleiding, maar mag je ook zelf voorstellen doen. Voor een aantal scholengemeenschappen moeten de aanvragen door de opleiding gebeuren.


  • Als ik een interim doe als leraar, telt dat dan als stage mee?

   Wanneer je een interim wil inzetten als stage, moet je hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen. Een goedkeuring van de examencommissie is nodig om een stage in eigen klas van start te laten gaan.
   Je kan een interim inzetten als één van de twee schoolstages in de Groeistage. Een aantal opdrachten voor Doorgroeicompetenties kunnen ook in de school van de interim uitgevoerd worden.
   Indien de interim aanstelling gespreid is over meerdere scholen die duidelijk anders geprofileerd zijn, dan is verrekening voor beide schoolstages in de Groeistage mogelijk.
   Erkenning is slechts mogelijk wanneer de school voorziet in een vorm van begeleiding die aan de vereisten van de opleiding voldoet.  • Kan ik interims doen zonder diploma van leraar?

   Je kan tijdens de opleiding al interims aannemen. Zolang je niet over het diploma beschikt, zal je echter als bachelor beloond worden in plaats van als master.


  • Wat is een LIO-baan? Wat is het verschil met een interim?

   Het decreet betreffende de lerarenopleidingen voorziet dat studenten de praktijkcomponent in service kunnen doen via een baan. De LIO of Leraar- In-Opleiding wordt begeleid door de school van tewerkstelling en krijgt ondersteuning vanuit de lerarenopleiding. Indien je de opleiding in één jaar wilt afronden, dat wilt zeggen, een voltijds traject van 1 jaar, dan moet je een volwaardige LIO-baan opnemen. De volwaardige LIO-baan impliceert een onderwijsopdracht van minimaal 500 uren, wat neerkomt op twee derde van een fulltime opdracht of bij benadering 12 uur per lesweek in het secundair onderwijs. Indien je de opleiding spreidt, mag de LIO-baan naar rato een kleinere opdracht inhouden. De leraar-in-opleiding (LIO) wordt betaald op het niveau van een leraar zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs.
   Aan de SLO Economie van de UHasselt wordt een LIO-baan pas erkend na succesvolle afronding van het theorievak “Algemeen en vakdidactische startcompetenties” en het praktijkvak “Initiatie tot de onderwijspraktijk”, d.w.z. ten vroegste na het eerste semester en voor maximum 24 studiepunten van de praktijkcomponent.

   Een interim baan als leraar is niet aan dezelfde beperkingen qua omvang en duur verbonden als een LIO-baan en kan variëren van een paar weken tot een heel schooljaar en van enkele uren per week tot een voltijdse aanstelling.

   Zowel voor een LIO-baan als voor interims word je betaald op het niveau van een leraar zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs.
   In geen van de twee gevallen is de SLO Economie betrokken bij het vinden van de vacature en de aanstelling: dat is louter een aangelegenheid tussen jou en de school. In beide gevallen houdt de SLO Economie zich het recht voor om autonoom te beslissen om de LIO-baan of interim te aanvaarden als vervanging van de reguliere schoolstages.


  • Hoe kom ik te weten of “leraar zijn” me wel ligt?

   De opleiding is zo opgebouwd dat je al vanaf week 1 praktische opdrachten krijgt: een les voorbereiden en die ook geven (zij het nog aan medestudenten en niet aan “echte” leerlingen). De praktijkcomponent loopt doorheen de ganse opleiding. Je moet dus niet eerst de theorie studeren vooraleer je deze kan toepassen. Deze aanpak zorgt er voor dat je snel weet of leraar zijn je roeping is!


  • Is de opleiding (“de “theorie”) moeilijk?

   De theorievakken vereisen een academisch niveau van denken en handelen, zoals vereist in een master opleiding. Ze zijn wel sterk verbonden met de praktijkcomponent en competentiegericht – geen theorie om de theorie.


  • Kunnen de “praktijktrainingen” (voorzien in januari) voor master (en bachelor) studenten op een ander tijdstip?

   Op afspraak met de docenten van de praktijkcomponent kunnen de praktijktrainingen ook na (de examens van) het eerste semester plaatsvinden.


  • Wat als ik vakken/stages toch wil uitstellen (nadat ik er me voor ingeschreven heb)?

   Voor alle opleidingsonderdelen kan je je uitschrijven tot de eerste dag van de examenperiode van het desbetreffende semester. Dat doe je langs digitale weg, via de applicatie “Mijn studentendossier”.


  • Wat bij een onvoldoende voor de keuzevakken in 3 BACH TEW?

   Voor de deliberatie over (3) BACH TEW gelden de gewone compensatieregels. Wanneer men later de volledige lerarenopleiding wil volgen, zal men het opleidingsonderdeel uit de SLO Economie waarvoor men in 3 BACH TEW een onvoldoende had, moeten hernemen. Een voldoende voor het “theorievak” Algemeen en vakdidactische startcompetenties is immers een voorwaarde voor het opnemen van andere vakken. De “praktijkvakken” (dus ook “Initiatie tot de onderwijspraktijk”) zijn in het kader van de SLO Economie uitgesloten van de compensatieregels.


  • Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld?

   Voor de SLO gelden dezelfde “tarieven” als voor niet-beursstudenten in de bachelor en master opleidingen.
   In 2014-2015 waren de volgende bedragen van toepassing:

   • voor wie de gehele opleiding opneemt in één academiejaar: € 890;
   • voor wie de opleiding spreidt: per jaar: € 230 “vast” + € 11 per opgenomen studiepunt.  • Kan het inschrijvingsgeld betaald worden met opleidingscheques?

   Dat kan. Voor verdere informatie hierover: zie http://www.uhasselt.be/UH/studenten/studeren-aan-de-UHasselt/studiegelden-Opleidingscheques.html


  • Kan ik betaald educatief verlof inzetten voor deze opleiding?

   De SLO TEW komt in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof.


  • Hoeveel bedraagt een leraarswedde?

   Als leraar weet je precies hoeveel je verdient. Dit vind je via onderstaande link: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/huidig/barema.asp?nr=502&benoeming=vast


  • Wordt bij aanstelling in het onderwijs rekening gehouden met elders verworven anciënniteit?

   Dat kan, onder bepaalde voorwaarden, o.m. voor technische en praktische vakken in het gewoon secundair onderwijs. Voor verdere informatie zie: http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorleraren/1indienst/nuttige_ervaring.htm


  • Waar kan ik terecht met andere vragen?

   Met vragen over het programma kan je terecht bij prof. dr. Tom Kuppens (coördinator SLO Economie) .
   Dat kan telefonisch: tel. nr. 011 26 87 55 of per e-mail: tom.kuppens@uhasselt.be of op afspraak.

   Met vragen over inschrijving en inschrijvingsgelden kan je terecht bij de studentenadministratie: mevr. Marie-Rose Vleugels - marierose.vleugels@uhasselt.be  - tel. 011 26 87 38