Logo UHasselt

menu

Universiteitsfonds


Legaten

Universiteitsfonds

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SUCCESSIERECHTEN

Successierechten in Vlaanderen

Wat zijn successierechten?

Het successierecht is een Vlaamse gewestbelasting op erfenissen. De belasting is verschuldigd op de waarde van alle goederen die uit een nalatenschap van een rijksinwoner worden verkregen, na aftrek van de begrafeniskosten en de eventuele schulden. De belasting wordt federaal geïnd, maar wordt dan volledig doorgestort naar het Vlaams Gewest.

Wanneer aangifte doen?

De aangifte moet gedaan worden binnen de 5 maanden na overlijden van de erflater. Als de erflater overlijdt in een ander Europees land dan België wordt de termijn met 1 maand verlengd. Bij overlijden buiten Europa is er een verlenging met 2 maanden.

Hoe aangifte doen?

Men moet de aangifte indienen bij het belastingkantoor van de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED). Het kantoor waar de aangifte moet ingediend worden is afhankelijk van de laatste woonplaats van de overledene. Het opstellen van de aangifte is afhankelijk van de situatie niet steeds even eenvoudig. Vaak wordt er een beroep gedaan op een notaris of de bankier.

Wie moet de successierechten betalen?

Iedereen die uit het vermogen van de overledene iets ontvangt, is successierechten verschuldigd op de waarde van van de verkregen goederen. Doorgaands zijn familieleden van de overledene de erfgenamen: kinderen, echtgenoot, kleinkinderen, ouders, grootouders, broers en zussen, neven en nichten.

Ook niet-familieleden kunnen door een overledene bij testament begunstigd zijn. De UHasselt kan als autonome openbare instelling bij testament begunstigd worden.

Hoeveel moeten de erfgenamen betalen?

Afhankelijk van de graag van verwantschap worden een aantal categorieën onderscheiden. Voor elke categorie gelden afzonderlijk tarieven. Voor bepaalde categorieën erfgenamen en onroerende goederen bestaan er verminderingen en/of vrijstellingen. De UHasselt is vrijgesteld van het betalen van successierechten op ontvangen erfenissen.

Wat zijn de geldende tarieven in Vlaanderen?

Erfenis in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden

Erfenis Tarief
€ 0,01 tot € 75.000 3%
€ 50.000 tot € 250.000 9%
Vanaf € 250.000,01 27%

Ook hier wordt geen opsplitsing gemaakt tussen roerende en onroerende goederen. De tarieven worden toegepast op het totaal van de nalatenschap. Elke erfgenaam betaalt een deel van de successierechten in verhouding tot het ontvangen erfdeel.

Voorbeeld:

Persoon x erf als enig kind € 200.000 van zijn laatst overleden ouder. Specifiek bestaat deze erfenis voor € 150.000 uit onroerende goederen en voor € 50.000 uit roerende goederen.

Berekening:

Roerend gedeelte

Onroerend gedeelte

€ 50.000 x 3% = € 1.500

€ 50.000 x 3% =  € 1.500

 

€ 100.000 x 9% = € 9.000

Totaal: € 12.000
Indien er geen opsplitsing zou zijn, dan zouden de verschuldigde successierechten € 15.000 bedragen.

Erfenis tussen broers en zussen

 
Erfenis Tarief

€ 0,01 tot € 75.000

30%

€ 75.000 tot € 125.000

55%

Vanaf € 125.000,01

65%

In tegenstelling tot erfenissen in rechte lijn wordt bij erfenissen tussen broers en zussen geen onderscheid gemaakt tussen roerende en onroerende goederen. Als de erfenis verdeeld wordt  over 2 of meer broers/zussen, dan worden de successierechten ook voor elk deel afzonderlijk berekend.

Voorbeeld:

Persoon x erf van zijn overleden zus € 200.000. Specifiek bestaat deze erfenis voor € 150.000 uit onroerende goederen en voor € 50.000 uit roerende goederen.

Berekening:

€ 75.000 x 30% = € 22.500
€ 50.000 x 55% = € 27.500
€ 75.000 x 65% = € 48.750

Totaal: € 98.750

Erfenis tussen andere personen (ooms, tantes, neven en nichten, andere personen)

 
Erfenis Tarief
€ 0,01 tot € 75.000 45%
€ 75.000 tot € 125.000 55%
Vanaf € 125.000,01 65%

 

Ook hier wordt geen opsplitsing gemaakt tussen roerende en onroerende goederen. De tarieven worden toegepast op het totaal van de nalatenschap. Elke erfgenaam betaalt een deel van de successierechten in verhouding tot het ontvangen erfdeel.

Voorbeeld:

Persoon x erf van zijn overleden neef € 200.000. Specifiek bestaat deze erfenis voor € 150.000 uit onroerende goederen en voor € 50.000 uit roerende goederen.

Berekening:

€ 75.000 x 45% = € 33.750
€ 50.000 x 55% = € 27.500
€ 75.000 x 65% = € 48.750

Totaal: € 110.000

Beschikbare deel

Het beschikbare deel dat een erflater vrij kan schenken bedraagt:

1/2 van de nalatenschap indien er 1 kind is
1/3 van de nalatenschap indien er 2 kinderen zijn
1/4 van de nalatenschap indien er 3 kinderen of meer zijn

Reservataire erfgenamen

De reserve of het voorbehouden deel moet dwingend aan bepaalde naaste bloedverwanten toekomen. Deze erfgenamen noemen dan ook de reservataire erfgenamen. Het Belgisch recht kent drie soorten reservataire erfgenamen:

a) de afstammelingen
b) de ouders (bij gebrek aan afstammelingen)
c) de langstlevende echtgenoot/echtgenote

De reserve bedraagt:

1/2 van de nalatenschap indien er 1 kind is
2/3 van de nalatenschap indien er 2 kinderen zijn
3/4 van de nalatenschap indien er 3 kinderen of meer zijn

Voor meer informatie neemt u best contact op met uw notaris of  met Johan Schoofs, contactpersoon Universiteitsfonds UHasselt.