Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Themis studieavond 'Straf- en Strafprocesrecht'

Themis studieavond 'Straf- en Strafprocesrecht'
PRAKTISCH

26 apr 2016 17.30 uur - 21.30 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt


Inschrijven

coördinator: Prof. dr. Frank Verbruggen, hoogleraar KU Leuven - Instituut voor Strafrecht, advocaat

voorzitters: Patrick Vits, Procureur des Konings Leuven (Leuven), Patrick Arnou, advocaat balie Brussel (Kortrijk), Tony Heeren, voorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt (Hasselt)


Programma

Europese ontwikkelingen met een weerslag op de Belgische rechtspraktijk
Frank Verbruggen, hoogleraar Instituut voor Strafrecht KU Leuven, gastdocent UHasselt, advocaat
Overzicht van de belangrijkste EU-instrumenten en hun Belgische omzettingswetten en van de rechtspraak die ze interpreteert: wederzijdse erkenning van veroordelingen, EAB, toegang tot en bijstand van een advocaat, grensoverschrijdende probatie, Ne bis in idem, … analyse van die arresten in de enorme stroom van rechtspraak van het EHRM en het HJEU van de voorbije drie jaar die voor de Belgische strafrechtspraktijk bijzonder van belang kunnen zijn.

Recente wetgeving en rechtspraak inzake (hoofd- en bijkomende) straffen en straftoemeting
Bart Spriet, docent Instituut voor Strafrecht KU Leuven, gastdocent UHasselt, advocaat
Overzicht van enkele recente wetten die o.m. twee nieuwe hoofdstraffen voor natuurlijke personen invoeren (straf onder elektronisch toezicht en autonome probatiestraf, die vergeleken worden met de werkstraf en de probatiewet), een aantal belangrijke bijkomende straffen wijzigen (zoals verbeurdverklaring en rijverbod), en de herziening van opschorting en uitstel uitbreiden in verkeerszaken.Behoudens nieuwe wetgeving wordt ook recente en voor de praktijk relevante rechtspraak over straffen (o.m. verbeurdverklaring) en straftoemeting (o.m. voortgezet misdrijf) besproken.

Strafprocedure
Raf Verstraeten, buitengewoon hoogleraar Instituut voor Strafrecht KU Leuven, advocaat
Recente ontwikkelingen en knelpunten in het strafprocesrecht: overzicht van de relevante evoluties in het strafprocesrecht en aanduiding en bespreking van de (voorstellen tot) hervorming van het strafprocesrecht.

 

Praktisch

Kostprijs
De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2013, 2014 of 2015.

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.


 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Erkenningen

Attesten worden na de opleiding via e-mail verzonden aan de deelnemers die ter plaatse hebben afgetekend op de aanwezigheidslijst.

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding referentie: MAG - PERS / aangevraagd
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning 2015-00010 voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden slechts toegekend aan deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkent de opleidingen telkens voor 3,5 uren juridische opleiding (Insolventie- en Beslagrecht - 14/20735; Verbintenissenrecht - 14/20736; Familiaal Vermogensrecht - 14/20737)
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)

Meer info

Inschrijven