Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Themis studieavond 'Personen- en Familierecht'

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Themis studieavond 'Personen- en Familierecht'

PRAKTISCH

21 feb 2017 17.30 uur - 21.30 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Lokaal Louis Roppe

Coördinatoren: prof. Patrick Senaeve, deeltijds gewoon hoogleraar KU Leuven, prof. Ingrid Boone, hoofddocent KU Leuven en KULAK, prof. Charlotte Declerck, hoofddocent UHasselt, advocaat en Prof. Johan Du Mongh, docent KU Leuven & KULAK, advocaat

Voorzitters: Patrick Senaeve, deeltijds gewoon hoogleraar KU Leuven (Leuven); Sven Mosselmans, raadsheer Hof van Beroep te Gent (Kortrijk); mevrouw Elisabeth Raskin, ondervoorzitter rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren; Dominique Degreef, raadsheer Hof van Beroep te Brussel (Brussel)

 

Thema’s

- Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2014-2016
Sinds 2014 heeft het Grondwettelijk Hof opnieuw talrijke arresten geveld op prejudiciële vragen waarbij de grondwettigheid van tal van bepalingen van de Afstammingswet 2006 in vraag werd gesteld. Naast de analyse van deze rechtspraak komt ook de rechtspraak inzake afstamming van het Hof van Cassatie en van de feitenrechters sinds 2014 aan bod. Ten slotte wordt stilgestaan bij de wetten van 5 mei 2014 en 18 december 2014, in werking getreden op 1 januari 2015, waarbij in het Belgische recht de figuuur van het meemoederschap werd ingevoerd.

- Ontwikkelingen inzake de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten 2014-2016
Deze bijdrage licht in de eerste plaats de wetswijzigingen toe die van belang zijn voor de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten. Vervolgens wordt de recente rechtspraak inzake de onderhoudsuitkering op grond van art. 301 BW besproken.

- Ontwikkelingen in het samenwoningsrecht 2014-2016
Deze bijdrage beoogt de actuele ontwikkelingen in het samenwoningsrecht (wetgeving, rechtspraak en rechtsleer) te belichten en te evalueren.

- Ontwikkelingen inzake de bescherming van het privéleven 2014-2016
In de huidige mediatieke samenleving valt het privéleven vaak ten prooi aan nieuwsgierigheid, soms onbewust. In deze bijdrage wordt getracht na te gaan in welke mate de bescherming van het privéleven nog wenselijk is, dan wel moet worden verstrengd.

 

Programma

17u00 - 17u30 Onthaal en registratie van de deelnemers
17u30 - 17u40 Verwelkoming en inleiding
mevrouw Elisabeth Raskin, ondervoorzitter rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren
17u40 - 18u25 Ontwikkelingen in het samenwoningsrecht
Charlotte Declerck, hoofddocent UHasselt, advocaat
18u25 - 19u10 Ontwikkelingen inzake de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten
Ingrid Boone, hofddocent KU Leuven en KULAK
19u10 - 19u45 Vraagstelling gevolgd door pauze
19u45 - 20u30 Ontwikkelingen in het afstammingsrecht
Patrick Senaeve, deeltijds hoogleraar KU Leuven
20u30 - 21u15 Ontwikkelingen inzake de bescherming van het privéleven
Johan Du Mongh, docent KU Leuven en KULAK, advocaat
21u15 - 21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing

 

Praktisch

Datum 
21 februari 2017 (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

Kostprijs

De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2014, 2015 of 2016

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.

 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Erkenningen (in aanvraag)

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
referentie: TEC-E1 aangevraagd.
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde  die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning aangevraagd voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden na de opleiding via email bezorgd aan de deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkenning aangevraagd voor 3,5 uren juridische opleiding
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)

 

Meer info