Logo UHasselt

menu

BIOMED


Onderzoek

BIOMED

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSNETWERKEN

BIOMED participeert in heel wat belangrijke onderzoeksnetwerken. Een aantal hiervan worden hieronder weer gegeven:

 • Het MS-Netwerk Limburg: Het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de Universiteit Hasselt (UHasselt), het revalidatie studiecentrum REVAL (UHasselt) en het Revalidatie & MS Centrum Overpelt hebben hun krachten gebundeld in een samenwerkingsovereenkomst. Hieruit is het MS-Netwerk Limburg ontstaan, met als doel om via intensieve samenwerking het MS-onderzoek verder uit te bouwen en zo betere zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS te ontwikkelen.

 • Het MS DATACONNECT onderzoeksproject streeft naar het opbouwen van een databank waarin alle informatie die verzameld wordt over personen met MS wordt samengebracht. Het project zal IT oplossingen voorzien om verzamelde data (door zorgverleners en patiënten) te bundelen. Daarnaast zullen ook klinische en onderzoeksdata opgeslagen worden. De databank zal ter beschikking worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor vragen vanuit de industrie (veiligheid en effectiviteit van nieuwe medicatie) en het RIZIV. Dit alles met ultieme doel de zorg voor MS te verbeteren en te streven naar een wereld waarin elke patiënt de meest optimale behandeling krijgt.


 • FWO wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap
  • multiple sclerose (FWO-WOG-MS): Deze WOG wordt ondersteund door het FWO Vlaanderen en heeft als doel om de samenwerking tussen de verschillend MS onderzoeksgroepen te stimuleren. Dit leidt op zijn beurt tot de uitwisseling van technieken, diermodellen,... maar ook tot gezamenlijke projectaanvragen en de vertaling van fundamenteel onderzoek in therapeutische toepassingen. Tot slot wil men met deze onderzoeksgemeenschap het MS onderzoek binnen Vlaanderen op de kaart zetten, zowel op nationaal als internationaal niveau. 
  • “Nanoscopie, niet-lineaire en gecombineerde microscopie”: Deze onderzoeksgemeenschap omvat onderzoeksgroepen van KU Leuven, UGent en UHasselt en aantal buitenlandse experten. Het doel is een platform voor nanoscopie, niet-lineaire en gecombineerde of geïn­tegreerde microscopieën in Vlaanderen uit te bouwen. De bijdrage van de UHasselt groep Biofysica situeert zich op het aanwenden en uitbreiden van de mogelijkheden van de labelvrije techniek second harmonic imaging.
    
 • Neuronet: het Methusalemprogramma, van start gegaan in 2006, biedt ervaren Vlaamse toponderzoekers een structurele financiering voor een lange duur. BIOMED participeert in een methusalemprogramma in samenwerking met de onderzoeksgroep onder leiding van Christine Van Broeckhoven binnen de Universiteit Antwerpen. BIOMED bestudeert in het kader van deze financiering de rol van het aangeboren en verworven immuunsysteem bij verschillende neurologische aandoeningen.

 • EURON: "The European Graduate School of Neuroscience" is een internationaal onderzoeks- en trainingsnetwerk van tien universiteiten in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en andere landen. Het doel van de partners is om expertise, kennis en infrastructuur te delen zodat master en doctoraatstudenten een unieke kans krijgen om hun onderzoekcompetenties te ontwikkelen en zo ook mobiliteit te stimuleren. Bovendien wordt er gestreefd naar het uitvoeren van gezamenlijke doctoraten tussen de partner universiteiten en naar de accreditatie van een gezamenlijk master programma binnen het domein van de neurowetenschappen.
   
 • Trans Tech Diagnostics (TTD): is een publiek-privaat consortium binnen het programma Interreg Vlaanderen-Nederland, bestaande uit de partners Universiteit Maastricht (CARIM, lead partner), Universiteit Hasselt (BIOMED), VITOTSG Innoteq, DSP Valley en Bonné+Jan. De partners richten zich op de ontwikkeling van nieuwe gepersonaliseerde diagnostica voor hart- en vaatziekten. Gepersonaliseerde geneeskunde wordt gezien als dé weg naar efficiëntere cardiovasculaire gezondheidszorg, breed inzetbaar en met minder bijkomende gezondheidsschade en kosten voor het individu en de maatschappij. Deze inspanningen zullen op termijn niet alleen een positief effect kunnen hebben op de gezondheidszorg, maar spelen tevens in op de behoeften en de vraag van het bedrijfsleven en de zorgaanbieders. Klik hier voor meer informatie

 • 'Healthy Aging' is een Euregionaal project binnen het programma Interreg Euregio Maas Rijn. De partners (BIOMED is de leadpartner) binnen dit consortium (BIOMED, MUMC+, GIGA Luik, UKA, Curador, MyHealth, Imomec, GlycoCheck, Astel Medica en DNAmito) gebruiken hun expertise en kennis maximaal om een vroegtijdige veroudering van het immuunsysteem op te sporen én veroudering en de hiermee gerelateerde chronische aandoeningen te vertragen. Dit consortium wil binnen de EMR grensoverschrijdende kennisplatforms ontwikkelen voor het delen en verspreiden van kennis. De meeste activiteiten in het kader van dit project hebben een zeer specifieke medisch-wetenschappelijke focus. De partners van dit project zijn erop gericht de kennis die in het kader van deze activiteiten wordt verzameld, te innoveren en te valideren. De resultaten van dit project moeten leiden tot lagere kosten in de gezondheidszorg. Dit project wordt ondersteund door het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert. Meer informatie vindt u hier.

                       


 • Euro-BioImaging: de Europese onderzoeksinfrastructuur voor beeldvormende technologieën in de biologische en biomedische wetenschappen, die gebruikers toegang biedt tot een breed scala van state-of-the-art technologieën voor biologische en biomedische beeldvorming voor onderzoekers.
  Daarnaast biedt EuBI ondersteuning voor beeldgegevens en training voor gebruikers en aanbieders van deze infrastructuur.

 • EURLIPIDS, a Virtual Platform for Lipid Research: Voortbouwend op de kennis en expertise binnen de Euregio op het gebied van lipide-technologieën, richt het project zich op de totstandkoming van een excellentieplatform voor lipidenonderzoek en technologische oplossingen op dit gebied ("Lipid Valley"). In het platform worden onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, industriële partners en MKB/KMO's samengebracht; het platform heeft een drieledig doel: (1) als studieonderdeel voor MA- en PhD-studenten om de human resources op het gebied van lipidenonderzoek in de EMR te versterken; (2) onderzoek naar nieuwe analysemethoden (biomarkers, biomedisch materiaal); (3) economische valorisatie van de onderzoeksactiviteiten door het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe klinische producten. Zoals wordt onderstreept door de aard van het partnerschap, moeten het geplande onderzoek en de valorisatieactiviteiten leiden tot geoctrooieerde oplossingen die de deelnemende industriële partners, MKB/KMO's en de daaruit voortvloeiende spin-offs een direct voordeel bieden als gevolg van deelname aan het project.