Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid bestuursrecht en bestuurskunde

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSElisabeth Aerts
Elisabeth Aerts studeerde in juli 2013 af als master in de rechten aan de Universiteit Hasselt, afstudeerrichting ‘Overheid en Recht’. Ze behoorde dan ook tot de allereerste lichting masterstudenten die afstudeerden aan onze universiteit. Elisabeth begon meteen daarna haar professionele carrière aan de Universiteit Hasselt als navorser-master en bereidt momenteel een doctoraatsproefschrift voor over de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst in de publieke sector.   

Doctoraatsonderzoek:
'Eenzijdige wijziging van arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: de moeilijke wisselwerking tussen bestuursrecht en arbeidsrecht'

De overheid werft tegenwoordig, ondanks het principe van de statutaire tewerkstelling, een aanzienlijk aantal personeelsleden aan op basis van een arbeidsovereenkomst. De verhouding tussen het bestuursrecht en het arbeidsrecht in de publieke sector roept bijgevolg steeds meer vragen op. De vraag die centraal staat in dit doctoraatsonderzoek is die naar de mogelijkheid van de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden van contractueel overheidspersoneel. Te dien einde wordt de impact van het beginsel van de veranderlijkheid van de openbare dienst en het ius variandi van het arbeidsrecht onderzocht, zowel op de individuele als op de collectieve verhoudingen tussen de overheid en haar contractueel en statutair personeel. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek betreft bovendien een rechtsvergelijkende studie met Denemarken en Frankrijk, in het bijzonder om na te gaan hoe deze landen omgaan met het moeilijke evenwicht tussen enerzijds de rol die collectieve onderhandelingen spelen en anderzijds de mogelijkheid om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van contractueel overheidspersoneel te wijzigen.

Promotor: prof. dr. Alexander De Becker, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Ria Janvier, Universiteit Antwerpen
Startdatum: 16 januari 2014


Dennis Fransen
Dennis Fransen is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten en specialiseert zich met name in het staats- en bestuursrecht. In zijn proefschrift doet hij onderzoek naar perspectieven voor een algemeen wetboek bestuursrecht in België. Hij behaalde in juli 2017 zijn masterdiploma in de rechten aan de UHasselt (afstudeerrichting Overheid & Recht).

Doctoraatsonderzoek:
‘Naar een algemeen wetboek bestuursrecht voor België? Een juridisch onderzoek vanuit de bevoegdheidsverdeling’

In tegenstelling tot onze buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk…) kent het Belgisch bestuursrechtelijk landschap geen regelgeving die op algemene wijze de betrekkingen tussen burger en overheid regelt. Dit ondanks pogingen op het federale (2000/2003) en het Vlaamse niveau (2018). Samen met de ad hoc-benadering in het verleden wordt de totstandkoming van een dergelijk wetboek aanzienlijk bemoeilijkt doordat het Belgische bestuursrecht als een lappendeken verspreid ligt over de verschillende bestuursniveaus heen. Een duidelijk afgebakende bevoegdheidsverdeling met betrekking tot het administratief recht ontbreekt op dit moment, hoewel die essentieel is voor de totstandkoming van een algemene bestuursrechtelijke regelgeving. Dennis Fransen focust in zijn onderzoek dan ook op de impact van de bevoegdheidsverdeling op de mogelijkheden om dergelijke regelgeving te creëren in het federale België. Naast een gedetailleerde studie van de bevoegdheidsverdeling binnen het Belgische bestuursrecht bestudeert dit onderzoek het instrument van een algemene regelgeving, onder meer vanuit rechtsvergelijkend perspectief. Met het oog op de totstandkoming van een coherent geheel van administratiefrechtelijke wetgeving zullen ook aanbevelingen met betrekking tot een toekomstige bevoegdheidsverdeling voor het Belgische bestuursrecht gedaan worden. Het hoger doel van dit onderzoek is dan ook het verbeteren van de rechtszekerheid voor burger en bestuur.

Promotor: prof. dr. Steven Van Garsse, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Jan Theunis, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 oktober 2017


Stef Keunen
Stef Keunen behaalde in 2014 zijn masterdiploma in de rechten aan de KU Leuven. Daarvoor was hij bachelorstudent aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Hasselt. Stef Keunen begon zijn professionele carrière aan de Universiteit Antwerpen. Sinds september 2015 is hij mandaatassistent bestuursrecht aan de Universiteit Hasselt, waar hij een doctoraatsproefschrift voorbereidt over de bevoegdheden van lokale besturen.

Doctoraatsonderzoek:
‘Het 'gemeentelijk belang' als kern van de lokale autonomie’

De gemeenten zijn de laatste decennia geconfronteerd met maatschappelijke en bestuursrechtelijke hervormingen en uitdagingen, waaronder de Europeanisering, de opeenvolgende staatshervormingen en de decentralisatiegolf. Deze hervormingen hebben een impact op het bevoegdheidspakket van de lokale besturen. Van oudsher bepaalt de Grondwet dat gemeenten bevoegd zijn om de uitsluitend gemeentelijke belangen te regelen. Er is evenwel geen definitie opgenomen wat concreet onder ‘het gemeentelijk belang’ valt of kan vallen. Het onderzoek benadrukt het belang van lokale autonomie in een democratische staat. Het opzet van het onderzoek is om de notie ‘gemeentelijk belang’ juridisch en bestuurskundig te analyseren en te koppelen aan het beginsel van lokale autonomie in de huidige veranderende bestuurlijke context. Vertrekkend vanuit de historische invulling van het begrip wordt toegewerkt naar een hedendaagse omschrijving van ‘gemeentelijk belang’ als het bevoegdheidsverdelend criterium tussen centrale en lokale overheid. Er wordt een concreet toetsingskader ontwikkeld om wetgeving te controleren op haar conformiteit met het beginsel van de lokale autonomie. Het Europees Handvest inzake lokale autonomie vereist immers dat als de bevoegdheid op lokaal niveau kan worden uitgeoefend, dit ook effectief gebeurt.

Promotor: prof. dr. Steven Van Garsse, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 september 2015