Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid bestuursrecht en bestuurskunde

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSMarie DeCock
Marie DeCock behaalde in 2017 haar masterdiploma in de rechten aan de UGent. Sinds januari 2018 is zij doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten en werkt zij aan een proefschrift over intergemeentelijke samenwerking en de juridische kwalificatie van intercommunales. Daarnaast begeleidt zij onder meer de deelnemers van de Moot Court Grondwettelijk Recht. Marie is tevens verbonden als wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal recht van de Universiteit Gent.

Doctoraatsonderzoek:
‘Het janushoofd van intergemeentelijke samenwerking: geklemd tussen publiek en privaat, tussen overheid en onderneming’

De jongste decennia is er een tendens tot het overdragen van taken aan lokale overheden. Terzelfdertijd is er de neiging naar meer samenwerking in de publieke sector tussen, enerzijds, publieke partners en, anderzijds, tussen publieke en private partners. Om hun taken efficiënter uit te oefenen, om te kunnen omgaan met gemeentegrensoverschrijdende problemen en om schaalvergroting tot stand te brengen, grijpen gemeenten vaak terug naar intergemeentelijke samenwerking als oplossing om de doeltreffendheid van hun lokale openbare dienstverlening te verbeteren. Hierbij is er vaak sprake van een conflict tussen privaatrechtelijke aspecten – bijvoorbeeld de deelname van marktdeelnemers en dus ‘privaatrechtelijk’ georiënteerde entiteiten aan de intercommunales – en publiekrechtelijke elementen – zoals onder meer de noodzaak van lokale democratie in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dit onderzoek focust op die onderliggende spanningen tussen publiek- en privaatrecht. Is een intercommunale nu een overheid of een onderneming? In het zoeken naar een antwoord op de vraag hoe intergemeentelijke samenwerkingsverbanden juridisch kunnen worden gekwalificeerd en welke rechtsvorm zij het best aannemen, wordt gepoogd om publiek en privaat op een zo goed mogelijke manier met elkaar te verzoenen. Hierbij wordt er ingegaan op de Europese regelgeving inzake mededinging en aanbesteding, op de impact van de Europese Unie op de beslissing om een intergemeentelijk samenwerkingsverband op te richten, te gebruiken en te reguleren en wordt er rechtsvergelijkend onderzoek gevoerd met verschillende lidstaten van de Europese Unie.

Promotor: prof. dr. Steven Van Garsse, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 januari 2018


Dennis Fransen
Dennis Fransen is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten en specialiseert zich met name in het staats- en bestuursrecht. In zijn proefschrift doet hij onderzoek naar perspectieven voor een algemeen wetboek bestuursrecht in België. Hij behaalde in juli 2017 zijn masterdiploma in de rechten aan de UHasselt (afstudeerrichting Overheid & Recht).

Doctoraatsonderzoek:
‘Naar een algemeen wetboek bestuursrecht voor België? Een juridisch onderzoek vanuit de bevoegdheidsverdeling’

In tegenstelling tot onze buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk…) kent het Belgisch bestuursrechtelijk landschap geen regelgeving die op algemene wijze de betrekkingen tussen burger en overheid regelt. Dit ondanks pogingen op het federale (2000/2003) en het Vlaamse niveau (2018). Samen met de ad hoc-benadering in het verleden wordt de totstandkoming van een dergelijk wetboek aanzienlijk bemoeilijkt doordat het Belgische bestuursrecht als een lappendeken verspreid ligt over de verschillende bestuursniveaus heen. Een duidelijk afgebakende bevoegdheidsverdeling met betrekking tot het administratief recht ontbreekt op dit moment, hoewel die essentieel is voor de totstandkoming van een algemene bestuursrechtelijke regelgeving. Dennis Fransen focust in zijn onderzoek dan ook op de impact van de bevoegdheidsverdeling op de mogelijkheden om dergelijke regelgeving te creëren in het federale België. Naast een gedetailleerde studie van de bevoegdheidsverdeling binnen het Belgische bestuursrecht bestudeert dit onderzoek het instrument van een algemene regelgeving, onder meer vanuit rechtsvergelijkend perspectief. Met het oog op de totstandkoming van een coherent geheel van administratiefrechtelijke wetgeving zullen ook aanbevelingen met betrekking tot een toekomstige bevoegdheidsverdeling voor het Belgische bestuursrecht gedaan worden. Het hoger doel van dit onderzoek is dan ook het verbeteren van de rechtszekerheid voor burger en bestuur.

Promotor: prof. dr. Steven Van Garsse, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Jan Theunis, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 oktober 2017


Stef Keunen
Stef Keunen behaalde in 2014 zijn masterdiploma in de rechten aan de KU Leuven. Daarvoor was hij bachelorstudent aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Hasselt. Stef Keunen begon zijn professionele carrière aan de Universiteit Antwerpen. Sinds september 2015 is hij mandaatassistent bestuursrecht aan de Universiteit Hasselt, waar hij een doctoraatsproefschrift voorbereidt over de bevoegdheden van lokale besturen.

Doctoraatsonderzoek:
‘Het 'gemeentelijk belang' als kern van de lokale autonomie’

De gemeenten zijn de laatste decennia geconfronteerd met maatschappelijke en bestuursrechtelijke hervormingen en uitdagingen, waaronder de Europeanisering, de opeenvolgende staatshervormingen en de decentralisatiegolf. Deze hervormingen hebben een impact op het bevoegdheidspakket van de lokale besturen. Van oudsher bepaalt de Grondwet dat gemeenten bevoegd zijn om de uitsluitend gemeentelijke belangen te regelen. Er is evenwel geen definitie opgenomen wat concreet onder ‘het gemeentelijk belang’ valt of kan vallen. Het onderzoek benadrukt het belang van lokale autonomie in een democratische staat. Het opzet van het onderzoek is om de notie ‘gemeentelijk belang’ juridisch en bestuurskundig te analyseren en te koppelen aan het beginsel van lokale autonomie in de huidige veranderende bestuurlijke context. Vertrekkend vanuit de historische invulling van het begrip wordt toegewerkt naar een hedendaagse omschrijving van ‘gemeentelijk belang’ als het bevoegdheidsverdelend criterium tussen centrale en lokale overheid. Er wordt een concreet toetsingskader ontwikkeld om wetgeving te controleren op haar conformiteit met het beginsel van de lokale autonomie. Het Europees Handvest inzake lokale autonomie vereist immers dat als de bevoegdheid op lokaal niveau kan worden uitgeoefend, dit ook effectief gebeurt.

Promotor: prof. dr. Steven Van Garsse, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 september 2015


Lucía Martínez Lorenzo
Lucía Martínez Lorenzo holds a Bachelor Degree in Law from Deusto University (Spain), with a minor in Public Law, and an LL.M. in Legal Practice from Universidad de Nebrija (Spain). She successfully passed the national Bar qualification exam in March 2018, and later that year, she became a registered lawyer at the ICALugo. In September 2018, Lucía started as a PhD researcher jointly with the Faculties of Law of Hasselt University and Maastricht Universtity, under the supervision of Prof. Dr. S. Van Garsse (HU), Prof. Dr. M. Eliantonio (UM) and Prof. Dr. S. Schoenmaekers (UM). Her PhD research is entitled “The impact of public procurement law on horizontal and vertical teaming of economic operators in construction projects. Reconciling effective and undistorted competition and the free market”.


Simion-Adrian Purza
After completing his Bachelor’s studies with a double major in Law and Law Enforcement and Security, Simion-Adrian Purza received a master’s degree in European Union Law from the University of Bucharest (Romania). Since 2017 he is preparing a PhD thesis in a joint supervision programme between Babeș-Bolyai University in Cluj-Napoca (Romania) and Hasselt University. His professional experience includes assignments as a legal advisor and diplomat within the Government of Romania. He is concurrently an associate researcher with the Center for Good Governance Studies of the Babeș-Bolyai University.

Doctoral research
‘Public procurement for defence and security in the context of enhanced integrated cooperation within the European Union and NATO’

The increasingly diverse needs of government organisations, either at central or local level, are a driving force for both the various product or services markets, as well as for legislators, national or international. In the particular field of public procurement for defence and security, specific dynamics are at play, especially when analysing the fundamental building blocks of the modern economic equation: supply and demand.
The research intends to contribute to the body of existing knowledge with a comprehensive legal perspective, attuned to current and future policy developments, which focuses on a critical re-evaluation of the legal instruments and the context of procurement for defence and security in the EU, seen as an important part of the legal framework on which EU defence and security integration is constructed.
The overarching objective of the research is to ascertain whether further EU regulation of defence and security procurement is a valid solution for achieving the objectives set forth within the context of defence integration at EU level and, if so, what regulatory initiatives should be pursued.

Promoters: Prof. Dr Dacian Dragoş, Babeș-Bolyai University, Romania & Prof. Dr Steven Van Garsse, Universiteit Hasselt
Co-promoter: Prof. Dr. Ioana Vasiu, Babeș-Bolyai University, Romania
Start date: July 16, 2017


Loth Van der Auwermeulen
Loth Van der Auwermeulen behaalde in 2018 als werkstudent haar masterdiploma in de rechten (afstudeerrichting publiekrecht) aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2019 is zij als doctoraatsbursaal verbonden aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Zij is lid van de eenheid bestuursrecht binnen het Centrum voor Overheid en Recht (CORe).

Momenteel werkt zij mee aan het Interreg-project IKIC (https://www.ikic-publicsafety.eu/) dat tot doel heeft de veerkracht van lokale besturen te vergroten bij rampen en incidenten. Binnen het kader van dit project behandelt zij de juridische vraagstukken die gepaard gaan met de samenwerking van hulpdiensten binnen de Euregio Maas-Rijn (EMR) en draagt ze bij tot de ontwikkeling van opleidingsmodules voor burgers, bestuurders en hulpverleners. Zij bereidt een proefschrift voor met betrekking tot de grensoverschrijdende samenwerking tussen lokale besturen binnen de Europese context.

Promotor: prof. dr. Steven Van Garsse, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 februari 2019