Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid staatsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSDaan Bijnens

Daan Bijnens behaalde in 2014 zijn masterdiploma Rechten, afstudeerrichting Overheid & Recht, aan de Universiteit Hasselt. Sinds september 2014 is hij aangesteld als assistent publiekrecht en als doctorandus in het staatsrecht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Hij is lid van de eenheid staatsrecht binnen het Centrum voor Overheid en Recht (CORe). Zijn onderzoeksveld strekt zich uit over het brede publiekrecht, in het bijzonder het staatsrecht. Hij werkt aan een proefschrift over de impact van de supranationale rechtsorde op de uitwisseling van grondwettelijke bevoegdheden tussen de wetgevende en uitvoerende macht. Zijn onderwijsopdrachten aan de UHasselt situeren zich eveneens binnen het publiekrecht. Zo staat hij in voor de vakken Staatsrecht en Rechtsbescherming tegen de Overheid en begeleidt hij de deelnemers van de Moot Court Grondwettelijk Recht.

Doctoraatsonderzoek:
'Het legaliteitsbeginsel in de gelaagde rechtsorde: een onderzoek naar de hedendaagse inhoud van het recht op een democratisch verkozen orgaan in de Grondwet’

Dit onderzoek heeft als centrale vraagstelling: “Op welke wijze heeft de gelaagdheid van de rechtsorde de invulling van het ‘recht op de wetgever’ uit de Belgische Grondwet gewijzigd en kan de nieuwe invulling op ieder vlak een evenwaardig beschermingsniveau bieden aan de rechtsonderhorige?” Van oudsher waarborgen diverse grondwettelijke bepalingen een wetgevend optreden. Ze trachten verschillende fundamenteel geachte waarden in een democratische rechtstaat te beschermen. De wetgever heeft evenwel gedurende de tijd zijn positie als vooraanstaande macht zien afbrokkelen. Op welke manier wordt het ‘recht op de wetgever’ momenteel vormgegeven en in hoeverre verschilt deze invulling van de oorspronkelijk in de Grondwet vervatte opvatting? Het blijft een fundament van de democratische staat dat de burgers betrokken zijn bij de totstandkoming van publieke besluitvorming waaraan ze worden onderworpen. Ondanks het feit dat de machten op grondwettelijke wijze moeten worden uitgeoefend, zien we dat flexibel wordt omgesprongen met de taakverdeling tussen wetgevende en uitvoerende macht niet alleen via delegaties van bevoegdheden aan de uitvoerende macht maar langs de andere kant ook via validerende acties door de wetgever van uitvoerend optreden. De supranationale rechtsorde werkt ook door op deze grondwettelijke taakverdeling. Zo rijst onder meer de vraag of de actuele (supra)nationale rechtsorde de uitholling van de formele democratische waarborgen op nationaal niveau kan opvangen door in een gelijkwaardige bescherming te voorzien.

Promotor: prof. dr. Jan Theunis, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 september 2014


Marie DeCock
Marie DeCock behaalde in 2017 haar masterdiploma in de rechten aan de UGent. Sinds januari 2018 is zij doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten en werkt zij aan een proefschrift over intergemeentelijke samenwerking en de juridische kwalificatie van intercommunales. Daarnaast begeleidt zij onder meer de deelnemers van de Moot Court Grondwettelijk Recht. Marie is tevens verbonden als wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal recht van de Universiteit Gent.

Doctoraatsonderzoek:
‘Het janushoofd van intergemeentelijke samenwerking: geklemd tussen publiek en privaat, tussen overheid en onderneming’

De jongste decennia is er een tendens tot het overdragen van taken aan lokale overheden. Terzelfdertijd is er de neiging naar meer samenwerking in de publieke sector tussen, enerzijds, publieke partners en, anderzijds, tussen publieke en private partners. Om hun taken efficiënter uit te oefenen, om te kunnen omgaan met gemeentegrensoverschrijdende problemen en om schaalvergroting tot stand te brengen, grijpen gemeenten vaak terug naar intergemeentelijke samenwerking als oplossing om de doeltreffendheid van hun lokale openbare dienstverlening te verbeteren. Hierbij is er vaak sprake van een conflict tussen privaatrechtelijke aspecten – bijvoorbeeld de deelname van marktdeelnemers en dus ‘privaatrechtelijk’ georiënteerde entiteiten aan de intercommunales – en publiekrechtelijke elementen – zoals onder meer de noodzaak van lokale democratie in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dit onderzoek focust op die onderliggende spanningen tussen publiek- en privaatrecht. Is een intercommunale nu een overheid of een onderneming? In het zoeken naar een antwoord op de vraag hoe intergemeentelijke samenwerkingsverbanden juridisch kunnen worden gekwalificeerd en welke rechtsvorm zij het best aannemen, wordt gepoogd om publiek en privaat op een zo goed mogelijke manier met elkaar te verzoenen. Hierbij wordt er ingegaan op de Europese regelgeving inzake mededinging en aanbesteding, op de impact van de Europese Unie op de beslissing om een intergemeentelijk samenwerkingsverband op te richten, te gebruiken en te reguleren en wordt er rechtsvergelijkend onderzoek gevoerd met verschillende lidstaten van de Europese Unie.

Promotor: prof. dr. Steven Van Garsse, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 januari 2018


Dennis Fransen
Dennis Fransen is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten en specialiseert zich met name in het staats- en bestuursrecht. In zijn proefschrift doet hij onderzoek naar perspectieven voor een algemeen wetboek bestuursrecht in België. Hij behaalde in juli 2017 zijn masterdiploma in de rechten aan de UHasselt (afstudeerrichting Overheid & Recht).

Doctoraatsonderzoek:
‘Naar een algemeen wetboek bestuursrecht voor België? Een juridisch onderzoek vanuit de bevoegdheidsverdeling’

In tegenstelling tot onze buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk…) kent het Belgisch bestuursrechtelijk landschap geen regelgeving die op algemene wijze de betrekkingen tussen burger en overheid regelt. Dit ondanks pogingen op het federale (2000/2003) en het Vlaamse niveau (2018). Samen met de ad hoc-benadering in het verleden wordt de totstandkoming van een dergelijk wetboek aanzienlijk bemoeilijkt doordat het Belgische bestuursrecht als een lappendeken verspreid ligt over de verschillende bestuursniveaus heen. Een duidelijk afgebakende bevoegdheidsverdeling met betrekking tot het administratief recht ontbreekt op dit moment, hoewel die essentieel is voor de totstandkoming van een algemene bestuursrechtelijke regelgeving. Dennis Fransen focust in zijn onderzoek dan ook op de impact van de bevoegdheidsverdeling op de mogelijkheden om dergelijke regelgeving te creëren in het federale België. Naast een gedetailleerde studie van de bevoegdheidsverdeling binnen het Belgische bestuursrecht bestudeert dit onderzoek het instrument van een algemene regelgeving, onder meer vanuit rechtsvergelijkend perspectief. Met het oog op de totstandkoming van een coherent geheel van administratiefrechtelijke wetgeving zullen ook aanbevelingen met betrekking tot een toekomstige bevoegdheidsverdeling voor het Belgische bestuursrecht gedaan worden. Het hoger doel van dit onderzoek is dan ook het verbeteren van de rechtszekerheid voor burger en bestuur.

Promotor: prof. dr. Steven Van Garsse, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Jan Theunis, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 oktober 2017

Heidi Bortels
Heidi Bortels studeerde in 2009 af als master in de rechten aan de KU Leuven. Zij startte haar professionele loopbaan aan de balie te Brussel, waar zij zich toelegde op het publiek recht in de ruime zin. Op 1 januari 2015 werd zij benoemd als referendaris bij het Grondwettelijk Hof. Sinds 1 oktober 2015 combineert zij dit mandaat met een mandaat van praktijkassistente aan de Universiteit Hasselt, waar zij tutor is voor het vak ‘Staatsrecht’ en voor het vak ‘Grondige studie staatsrecht’.

Dominique De Meyst
Dominique De Meyst studeerde rechten aan de Universiteit Gent (2012) en heeft een lerarendiploma. Tijdens haar studies deed ze stage bij het Belgisch Grondwettelijk Hof en studeerde ze een half jaar in Auckland, Nieuw-Zeeland, waar ze de ongeschreven grondwet van dat land onder de loep nam. Ze werkte twee jaar als assistente staatsrecht aan de Universiteit Gent en rondde als stagiair in cassatiezaken haar baliestage af aan de balie van Brussel, bij het kantoor Simont Braun. Nu werkt ze als juridisch adviseur bij het interfederaal gelijkekansencentrum, Unia, waar ze zich specialiseert in discriminatie op de arbeidsmarkt. Sinds 2016 is ze verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt, waar ze praktijkcolleges staats- en grondwettelijk recht verzorgt voor eerste bachelor- en masterstudenten. Ze hecht in haar werk met studenten en slachtoffers van discriminatie veel belang aan helder juridisch taalgebruik.

Tim Greven
Tim Greven studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen (afgestudeerd 2002) en KU Leuven (afgestudeerd 2005). Hij was 10 jaar jurist-schuldbemiddelaar voor een samenwerkingsverband van OCMW’s in Limburg en als lesgever verbonden aan het Vlaams Centrum Schuldenlast (thans ‘Sam VZW’). Hij maakte deel uit van de Beleidscel van staatssecretaris Elke Sleurs als Beleidsadviseur ‘Armoedebestrijding en Grootstedenbeleid’. Vandaag is hij, naast praktijkassistent bij de Universiteit Hasselt, tevens werkzaam bij de UCLL te Leuven als lector-onderzoeker.

Stijn Maeyaert
Stijn Maeyaert behaalde zijn master in de rechten aan de Universiteit Gent (UGent 2013). Hij is bemiddelaar in bestuurszaken (KU Leuven 2016) en studeerde eveneens bedrijfskunde aan de EHSAL Management School. Stijn vervoegde de Regulatory Practice Group van het Brusselse advocatenkantoor Liedekerke in 2013. Hij behandelt dossiers in alle aspecten van het publiek recht, met bijzondere aandacht voor het overheidsopdrachtenrecht en het ruime milieurecht. Stijn verleent op regelmatige basis advies en is goed vertrouwd met procedures voor diverse administratieve en publieke instanties, de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken. Sinds 2014 is hij deeltijds verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt waar hij praktijkcolleges staatsrecht verzorgt.

Karel-Jan Vandormael
Karel-Jan Vandormael is praktijkassistent aan de Universiteit Hasselt en opleidingshoofd Rechtspraktijk aan de Hogeschool PXL. Hij is daarnaast advocaat en wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Zijn proefschrift handelt over de publiek- en privaatrechtelijke rechtsregels van toepassing op overheidswaarborgen. Hij is tevens lid van de redactieraad van het Limburgs Rechtsleven en het RABG (hoofdredacteur deelredactie publiek recht). Hij studeerde rechten aan de UGent, en behaalde de prijs voor de beste masterproef binnen zijn afstudeerrichting (‘Het Grondwettelijk Hof: rechter of regelgever? Een positieve evolutietheorie’). Karel-Jan interesseert zich voor onderzoek op de splitsing van verbintenissen- en ondernemingsrecht en grondwettelijk- en administratief recht. Zijn publicaties kunnen hier geconsulteerd worden. Zijn blogposts voor het ‘Corporate Finance Lab’ hier.