Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Law, Tax & Business Unit

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSStefan Bemelmans
Stefan Bemelmans is als doctoraatsbursaal verbonden aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht en het Expertisecentrum ITEM. Het betreft een Joint PhD ten aanzien van de grensoverschrijdende pensioenuitvoering van buitenlandse pensioenregelingen.

Doctoraatsonderzoek:
‘Een rechtsvergelijkend pensioenonderzoek tussen Nederland en België inzake de belemmeringen bij grensoverschrijdende pensioenuitvoering van buitenlandse pensioenregelingen’

Sinds de invoering van de Europese IORP-richtlijn kunnen pensioenuitvoerders grensoverschrijdend actief zijn en buitenlandse pensioenregelingen uitvoeren. Verschillende pensioenuitvoerders maken reeds gebruik van deze mogelijkheid. Een grondig onderzoek naar achterliggende redenen, uitwerkingen en uitdagingen is echter vooralsnog uitgebleven. Aan deze leemte komt dit rechtsvergelijkend pensioenonderzoek tegemoet.
Nadat de (rechts)verhouding tussen België en Nederland is onderzocht, zal vanuit Europees perspectief aandacht worden besteed aan deze thematiek. Hierbij geldt als uitgangspunt dat ieder pensioenstelsel in beginsel uniek is en derhalve rekening dient te worden gehouden met de verschillende (pensioen)culturen van de Europese lidstaten. Met name de pensioenuitvoerders, werkgevers en werknemers staan centraal. Bezien wordt met welke belemmeringen deze partijen binnen het fiscale recht, privaatrecht (governance), arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht worden geconfronteerd bij de grensoverschrijdende pensioenuitvoering van buitenlandse pensioenregelingen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop toezicht wordt gehouden op de pensioenuitvoerders en aan de democratische legitimatie. Indien een pensioenregeling wordt ondergebracht bij een IORP-instelling in een andere lidstaat, dan is er immers ook een mogelijk risico tot verlies van zeggenschap/beschikkingsmacht over de pensioengelden.
De doelstelling van dit rechtsvergelijkend pensioenonderzoek is om de belemmeringen in kaart te brengen en aanbevelingen aan de Europese en nationale wetgevers aan te dragen zodat een barrièrevrije grensoverschrijdende pensioenuitvoering van buitenlandse pensioenregelingen bewerkstelligd wordt. Om deze doelstelling te bereiken zal gedurende het doctoraat ook aan de hand van interviews samengewerkt worden met verschillende professionals die werkzaam zijn in de pensioenpraktijk.

Promotoren: prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn (Universiteit Maastricht / Expertisecentrum ITEM) & prof. dr. Elly Van de Velde (Universiteit Hasselt)
Startdatum: 1 januari 2019

Voorkeurmateries:
Stefan is zeer geïnteresseerd in het (grensoverschrijdende) pensioenrecht en de aanverwante (Europese) wet- en regelgeving ten aanzien van onder meer de fiscale, civiele, arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsrechtelijke aspecten.

Opleiding:
- Bachelor Fiscaal Recht (Universiteit Maastricht, 2015)
- Master Fiscaal Recht; Directe Belastingen (Universiteit Maastricht, 2018)
- Master Nederlands Recht; Privaatrecht (Universiteit Maastricht, 2019)


Tom Bonne
Tom Bonne is mandaatassistent fiscaal recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt waar hij een doctoraat in het fiscaal recht voorbereidt. 

Doctoraatsonderzoek:
‘Liefdadigheid én winst? Naar een hertekening van de fiscale behandeling van gemengde vzw's in de inkomstenbelastingen’

Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) spelen een belangrijke rol in de moderne samenleving. Volgens de Nationale Bank van België was de verenigingssector in 2014 goed voor 5,4 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Hoewel vzw’s zich voornamelijk bezighouden met non-profit activiteiten, voelen zij vaak de nood om ook nijverheids- of handelsdaden te verrichten om hun non-profit activiteiten te kunnen financieren. Als gevolg hiervan worden zij gemengde vzw’s.
In België bestaan er heel wat problemen met de behandeling van deze vzw’s in de inkomstenbelastingen. De oorsprong van deze problemen is het onduidelijke onderscheid tussen de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting. Zodra vzw’s aanvangen met het verrichten van nijverheids- of handelsdaden, wordt het onduidelijk om uit te maken aan welk belastingregime deze verenigingen zouden moeten worden onderworpen. Voorts heeft deze regeling een alles-of-niets karakter waardoor vzw’s ofwel volledig onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting, ofwel volledig aan de rechtspersonenbelasting. Als gevolg daarvan ontbreekt een passend belastingregime voor de non-profit activiteiten, dan wel de handels- of nijverheidsactiviteiten. Ondanks grondige hervormingen van het vennootschaps- en verenigingsrecht, het economisch recht en de vennootschapsbelasting, blijven de problemen voor gemengde vzw’s in de inkomstenbelastingen onopgelost. Dit onderzoek tracht een aangepast wettelijk kader te ontwikkelen voor de behandeling van gemengde vzw’s in de inkomstenbelastingen.

Promotor: prof. dr. Niels Appermont, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 september 2017

Voorkeurmateries:
Tom zijn interesse gaat uit naar de lokale en regionale belastingen, de personenbelasting en de algemene beginselen van het fiscaal recht.

Opleiding:
- Master na master in het fiscaal recht (UAntwerpen, 2017)
- Master in de rechten (UGent, 2016)
- Erasmus Exchange, Eberhard Karls Universität Tübingen (Duitsland, 2016)


Julie Leroy
Julie Leroy is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Zij werkt aan een proefschrift over de terugvordering van illegale fiscale staatssteun in België. Ze focust hierbij op de rechtsgevolgen, de procedure en de rechtsbescherming van de belastingplichtige bij een beslissing tot terugvordering. Julie behaalde haar masterdiploma in de rechten aan de Universiteit Hasselt (afstudeerrichting Rechtsbedeling).

Doctoraatsonderzoek:
‘Terugvordering van verboden fiscale staatssteun in België: rechtsgevolgen en rechtsbescherming’

Het eerste uitgangspunt van het onderzoek zijn de rechtsgevolgen van de beslissing van de Europese Commissie. Wat zijn de juridische gevolgen van de vaststelling dat via een tax ruling illegale staatssteun werd verleend? Hoe moet de terugvordering worden uitgevoerd? Nadien focust het onderzoek op de rechtsbescherming van de belastingplichtige die wordt geconfronteerd met de terugvordering. Hij moet het fiscale voordeel terugbetalen aan dezelfde overheid als die hem dit voordeel eerder heeft verleend. Het onderzoek bestudeert deze en andere vragen in het licht van de specifieke context van de bevoegdheidsverdeling in België.

Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Raymond Luja, Maastricht University
Startdatum: 1 oktober 2016

Voorkeurmateries:
Julie heeft naast haar doctoraatsonderzoek ook interesse in het mededingingsrecht en het Europees (fiscaal) recht in het algemeen, de algemene beginselen van het fiscaal recht en de lokale en regionale belastingen.

Opleiding:
- Summer Course EU Tax Law, ERA Academy of European Law (2017)
- Master in de rechten (UHasselt, 2016)
- Erasmus Exchange, Nova University Lisbon (Portugal, 2015)
- Summer School European Competition Law and Economics (Utrecht University, 2014)


Kristof Wauters
Kristof Wauters is mandaatassistent economisch recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Hij bereidt een proefschrift voor over de veranderende relatie tussen de fiscus en de belastingplichtige. Hij behaalde zijn masterdiploma in de rechten aan de Universiteit Hasselt (afstudeerrichting Rechtsbedeling). Daarna behaalde hij een master na master in het fiscaal recht aan de KU Leuven.

Doctoraatsonderzoek:
‘Een nieuwe visie op de relatie tussen fiscus en belastingplichtige? Naar een hogere graad van co-operative compliance in de fiscale handhaving’

Sinds het begin van dit millennium wordt er in heel wat landen ingezet op een meer ‘horizontale’ relatie tussen fiscus en belastingplichtige. Belastingadministraties uit alle hoeken van de wereld spreken daarbij van een mentaliteitswijziging: men wil door middel van onderling overleg en samenwerking beide partijen dichter bij elkaar brengen. Enerzijds streeft de fiscus naar een grotere compliance bij de belastingplichtige met meer inkijk in diens verrichtingen. Anderzijds realiseert de belastingplichtige meer fiscale zekerheid en transparantie. Binnen de OESO staat deze ‘versterkte’ relatie tussen beide partijen bekend als co-operative compliance. Het onderzoeksopzet is om via een rechtsvergelijkende analyse van de voor- en nadelen van het streven naar een hogere graad van tax compliance na te gaan of en hoe deze ontwikkeling in België ingang zou kunnen vinden.

Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 september 2015

Voorkeurmateries:
Kristof heeft naast zijn doctoraatsonderzoek ook interesse in het fiscale procedurerecht, de vennootschapsbelasting en lokale en regionale belastingen.

Opleiding:
- Postgraduaat Bedrijfskunde (UHasselt, 2017)
- Master na master in het fiscaal recht (KU Leuven, 2015)
- Master in de rechten (UHasselt, 2014)


Michelle Wilms
Michelle Wilms is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Ze bereidt er een doctoraat voor dat zich situeert op de grens tussen het fiscaal recht en het sociaal recht.

Doctoraatsonderzoek:
'Het fiscaal en sociaal statuut van doctorandi in Vlaanderen'

Jonge onderzoekers kunnen in Vlaanderen onder verschillende statuten worden aangeworven. Zo dient een onderscheid te worden gemaakt tussen bursalen en assistenten. Dergelijke kwalificatie heeft echter verregaande fiscale en sociale gevolgen, die daarenboven sterk afhankelijk zijn van de levensfase waarin de doctorandus zich bevindt. Het onderzoek richt zich dan ook op het blootleggen van de fiscale en sociale verschillen alsook de pijnpunten met betrekking tot beide statuten. Daarenboven rijst de vraag naar gelijkheid tussen bursalen en assistenten. In hoeverre zijn deze fiscale en sociale verschillen immers verantwoord? Ook binnen Europa worden zeer uiteenlopende statuten gehanteerd, gaande van een zuiver statuut als student tot een volwaardig statuut als werknemer. Dit is relevant in het kader van joint PhD’s waarbij aan twee universiteiten wordt gedoctoreerd. Men kan zich de vraag stellen naar de toepassing van het vrij verkeer van werknemers en de eventuele impact op het statuut van doctorandi. Deze problematiek wordt behandeld vanuit een rechtsvergelijkend perspectief.

Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Petra Foubert, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 september 2017

Voorkeurmateries:
Verder heeft zij een bijzondere belangstelling voor onder meer de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en het Europees belastingrecht.

Opleiding:
- Master na master in het fiscaal recht (UAntwerpen, 2017)
- Master in de rechten (UHasselt, 2016)

Jonathan Himpe
Jonathan Himpe is onderzoeker en praktijkassistent fiscaal recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Hij werkt momenteel aan een onderzoeksproject over de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij niet-fiscale invorderingen. Naast zijn academische werkzaamheden is Jonathan actief als advocaat, in welke hoedanigheid hij reeds een belangrijke ervaring heeft opgebouwd in fiscaalrechtelijke en sportrecht gerelateerde dossiers.

Voorkeurmateries:
Jonathan heeft bijzondere interesse in de taxatie van inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, de fiscale procedure en het ‘sportrecht’ meer in het algemeen.

Opleiding:
- Master na master in het fiscaal recht (UAntwerpen, 2014)
- Master in de rechten (UAntwerpen, 2013)
- Master of Laws in Globalisation and Law (Maastricht University, 2013)
- Erasmus Exchange, Uppsala University (Zweden, 2013)
- Bachelor in de rechten (UHasselt, 2011)

Patrick Lauwers
Patrick Lauwers is praktijkassistent fiscaal recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Na zijn rechtenstudies was hij voltijds assistent aan de KU Leuven. Verder was hij lesgever aan diverse hogescholen. Vanaf 1992 is hij actief als advocaat gespecialiseerd in het belastingrecht met de klemtoon op geschillenbeslechting. Sedert 2005 heeft Patrick Lauwers een eigen praktijk in Hasselt, heden samen met Ward Robben en Hilde Van Gorp in het advocatenkantoor Robben & Lauwers. Patrick is redactiesecretaris van FJF en lid van de kernredactie van Fiscoloog. Bovendien zorgt hij jaarlijks voor de bijwerking van het F.B.W. en de Story-Wetboeken voor de delen Registratie- en Successierechten.

Voorkeurmateries:
De voorkeur van Patrick gaat uit naar alles wat te maken heeft met de oplossing of voorkoming van (toekomstige) geschillen inzake belastingen met de nadruk op het bereiken van minnelijke oplossingen (bv. bemiddeling).

Opleiding:
- Attest beroepsbekwaamheid Magistratuur (1999)
- Licentiaat in de Handels- en Financiële wetenschappen, specialisatie Fiscaliteit (EHSAL Brussel, 1991)
- Diverse vakken als vrij student aan de Faculteit Economie te Leuven (o.a. boekhouden en financiële analyse) (KU Leuven, 1988)
- Licentiaat in de Rechten (KU Leuven, 1987)

Hafize Nurdogan
Hafize Nurdogan is praktijkassistent voor het vak ‘Beginselen van het recht’ aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt.

Naast haar academische werkzaamheid is Hafize actief als attaché bij de Bijzondere afdeling geschillen van de Bijzondere Belastinginspectie van Hasselt waar ze instaat voor de administratieve en gerechtelijke behandeling van grootschalige fraudedossiers en voor het verstrekken van juridische adviezen aan de adviseurs-generaal.

Ook is Hafize deeltijds werkzaam als occasioneel lesgever binnen de BBI-academie waar ze mee instaat voor de interne opleiding van de fiscale ambtenaren.

Voorkeurmateries:
Fiscaal recht, belasting over de toegevoegde waarde, fiscale procedure.

Opleiding:
- Master na master in het fiscaal recht (Vrij Universiteit Brussel, 2010)
- Master in de rechten (Vrije Universiteit Brussel, 2006)
- Master in de rechten, specialisatie International law (Maastricht University, 2005)

Inari Basson

Aagje Bellens
Aagje Bellens is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Aagje is tevens advocaat, gespecialiseerd in het fiscaal recht. In 2002 startte zij aan de balie te Brussel en was zij werkzaam op het fiscaal departement van het advocatenkantoor Linklaters de Bandt in Brussel. In 2004 vervoegde zij het advocatenkantoor Monard-D’Hulst (Brussel – Hasselt) en werd er junior partner.

In 2013 begon Aagje met het uitbouwen van een zelfstandig advocatenkantoor en in 2016 was zij mede-oprichter van Sintax Advocaten. Aagje is tevens co-editor van het fiscaal thema van de tijdschriftenreeks RABG.

Voorkeurmateries:
Aagje legt zich toe op de fiscaliteit (zowel procedure als adviesverlening), vermogensplanning en de vereffening-verdeling van nalatenschappen.

Opleiding:
- Licentiaat in de Rechten (KU Leuven, 2001)
- DES en droit fiscal (ULB, 2002)

Niels Diepvens

Izelle du Plessis

Hendri Herbst


Steven Matheï
Steven Matheï is burgemeester van de Stad Peer en advocaat. Hij wordt beschouwd als één van de verenigingsexperts in Vlaanderen. Daarnaast is hij actief in fiscale dossiers. Hij adviseert kleine en grote vzw’s & feitelijke verenigingen, is auteur van het boek “De vzw stap voor stap” en veelgevraagd spreker.

Voorkeurmateries:
Steven legt zich vooral toe op het verenigingsrecht (vzw’s, feitelijke verenigingen), intellectuele rechten en het fiscaal recht in de brede zin.

Opleiding:
- Manama Intellectuele Rechten (KU Brussel, 2002)
- Manama Fiscaal recht (KU Leuven, 2001)
- Licentiaat Rechten (KU Leuven, 2000)

Henri Vandebergh

Tim Vandeweyer