Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Law, Tax & Business Unit

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSStefan Bemelmans
Stefan Bemelmans is als doctoraatsbursaal verbonden aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht en het Expertisecentrum ITEM. Het betreft een Joint PhD ten aanzien van de grensoverschrijdende pensioenuitvoering van buitenlandse pensioenregelingen.

Doctoraatsonderzoek:
‘Een rechtsvergelijkend pensioenonderzoek tussen Nederland en België inzake de belemmeringen bij grensoverschrijdende pensioenuitvoering van buitenlandse pensioenregelingen’

Sinds de invoering van de Europese IORP-richtlijn kunnen pensioenuitvoerders grensoverschrijdend actief zijn en buitenlandse pensioenregelingen uitvoeren. Verschillende pensioenuitvoerders maken reeds gebruik van deze mogelijkheid. Een grondig onderzoek naar achterliggende redenen, uitwerkingen en uitdagingen is echter vooralsnog uitgebleven. Aan deze leemte komt dit rechtsvergelijkend pensioenonderzoek tegemoet.
Nadat de (rechts)verhouding tussen België en Nederland is onderzocht, zal vanuit Europees perspectief aandacht worden besteed aan deze thematiek. Hierbij geldt als uitgangspunt dat ieder pensioenstelsel in beginsel uniek is en derhalve rekening dient te worden gehouden met de verschillende (pensioen)culturen van de Europese lidstaten. Met name de pensioenuitvoerders, werkgevers en werknemers staan centraal. Bezien wordt met welke belemmeringen deze partijen binnen het fiscale recht, privaatrecht (governance), arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht worden geconfronteerd bij de grensoverschrijdende pensioenuitvoering van buitenlandse pensioenregelingen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop toezicht wordt gehouden op de pensioenuitvoerders en aan de democratische legitimatie. Indien een pensioenregeling wordt ondergebracht bij een IORP-instelling in een andere lidstaat, dan is er immers ook een mogelijk risico tot verlies van zeggenschap/beschikkingsmacht over de pensioengelden.
De doelstelling van dit rechtsvergelijkend pensioenonderzoek is om de belemmeringen in kaart te brengen en aanbevelingen aan de Europese en nationale wetgevers aan te dragen zodat een barrièrevrije grensoverschrijdende pensioenuitvoering van buitenlandse pensioenregelingen bewerkstelligd wordt. Om deze doelstelling te bereiken zal gedurende het doctoraat ook aan de hand van interviews samengewerkt worden met verschillende professionals die werkzaam zijn in de pensioenpraktijk.

Promotoren: prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn (Universiteit Maastricht / Expertisecentrum ITEM) & prof. dr. Elly Van de Velde (Universiteit Hasselt)
Startdatum: 1 januari 2019

Voorkeurmateries:
Stefan is zeer geïnteresseerd in het (grensoverschrijdende) pensioenrecht en de aanverwante (Europese) wet- en regelgeving ten aanzien van onder meer de fiscale, civiele, arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsrechtelijke aspecten.

Opleiding:
- Bachelor Fiscaal Recht (Universiteit Maastricht, 2015)
- Master Fiscaal Recht; Directe Belastingen (Universiteit Maastricht, 2018)
- Master Nederlands Recht; Privaatrecht (Universiteit Maastricht, 2019)


Tom Bonne
Tom Bonne is mandaatassistent fiscaal recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt waar hij een doctoraat in het fiscaal recht voorbereidt. 

Doctoraatsonderzoek:
‘Liefdadigheid én winst? Naar een hertekening van de fiscale behandeling van gemengde vzw's in de inkomstenbelastingen’

Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) spelen een belangrijke rol in de moderne samenleving. Volgens de Nationale Bank van België was de verenigingssector in 2014 goed voor 5,4 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Hoewel vzw’s zich voornamelijk bezighouden met non-profit activiteiten, voelen zij vaak de nood om ook nijverheids- of handelsdaden te verrichten om hun non-profit activiteiten te kunnen financieren. Als gevolg hiervan worden zij gemengde vzw’s.
In België bestaan er heel wat problemen met de behandeling van deze vzw’s in de inkomstenbelastingen. De oorsprong van deze problemen is het onduidelijke onderscheid tussen de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting. Zodra vzw’s aanvangen met het verrichten van nijverheids- of handelsdaden, wordt het onduidelijk om uit te maken aan welk belastingregime deze verenigingen zouden moeten worden onderworpen. Voorts heeft deze regeling een alles-of-niets karakter waardoor vzw’s ofwel volledig onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting, ofwel volledig aan de rechtspersonenbelasting. Als gevolg daarvan ontbreekt een passend belastingregime voor de non-profit activiteiten, dan wel de handels- of nijverheidsactiviteiten. Ondanks grondige hervormingen van het vennootschaps- en verenigingsrecht, het economisch recht en de vennootschapsbelasting, blijven de problemen voor gemengde vzw’s in de inkomstenbelastingen onopgelost. Dit onderzoek tracht een aangepast wettelijk kader te ontwikkelen voor de behandeling van gemengde vzw’s in de inkomstenbelastingen.

Promotor: prof. dr. Niels Appermont, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 september 2017

Voorkeurmateries:
Tom zijn interesse gaat uit naar de lokale en regionale belastingen, de personenbelasting en de algemene beginselen van het fiscaal recht.

Opleiding:
- Master na master in het fiscaal recht (UAntwerpen, 2017)
- Master in de rechten (UGent, 2016)
- Erasmus Exchange, Eberhard Karls Universität Tübingen (Duitsland, 2016)


Céline Vangheel
Céline Vangheel is als doctoraatsbursaal verbonden aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt en de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. Het betreft een Joint PhD over de rechtsbescherming van de belastingplichtige inzake de onderlinge overlegprocedure in het internationaal fiscaal recht.

Doctoraatsonderzoek:
‘Naar een hogere graad van rechtsbescherming van de belastingplichtige bij internationale mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in het internationaal fiscaal recht.’

Wanneer verschillende landen zich bevoegd achten dezelfde winsten van een onderneming te belasten, wordt een grensoverschrijdende handelsactiviteit benadeeld. Daarom worden bilaterale verdragen afgesloten waarin landen hun taxatiebevoegdheid afstemmen. Niettemin blijft een risico bestaan dat een verdrag door twee landen verschillend wordt geïnterpreteerd, waardoor uiteindelijk beide wel of niet belasten. De onderneming kan dan opteren voor het opstarten van interne rechtsprocedures in elke betrokken Staat om de naleving van het verdrag af te dwingen. Het risico bestaat evenwel dat ook nationale rechtbanken in beide Staten tot een tegenstrijdige uitspraak zouden komen.

Daarom werd de onderlinge overlegprocedure ingevoerd, waarin Staten in geval van een geschil met elkaar overleggen om gezamenlijk een oplossing overeen te komen. Komen ze er niet uit, werd een bijkomende mogelijkheid voorzien voor een bindende arbitrageregeling. Evenwel is niet duidelijk welke rechten en/of plichten een belastingplichtige in deze procedures heeft. Na het opstarten van de procedure, is zijn betrokkenheid verder beperkt. Dit wordt in de doctrine betreurd, zonder evenwel op een fundamentele wijze de rechtspositie van de belastingplichtige onder deze procedures te definiëren. Een heldere beschrijving van deze rechtspositie moet toelaten op meer gefundeerde basis aan te geven welke rechten een belastingplichtige hieraan wel of niet ontleent, en bijgevolg wel of niet zou moeten kunnen inroepen.

Promotoren: prof. dr. Elly Van de Velde (Universiteit Hasselt) & prof. dr. Bart Peeters (Universiteit Gent)
Startdatum: 16 september 2020

Voorkeurmateries:
Céline is bijzonder geïnteresseerd in personen- en familierecht, registratie- en successierechten, vennootschapsrecht, personen- en vennootschapsbelasting.

Opleiding:
- Master in de rechten (Universiteit Hasselt, 2020)
- Bachelor in de rechten (Universiteit Hasselt, 2018)


Kaj Zee
Kaj Zee is als doctoraatsbursaal verbonden aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt en de faculteit Rechten van de Universiteit Luik. Hij bereidt een joint PhD voor in het fiscaal en burgerlijk recht.

Doctoraatsonderzoek:
‘Naar een verhoogde mate van rechtsbescherming voor de belastingplichtige in het geregionaliseerde België? Een onderzoek naar de juridische grenzen aan de interpretatie en toepassing van het schenkings- en successierecht en het burgerlijk recht door de federale en regionale fiscale administraties in België’

Promotoren: prof. dr. Elly Van de Velde (Universiteit Hasselt) & prof. dr. Marc Bourgeois (Universiteit Luik)
Startdatum: 1 oktober 2019

Voorkeursmateries:
Kaj is geïnteresseerd in het burgerlijk recht, lokale en regionale belastingen, personenbelasting, vennootschapsbelasting en de algemene beginselen van het fiscaal recht.

Opleiding:
- Master in de rechten (UHasselt, 2019)

Jonathan Himpe
Jonathan Himpe is onderzoeker en praktijkassistent fiscaal recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Hij werkt momenteel aan een onderzoeksproject over de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij niet-fiscale invorderingen. Naast zijn academische werkzaamheden is Jonathan actief als advocaat, in welke hoedanigheid hij reeds een belangrijke ervaring heeft opgebouwd in fiscaalrechtelijke en sportrecht gerelateerde dossiers.

Voorkeurmateries:
Jonathan heeft bijzondere interesse in de taxatie van inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, de fiscale procedure en het ‘sportrecht’ meer in het algemeen.

Opleiding:
- Master na master in het fiscaal recht (UAntwerpen, 2014)
- Master in de rechten (UAntwerpen, 2013)
- Master of Laws in Globalisation and Law (Maastricht University, 2013)
- Erasmus Exchange, Uppsala University (Zweden, 2013)
- Bachelor in de rechten (UHasselt, 2011)

Patrick Lauwers
Patrick Lauwers is praktijkassistent fiscaal recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Na zijn rechtenstudies was hij voltijds assistent aan de KU Leuven. Verder was hij lesgever aan diverse hogescholen. Vanaf 1992 is hij actief als advocaat gespecialiseerd in het belastingrecht met de klemtoon op geschillenbeslechting. Sedert 2005 heeft Patrick Lauwers een eigen praktijk in Hasselt, heden samen met Ward Robben en Hilde Van Gorp in het advocatenkantoor Robben & Lauwers. Patrick is redactiesecretaris van FJF en lid van de kernredactie van Fiscoloog. Bovendien zorgt hij jaarlijks voor de bijwerking van het F.B.W. en de Story-Wetboeken voor de delen Registratie- en Successierechten.

Voorkeurmateries:
De voorkeur van Patrick gaat uit naar alles wat te maken heeft met de oplossing of voorkoming van (toekomstige) geschillen inzake belastingen met de nadruk op het bereiken van minnelijke oplossingen (bv. bemiddeling).

Opleiding:
- Attest beroepsbekwaamheid Magistratuur (1999)
- Licentiaat in de Handels- en Financiële wetenschappen, specialisatie Fiscaliteit (EHSAL Brussel, 1991)
- Diverse vakken als vrij student aan de Faculteit Economie te Leuven (o.a. boekhouden en financiële analyse) (KU Leuven, 1988)
- Licentiaat in de Rechten (KU Leuven, 1987)

Hafize Nurdogan
Hafize Nurdogan is praktijkassistent voor het vak ‘Beginselen van het recht’ aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt.

Naast haar academische werkzaamheid is Hafize actief als attaché bij de Bijzondere afdeling geschillen van de Bijzondere Belastinginspectie van Hasselt waar ze instaat voor de administratieve en gerechtelijke behandeling van grootschalige fraudedossiers en voor het verstrekken van juridische adviezen aan de adviseurs-generaal.

Ook is Hafize deeltijds werkzaam als occasioneel lesgever binnen de BBI-academie waar ze mee instaat voor de interne opleiding van de fiscale ambtenaren.

Voorkeurmateries:
Fiscaal recht, belasting over de toegevoegde waarde, fiscale procedure.

Opleiding:
- Master na master in het fiscaal recht (Vrij Universiteit Brussel, 2010)
- Master in de rechten (Vrije Universiteit Brussel, 2006)
- Master in de rechten, specialisatie International law (Maastricht University, 2005)

Inari Basson

Aagje Bellens
Aagje Bellens is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Aagje is tevens advocaat, gespecialiseerd in het fiscaal recht. In 2002 startte zij aan de balie te Brussel en was zij werkzaam op het fiscaal departement van het advocatenkantoor Linklaters de Bandt in Brussel. In 2004 vervoegde zij het advocatenkantoor Monard-D’Hulst (Brussel – Hasselt) en werd er junior partner.

In 2013 begon Aagje met het uitbouwen van een zelfstandig advocatenkantoor en in 2016 was zij mede-oprichter van Sintax Advocaten. Aagje is tevens co-editor van het fiscaal thema van de tijdschriftenreeks RABG.

Voorkeurmateries:
Aagje legt zich toe op de fiscaliteit (zowel procedure als adviesverlening), vermogensplanning en de vereffening-verdeling van nalatenschappen.

Opleiding:
- Licentiaat in de Rechten (KU Leuven, 2001)
- DES en droit fiscal (ULB, 2002)

Niels Diepvens

Izelle du Plessis

Hendri Herbst


Steven Matheï
Steven Matheï is burgemeester van de Stad Peer en advocaat. Hij wordt beschouwd als één van de verenigingsexperts in Vlaanderen. Daarnaast is hij actief in fiscale dossiers. Hij adviseert kleine en grote vzw’s & feitelijke verenigingen, is auteur van het boek “De vzw stap voor stap” en veelgevraagd spreker.

Voorkeurmateries:
Steven legt zich vooral toe op het verenigingsrecht (vzw’s, feitelijke verenigingen), intellectuele rechten en het fiscaal recht in de brede zin.

Opleiding:
- Manama Intellectuele Rechten (KU Brussel, 2002)
- Manama Fiscaal recht (KU Leuven, 2001)
- Licentiaat Rechten (KU Leuven, 2000)

Henri Vandebergh