Logo UHasselt

menu

CORe - Centre for Government and Law


Administrative law and public administration unit

CORe - Centre for Government and Law

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SELECTION OF RECENT PUBLICATIONS


BONNE T. en KEUNEN S., “Aanvullende belastingbevoegdheid van lokale besturen. Uitwisseling van informatie”, NJW 2018, 614-622.

HENNAU S., KEUNEN S. en VAN GARSSE S. (eds), Het Decreet lokaal bestuur, Brugge, Vanden Broele, 2018, 278p.

LANCKSWEERDT E., “Naar een hoopgevende preambule bij de Belgische Grondwet?”, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht 2018, 404-409.

VAN GARSSE S. en LERNOUT, M., “Erfpacht en opstal & de overheid” in CARETTE, N. (ed.), Erfpacht en Opstal, Antwerpen, Intersentia, 2018, 219-264.

VAN GARSSE S., “De eigenheden voor de concessie van diensten en werken”, Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed 2018, 127-134.

DECOCK, M., “De procesbekwaamheid van ouders en kinderen bij het instellen van een georganiseerd administratief beroep en een vernietigingsberoep bij de Raad van State tegen examenbeslissingen in het secundair onderwijs”, Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid 2017, 262-274.

HENNAU S., KEUNEN S. en ACKAERT J., “Vrijwillige fusies tussen gemeenten? Een analyse van het huidige decretale kader in vergelijking met de verplichte fusieronde van 1976-1977”, Tijdschrift voor gemeenterecht 2017, 144-159.

KEUNEN S., “Taalvereiste bij grensoverschrijdende facturen in strijd met het Unierecht (noot onder HvJ 21 juni 2016, nr. C-15/15)”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017, 29-31.

KEUNEN S. en HENNAU S., “Onbestuurbaarheid van gemeenten: Verleden, heden en toekomst”, NJW 2017, 462-474.

LANCKSWEERDT E., Alternatieve conflictoplossing met de overheid, Brugge, die Keure, 505p.

VAN GARSSE S., VAN GESTEL, K. en MCKENZIE, K., “PPP-Contracts: On or Off Government Balance Sheets?”, European procurement & public private partnership law review, 2017, 3-15.

VERBIST S., “Onteigeningsclausules”, in BALLON G.L., DE DECKER H., SAGAERT V., TERRYN E., TILLEMAN B. en VERBEKE A.L. (eds.), Contractuele clausules. Huur, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2017, 83-102.

ACKAERT J. en HENNAU S., “Decreten helpen maar volstaan niet: Politiek-ambtelijke modernisering in de Vlaamse gemeenten” in REYNAERT H. (ed.), Naar springlevende lokale besturen? Lokale en provinciale politiek, Brugge, Vanden Broele, 2016, 87-110.

HENNAU S. en ACKAERT J., “Het managementteam: eiland in de gemeentelijke organisatie? Over de coördinerende en de integrerende functie van het gemeentelijke managementteam”, Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 2016, 45-66.

KEUNEN S., “Lokaal kiesdecreet: verdoken sanctie?”, Nieuw Juridisch Weekblad, 2016, 798-810.

KEUNEN S., “Lokale autonomie als essentieel kenmerk voor de democratische legitimiteit van lokale besturen”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2016, 248-260.

LANCKSWEERDT E., “Bemiddeling in het onderwijs en burgerschapsvorming”, Tijdschrift voor Onderwijsrecht en –beleid, 2016, 7-25.

LANCKSWEERDT E., “Bemiddeling tijdens civiele gerechtelijke procedures: wat, waarom, hoe en waarheen?”, in LANCKSWEERDT E. (ed.), Gerechtelijke bemiddeling. Bemiddeling tijdens civiele gerechtelijke procedures, Brugge, Die Keure, 2016, 1-51.

LANCKSWEERDT E., “Bemiddeling. Waarom zouden juristen er (meer) voor opteren?”, Nieuw Juridisch Weekblad, 2016, 314-328.

LANCKSWEERDT E., “Burgerparticipatie bij grote infrastructurele projecten: een mogelijkheid tot burgerschap, samenwerking en creativiteit”, in VANDE LANOTTE J., GOOSSENS J. en CANNOOT P. (eds.), Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?, Mechelen, Kluwer, 2016, 123-158.

LANCKSWEERDT E., “Conflictpreventie en alternatieve conflictoplossing (ADR) bij het behandelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning”, Tijdschrift voor Milieurecht, 2016, 528-545.

LANCKSWEERDT E., “Een bemiddelingsbelofte (mediation pledge) in de publieke sector”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2016, 34-36.

LANCKSWEERDT E., “Het stimuleren van bemiddeling door de rechtbank van koophandel: waarom en onder welke voorwaarden?” (noot onder noot onder Kh. Luik 17 november 2015), Internationaal Tijdschrift voor Ondernemingsrecht, 2016, 50-54.

LANCKSWEERDT E., “Leefomgevingsconflicten voorkomen en alternatief oplossen. Een overzicht van de verschillende vormen van ADR (alternative dispute resolution) die inzetbaar zijn op het domein van het omgevingsrecht”, MER, 2016, 193-209.

LONCKE E., “The role of the Belgian Council of State as a cassation court in light of judicial protection against government action”,  Netherlands Administrative Law Library, 2016. 

VAN GARSSE S. (ed.), Handboek bestuursrecht, Brussel, Academic & Scientific Publishers/Politeia, 2016, 366 p.

VAN GARSSE S. (ed.), KEUNEN S.LONCKE E.DE GENDT T.GORIS J.BODVIN C., DE RIDDER S., WIJNANTS A., BOULLART S. en VAES S., Handboek bestuursrecht, Brussel, Uitgeverij ASP, 2016, 366 p.

VAN GARSSE S. en DE MARS S., "Corrigerende maatregelen bij overheidsopdrachten", Nieuw Juridisch Weekblad, 2016274-278. 

VAN GARSSE S. en KEUNEN S., “Het optreden in rechte van én namens de gemeente: conflicterende belangen op scherp (noot onder GwH 28 april 2016, nr. 60/2016)”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2016, 582-586.

VAN GARSSE S. en VERMOESEN K., “Ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen”, in GHYSELS J. en TOURY J. (eds.), BedrijventerreinenVastgoedpraktijkstudies, Vol. 1, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2016, 131-154.

VAN GARSSE S., "Concessions and Public Procurement" in Bovis, C. (ed.), Research handbook on EU procurement law, Cheltenham, Edward Elgar, 2016, 593-625. 

VERBIST S. en BIMBENET C., “De besluitvormingsprocedure inzake complexe projecten en de invloed daarvan op de omgeving”, Tijdschrift voor Milieurecht, 2016, 628-652.

VERBIST S. en BIMBENET C., “Rechtsbescherming in het kader van de omgevingsvergunning, Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, 2016, 204-220.

VERBIST S. en BIMBENET C., “Ruimtelijke ordening”, in BALLON G.L., DE DECKER H., SAGAERT V., TERRYN E., TILLEMAN B. en VERBEKE A.L. (eds.), Contractuele clausules. Koop – Onroerend Goed, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2016, 83-102.

VERBIST S. en BUGGENHOUDT C., “De raad voor vergunningsbetwistingen, een evaluatie”, in VANDE LANOTTE J., GOOSSENS J. en CANNOOT P. (eds.), Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, 233-264.

VERBIST S. en BUGGENHOUDT C., “Erfdienstbaarheden tot openbaar nut in het nieuwe Landinrichtingsdecreet”, in SWINNEN K. en MUYLLE M. (eds.), Erfdienstbaarheden, Studies Privaatrecht, Brugge, die Keure, 2016, 103-118.

VERBIST S., “Alles beweegt, ook de begrippen waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid in de zin van artikel 455 Ger.W.”, D&T, 2016, 248-249.

VERBIST S., “Bodemsanering”, in BALLON G.L., DE DECKER H., SAGAERT V., TERRYN E., TILLEMAN B. en VERBEKE A.L. (eds.), Contractuele clausules. Koop – Onroerend Goed, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2016, 67-82.

VERBIST S., “De doorbraak van de (onteigenings)noodzaak”, Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, 2016, 428-430.

VERBIST S., “Een jaar ongestraft zonder permanente vorming vormt geen permanente vrijgeleide”, D&T, 2016, 285-287.

VERBIST S., “Het Landinrichtingsdecreet: een kritische verkenning”, TROS, 2016, 39-56.

VERBIST S., “Simultane tucht- en strafprocedure. De tuchtrechter is gebonden door de uitspraak van de strafrechter, maar moet er in beginsel niet op wachten”, D&T, 2016, 203-207.

VERBIST S., “Towards a Paradigm Shift in the Application of Expropriation Law in Flanders”, in HOOPS B., MARAIS E.J., MOSTERT H., SLUYSMAN J.A.M.A. en VERSTAPPEN L.C.A. (eds.), Rethinking Expropriation Law II: Context, Criteria, and Consequences of Expropriation, Den Haag, Eleven International Publishing, 2016, 77-88.

ACKAERT J.DE BECKER A.FOUBERT P.TORFS N.VANHEUSDEN B. en VERBIST S. (eds.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 538 p.

AERTS E. en DECKERS K., “Openbaarheid binnen de zorg voor het onroerend erfgoed” in ACKAERT J., DE BECKER A., FOUBERT P., TORFS N., VANHEUSDEN B. and VERBIST S. (eds.) Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerp, Intersentia, 2015, 3-19.

AERTS E., “De invloed van Europees recht op het Belgisch ambtenarenrecht na het arrest Strack van het Hof van Justitie”, CDPK (Chroniques de droit public/publiekrechtelijke kronieken), 2015, afl. 4, 509-523.

HENNAU S. en ACKAERT J., “De samenleving verandert men niet bij decreet: Politiek-ambtelijke modernisering in de Vlaamse gemeenten” in ACKAERT J., DE BECKER A. FOUBERT P., TORFS N. VANHEUSDEN B. en VERBIST S. (eds.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 273-292.

LANCKSWEERDT E., “Wat rechtscolleges na de invoering van de foutloze echtscheiding kunnen doen om tegemoet te komen aan de belangen/behoeften van de scheidende partners?” (noot onder Antwerpen 23 december 2014), Tijdschrift voor Familierecht, 2015, 156-161.

LANCKSWEERDT E., “Bemiddeling en op bemiddeling gebaseerde aanpak van conflicten bij scheiding: het belang van het kind voorop”, Tijdschrift voor Notarissen, 2015, 470-490.

LANCKSWEERDT E., “De minnelijke schikking in het onroerend erfgoeddecreet”, in Liber Amicorum A.M. Draye, Mortsel, Intersentia, 2015, 21-32.

LANCKSWEERDT E., “De rol van de advocaat die zijn cliënt bijstaat in het raam van een bemiddeling met openbare besturen”, in PERMANENTE VORMING BALIE KORTRIJK (ed.), Alternatieve geschillenbeslechting, Gent, Larcier, 2015, 47-73.

LANCKSWEERDT E., “Het herstelrecht als inspiratiebron voor het bestuursrecht”, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 2015, 463-466.

LANCKSWEERDT E., “Kan bemiddeling bijdragen aan de verdieping van de democratie?”, TMD (Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Conflictmanagement en Mediation), 2015, afl. 3, 32-43.

LONCKE E., “Rolrechten voor de Raad van State en het recht op toegang tot de rechter”, in ACKAERT J., DE BECKER A., FOUBERT P., TORFS N., VANHEUSDEN B. en VERBIST S. (eds.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 293-310.

SLUYSMANS J.A.M.A., VERBIST S. en WARING E., “Expropriation law in Europe in SLUYSMANS J.A.M.A., VERBIST S. en WARING E. (eds.), Expropriation Law  in  Europe, Deventer, Wolters Kluwer, 2015, 1-26.

SLUYSMANS J.A.M.A., VERBIST S. en WARING E. (eds.), Expropriation Law in  Europe, Deventer, Wolters Kluwer, 2015, 508 p.

VERBIST S. “Expropriation law in Belgium (Flanders)”, in SLUYSMANS J.A.M.A., VERBIST S.  en  WARING E. (eds.), Expropriation Law  in  Europe, Deventer, Wolters Kluwer, 2015, 27-59.

VERBIST S., “Herziening is geen beroep – Over de beperkingen van het herzieningsdebat op grond van artikel 16 Onteigeningswet Hoogdringende Omstandigheden”, Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, 2015, 249-252.

VERBIST S., “Landinrichting, wat is dat nu eigenlijk? Een analyse van het begrip, de doelstellingen en het toepassingsgebied van de landinrichting naar aanleiding van het nieuwe Landinrichtingsdecreet”, in ACKAERT J., DE BECKER A., FOUBERT P., TORFS N., VANHEUSDEN B. en VERBIST S. (eds.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 323-336.

VERBIST S., “Recente rechtspraak inzake onteigening ten algemenen nutte”, in VERBIST S. (ed.), Actualia Overheid en Eigendom, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 113-126.

VERBIST S. (ed.), Actualia Overheid en Eigendom, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 146 p.

VERBIST S., “Wat als een lid van de Gecoro zich a priori uitdrukkelijk heeft uitgesproken voor (of tegen) de vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan?”, D&T, 2015, 475-477.