Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Interactie troef tijdens studiedag over ‘Optimalisatie van informatie-uitwisseling bij omgevingshandhaving’    8 dec 2017

Interactie troef tijdens studiedag over ‘Optimalisatie van informatie-uitwisseling bij omgevingshandhaving’
8 dec 2017

Vorige dinsdag vond in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot een zeer druk bijgewoonde studiedag ‘Informatie-uitwisseling’ plaats. Theorie werd er met de praktijk verbonden aan de hand van verschillende workshops inzake informatie-uitwisseling. De studiedag richtte zich tot toezichthouders en handhavers in de beleidsdomeinen milieu en ruimtelijke ordening.

Tijdens vijf workshops werd het onderzoeksproject ‘Studie naar de mogelijkheden en de optimalisatie van informatie-uitwisseling in het kader van omgevingshandhaving’ van UHasselt-onderzoeker Griet Van den Berghe voorgesteld. De professoren Bernard Vanheusden, Jan Theunis en Caroline Vanderkerken namen eveneens de lead van een workshop voor hun rekening. Er werden cases besproken en ervaringen uitgewisseld. Interactie was hét sleutelwoord.

1 Mogelijkheden nieuwe manieren van informatie-uitwisseling
Hoe kunnen, rekening houdend met de privacyregels, controles onderling worden afgestemd en waar nodig versterkt, zonder de eigen werking te verzwaren? Welke informatie is hiervoor nodig? De workshop startte met een korte algemene toelichting over de huidige technische GIS mogelijkheden in Vlaanderen (GEO loket), buitenlandse voorbeelden, interne praktijkvoorbeelden (VLM) en de persoonsgebonden beperkingen uit de studie. De opzet was om na te gaan in welke mate de informatie van uitgevoerde of ingeplande controles van collega-handhavers de werking van de eigen dienst effectiever maakt?

2 Welke informatie kan ik vrij / mits voorwaarden / niet doorgeven?
De inleider gaf een korte voorstelling over de studie aan de hand van reële cases. Welke types documenten worden gebruikt om informatie uit te wisselen? Is er een uitweg via de zogenaamde ‘bestuurlijke akte’ of andere documenten? Hoe ver kan hierin worden gegaan? Zijn er nu al protocollen waarmee informatie-uitwisseling wordt geregeld?

3 Openbaarheid naar burgers (met betrekking tot handhaving)
De handhaver heeft vaak contact met de burger. Dit kan gaan over advies verlenen, een controle doen en optreden bij een overtreding. Welke informatie over lopende dossiers kan aan derden worden gegeven? Is er een verschil tussen gerechtelijke stukken (processen-verbaal) en administratieve stukken (bestuurlijke maatregelen)? Wat met advocaten die vragen naar een kopie van het dossier? Hoe verhoudt het geheim van het onderzoek zich ten opzichte van de openbaarheid van bestuur? Welke informatie kan worden gegeven aan een potentiële burger-koper / huurder / pachter / overnemer?

4 Beginselen van Behoorlijk Bestuur

  • Motiveringsplicht: welke info dient opgenomen te worden in de motivering van handhavingsdocumenten? Hoe rijmt dit met ‘het geheim van het onderzoek’? Is er een onderscheid tussen motivering voor een aanmaning of bestuurlijke maatregel?
  • Evenredigheidsbeginsel – Gelijkheidsbeginsel: worden andere dossiers opgenomen om evenredigheid en gelijkheid aan te tonen? Hoe kan het anders?
  • Rechtszekerheid en transparantie: moet het beleid inzake handhaving van de gemeente actief / passief openbaar maken? Is dit geen rem op de inhoud van het beleidsdocument? Moet ook worden aangegeven wat er niet wordt gedaan?
  • Onpartijdigheid: hoe ver gaat dit? Kan er worden gehandhaafd bij een bedrijf waar de handhaver zelf klant is / was? Hoe wordt onpartijdigheid aangetoond?

5 Informatieverzameling - drones
Recent verscheen een KB omtrent drones. Het inzetten van drones inzake handhaving gebeurt momenteel enkel bij de politie. Drones en camera’s zouden handige hulpmiddelen kunnen zijn om overtredingen inzake milieu en ruimtelijke ordening vast te stellen. Wellicht zal hiervan in de nabije toekomst meer gebruik worden gemaakt. Tijdens deze workshop zal duidelijkheid worden gegeven over de mogelijkheden en de grenzen van het gebruik van drones inzake handhaving.

Meer info?
griet.vandenberghe@uhasselt.be