Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Themis studieavond 'Verbintenissenrecht'

PRAKTISCH

01 dec 2015 17.30 uur - 21.20 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt


Inschrijven

coördinator: Prof. dr. Sophie Stijns, gewoon hoogleraar KU Leuven, directeur Instituut voor Verbintenissenrecht

voorzitters: Ilse Samoy, hoofddocent KU Leuven en UHasselt, Instituut voor Verbintenissenrecht (Leuven), Trees Vuylsteke, advocaat aan de Balie (Kortrijk), Béatrice Ponet, raadsheer Hof van Beroep Antwerpen, docent UA en Voorzitter Commissie Onrechtmatige Bedingen (Hasselt) en Bert Demarsin, hoofddocent KU Leuven, Campusdecaan (Brussel)

 

Programma

Actualia inzake overdracht van schulden en schuldvorderingen en inzake derdenwerking van contracten
Annick De Boeck, hoofddocent KU Leuven-Campus Brussel, advocaat
Vincent Sagaert, gewoon hoogleraar KU Leuven en UA, advocaat
Valérie Withofs, doctor-assistent KU Leuven
In deze bijdrage komen in de eerste plaats de klassieke leerstukken van derdenwerking aan de orde (derdemedeplichtigheid, beding ten behoeve van een derde, sterkmaking, rechtstreekse vordering). Vervolgens komt ook de belangrijkste rechtspraak in verband met cessie en schuldoverdracht aan bod, met de nadruk op hun tegenwerpelijkheid aan derden. Ook een nieuwe visie op de contractoverdracht wordt uit de doeken gedaan.

Actuele ontwikkelingen inzake de totstandkoming en nietigheid van contracten en contractuele bedingen
Frederik Peeraer, assistent Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven
De aandacht zal gaan naar opvallende evoluties sinds 2012 met betrekking tot het voorwerp, de oorzaak en het verval als sanctie voor het verdwijnen van een van die vereisten na de totstandkoming van het contract. Daarnaast worden recente ontwikkelingen inzake de partiële nietigheid van contracten en van bedingen toegelicht.

Jurisprudentiële ontwikkelingen rond beëindigingsbedingen
Sophie Stijns, gewoon hoogleraar KU Leuven, Directeur Instituut voor Verbintenissenrecht
Flavie Vermander, docent UA, advocaat
Het zorgzaam “afbreken” van contracten is een dagelijkse zorg voor rechtspraktizijnen en ondernemers. Contractuele bedingen kunnen een vlotte beëindiging organiseren, liefst zonder vooraf een rechter te moeten vatten. Deze bijdrage vergelijkt, met voorbeelden, de voor- en nadelen, in het licht van de opmerkelijke evoluties in de recente rechtspraak, van uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en opzeggingsbedingen.

Actuele ontwikkelingen inzake de (niet-)nakoming van contracten
Sanne Jansen, aspirant FWO-Vlaanderen, Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven
De recente ontwikkelingen inzake de (niet-)nakoming worden toegelicht in twee luiken: enerzijds de remedies bij niet-toerekenbare tekortkomingen (zoals overmacht en imprevisie) en anderzijds de remedies bij toerekenbare tekortkomingen (zoals de uitvoering in natura en de ontbinding).  

 

Praktisch

Kostprijs
De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2013, 2014 of 2015.

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.


 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Erkenningen

Attesten worden na de opleiding via e-mail verzonden aan de deelnemers die ter plaatse hebben afgetekend op de aanwezigheidslijst.

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding referentie: MAG - PERS / aangevraagd
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning 2015-00010 voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden slechts toegekend aan deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkent de opleidingen telkens voor 3,5 uren juridische opleiding (Insolventie- en Beslagrecht - 14/20735; Verbintenissenrecht - 14/20736; Familiaal Vermogensrecht - 14/20737)
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)

Meer info

Inschrijven