Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

Themis studieavond 'Gerechtelijk Recht'

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Themis studieavond 'Gerechtelijk Recht'

PRAKTISCH

02 mei 2017 17.30 uur - 21.30 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Lokaal Louis Roppe

Coördinatoren: prof. dr. Benoît Allemeersch en prof. dr. Stefaan Voet

Voorzitters: (Leuven) Johan Boon, kamervoorzitter Hof van Beroep te Brussel; (Kortrijk) Paul Dauw, vrederechter derde kanton Brugge; (Hasselt) Bart Van Den Bergh, raadsheer Hof van Beroep Antwerpen; (Brussel) Beatrijs Deconinck, afdelingsvoorzitter Hof van Cassatie

 

Thema's

- Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van ...
... de gedingkosten

Gerechtskosten blijven voor de rechtspracticus een heet hangijzer. Deze bijdrage beoogt de belangrijkste actuele ontwikkelingen binnen dit boeiende domein te schetsen. Zo hebben onze hoogste rechtscolleges zich de afgelopen jaren opnieuw bij herhaling uitgesproken over de omslag van de kosten, de vrijstelling van kosten, diverse aspecten van de rechtsplegingsvergoeding, … Die rechtsplegingsvergoeding is sinds kort ook verschuldigd in procedures voor de Raad van State. En het systeem van de rolrechten is ingrijpend hervormd, met een centrale rol voor de zgn. pro fisco verklaring. Stof genoeg dus voor een praktijkgericht overzicht.

- ... het bewijsrecht
In tegenstelling tot heel wat andere domeinen in het burgerlijk procesrecht, is het bewijsrecht gedurende de afgelopen drie jaar niet aan wettelijke hervormingen onderworpen geweest. Toch deden zich in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en de hoven van beroep een aantal interessante ontwikkelingen voor (zoals met betrekking tot de bewijsrisicoverdeling). Daarnaast kristalliseerden bepaalde tendensen uit het verleden zich verder uit (o.a. de leer van het ongeoorloofd bewijs en de loyale medewerking van partijen aan de bewijsvoering). De bijdrage strekt ertoe die belangrijke ontwikkelingen onder de aandacht van de rechtspractici te brengen.

- ... het hoger beroep
Deze bijdrage schetst enerzijds een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van het (civielrechtelijk) hoger beroep. De belangrijkste rechtspraak (van het Hof van Cassatie) en rechtsleer wordt besproken. Anderzijds wordt stilgestaan bij de wijzigingen die de zgn. Potpourri-I wet (wet van 19 oktober 2015) heeft aangebracht aan het hoger beroep, alsook bij de wijzigingen in de toekomstige Potpourri wetten.

- ... het recht op een eerlijk proces
In deze bijdrage wordt ingegaan op de ontwikkelingen inzake het recht op een eerlijk proces in de civiele rechtspleging. De aandacht zal daarbij uitgaan naar de (recente) rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot artikel 6 EVRM en de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

 

Programma

17u00 - 17u30 Onthaal en registratie van de deelnemers
17u30 - 17u40 Verwelkoming en inleiding
17u40 - 18u25 Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van de gedingkosten
Sven Sobrie, assistent Instituut Gerechtelijk Recht
18u25 - 19u10 Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van het bewijsrecht
Benoît Allemeersch, hoofddocent KU Leuven, gastprofessor UHasselt,
advocaat balie Brussel, en Wannes Vandenbussche,
FWO-aspirant Instituut Verbintenissenrecht KU Leuven
19u10 - 19u45 Vraagstelling gevolgd door pauze
19u45 - 20u30 Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van het hoger beroep
Stefaan Voet, hoofddocent KU Leuven, gastprofessor UHasselt
20u30 - 21u15 Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van het eerlijk proces
Caroline Daniels, doctoraatsbursaal KU Leuven
21u15 - 21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing
 

Praktisch

Datum
2 mei 2017 (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

Kostprijs

De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2014, 2015 of 2016

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.

 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Erkenningen (in aanvraag)

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
referentie: TEC-E1 aangevraagd.
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde  die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning aangevraagd voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden na de opleiding via email bezorgd aan de deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkenning aangevraagd voor 3,5 uren juridische opleiding
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)

Meer info