Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid bestuursrecht en bestuurskunde

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSElisabeth Aerts
Elisabeth Aerts studeerde in juli 2013 af als master in de rechten aan de Universiteit Hasselt, afstudeerrichting ‘Overheid en Recht’. Ze behoorde dan ook tot de allereerste lichting masterstudenten die afstudeerden aan onze universiteit. Elisabeth begon meteen daarna haar professionele carrière aan de Universiteit Hasselt als navorser-master en bereidt momenteel een doctoraatsproefschrift voor over de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst in de publieke sector.   

Doctoraatsonderzoek:
'Eenzijdige wijziging van arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: de moeilijke wisselwerking tussen bestuursrecht en arbeidsrecht'

De overheid werft tegenwoordig, ondanks het principe van de statutaire tewerkstelling, een aanzienlijk aantal personeelsleden aan op basis van een arbeidsovereenkomst. De verhouding tussen het bestuursrecht en het arbeidsrecht in de publieke sector roept bijgevolg steeds meer vragen op. De vraag die centraal staat in dit doctoraatsonderzoek is die naar de mogelijkheid van de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden van contractueel overheidspersoneel. Te dien einde wordt de impact van het beginsel van de veranderlijkheid van de openbare dienst en het ius variandi van het arbeidsrecht onderzocht, zowel op de individuele als op de collectieve verhoudingen tussen de overheid en haar contractueel en statutair personeel. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek betreft bovendien een rechtsvergelijkende studie met Denemarken en Frankrijk, in het bijzonder om na te gaan hoe deze landen omgaan met het moeilijke evenwicht tussen enerzijds de rol die collectieve onderhandelingen spelen en anderzijds de mogelijkheid om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van contractueel overheidspersoneel te wijzigen.

Promotor: prof. dr. Alexander De Becker, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Ria Janvier, Universiteit Antwerpen
Startdatum: 16 januari 2014


Dennis Fransen
Dennis Fransen is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten en specialiseert zich met name in het staats- en bestuursrecht. In zijn proefschrift doet hij onderzoek naar perspectieven voor een algemeen wetboek bestuursrecht in België. Hij behaalde in juli 2017 zijn masterdiploma in de rechten aan de UHasselt (afstudeerrichting Overheid & Recht).


Caroline Habets
Caroline Habets behaalde in 2012 haar diploma Nederlands recht (specialisatie: Privaatrecht) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Deze studie sloot zij af met een Masterthesis getiteld: “Herroeping van een adoptie in rechtsvergelijkend perspectief“. Aansluitend is zij in 2013 gestart als doctoraatsbursaal verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht. Zij schrijft momenteel een doctoraatsproefschrift over het onderwijsrecht.

Doctoraatsonderzoek:
'Vrijheid van onderwijs: een juridische verkenning van inschrijvingsbeleid, neutraliteit en het keuzerecht van ouders'

De actieve onderwijsvrijheid werd in de Belgische grondwet opgenomen in 1831. Hierna volgde een onrustige periode in de onderwijspolitiek, die na jaren van schoolstrijd door het schoolpact van 1958 tot rust werd gebracht. In 1988 werd de Belgische grondwet herzien: de tekst van het nieuwe artikel 24 weerspiegelt de gedachtes uit het schoolpact van 1958 en bouwt hierop verder. Met deze tekst worden de twee onderwijsvrijheden bevestigd: de actieve onderwijsvrijheid (de vrijheid van de onderwijsverstrekker) en de passieve onderwijsvrijheid (de vrijheid van de onderwijsgebruiker). Het bestaan van deze twee onderwijsvrijheden heeft geleid tot botsingen. Op 28 juni 2002 werd het ‘Gelijke onderwijskansendecreet’ (GOK) ingevoerd waardoor het gelijke onderwijskansenbeleid verder werd uitgebouwd en men gelijke kansen voor leerlingen creëerde. De invoering van het GOK-decreet betekende een principieel recht op inschrijving voor iedere leerling in een gefinancierde of gesubsidieerde school naar keuze. Het doctoraatsonderzoek focust zich op de actuele betekenis van de actieve en de passieve onderwijsvrijheid. Daarbij wordt ingegaan op de vraag of het gelijke onderwijskansenbeleid de actieve onderwijsvrijheid heeft geërodeerd. Hierbij is het van belang om de gesignaleerde problemen te situeren als een conflict tussen twee vrijheden die hun oorsprong vinden in dezelfde grondwettelijke bron.

Promotor: prof. dr. Alexander De Becker, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 oktober 2012


Stef Keunen
Stef Keunen behaalde in 2014 zijn masterdiploma in de rechten aan de KU Leuven. Daarvoor was hij bachelorstudent aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Hasselt. Stef Keunen begon zijn professionele carrière aan de Universiteit Antwerpen. Sinds september 2015 is hij mandaatassistent bestuursrecht aan de Universiteit Hasselt, waar hij een doctoraatsproefschrift voorbereidt over de bevoegdheden van lokale besturen.

Doctoraatsonderzoek:
‘Het 'gemeentelijk belang' als kern van de lokale autonomie’

De gemeenten zijn de laatste decennia geconfronteerd met maatschappelijke en bestuursrechtelijke hervormingen en uitdagingen, waaronder de Europeanisering, de opeenvolgende staatshervormingen en de decentralisatiegolf. Deze hervormingen hebben een impact op het bevoegdheidspakket van de lokale besturen. Van oudsher bepaalt de Grondwet dat gemeenten bevoegd zijn om de uitsluitend gemeentelijke belangen te regelen. Er is evenwel geen definitie opgenomen wat concreet onder ‘het gemeentelijk belang’ valt of kan vallen. Het onderzoek benadrukt het belang van lokale autonomie in een democratische staat. Het opzet van het onderzoek is om de notie ‘gemeentelijk belang’ juridisch en bestuurskundig te analyseren en te koppelen aan het beginsel van lokale autonomie in de huidige veranderende bestuurlijke context. Vertrekkend vanuit de historische invulling van het begrip wordt toegewerkt naar een hedendaagse omschrijving van ‘gemeentelijk belang’ als het bevoegdheidsverdelend criterium tussen centrale en lokale overheid. Er wordt een concreet toetsingskader ontwikkeld om wetgeving te controleren op haar conformiteit met het beginsel van de lokale autonomie. Het Europees Handvest inzake lokale autonomie vereist immers dat als de bevoegdheid op lokaal niveau kan worden uitgeoefend, dit ook effectief gebeurt.

Promotor: prof. dr. Steven Van Garsse, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 september 2015