Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid contracten-, personen- en samenlevingsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSAurélie Cassiers
 
Aurélie Cassiers is mandaatassistent aan de faculteit Rechten. Zij studeerde in 2017 af aan de KU Leuven, afstudeerrichting strafrecht en privaatrecht. Haar bachelordiploma behaalde ze aan de UNamur. Aurélie nam deel aan een uitwisselingsprogramma met Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika. 


Ulrike Cerulus

Ulrike Cerulus is mandaatassistent personen- en samenlevingsrecht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, in het kader waarvan zij een doctoraal proefschrift voorbereidt onder promotorschap van prof. dr. Charlotte Declerck. Ze behaalde het diploma rechten aan de KU Leuven (2010), alsook de master na master Notariaat (2011). Zij schrijft wetenschappelijke bijdragen over actuele problemen in het personen-, familie- en familiaal vermogensrecht en is tevens lid van het Centrum voor Overheid en Recht.

Doctoraatsonderzoek:
'Een statuut voor de zorgouder in het licht van de grondrechtenbescherming'

In de huidige samenleving komen steeds meer nieuw samengestelde gezinnen voor. Binnen deze nieuw samengestelde gezinnen beschikt enkel de juridische ouder van de kinderen over ouderlijk gezag en niet zijn nieuwe partner, die aangeduid wordt met de term zorgouder. Doel van dit onderzoek is aan de hand van een grondrechtenstudie een specifiek juridisch statuut uit te werken voor deze zorgouder.
In het eerste deel van het onderzoek worden twee centrale rechtsvragen beantwoord, met name de vraag of de relatie tussen een zorgouder en een zorgkind als familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 en 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) kan worden beschouwd en de vraag of een zorgouder het recht heeft om een gezin te stichten op grond van artikel 12 en 14 EVRM.
In het tweede deel van het onderzoek wordt een voorstel van juridisch statuut voor de zorgouder uitgewerkt. Om na te gaan in welke mate in deze materie meer partijautonomie dan wel overheidsoptreden is vereist, wordt in eerste instantie rechtsvergelijkend onderzoek verricht. Zowel het Franse, Nederlandse, Duitse als Engelse recht worden betrokken. De typologische, functionele en contrasterende rechtsvergelijkende methode worden aangewend.
In het derde en laatste deel van het onderzoek worden de verschillende rechtsgevolgen van dit juridisch statuut op het vlak van het familie- en familiaal vermogensrecht behandeld.

Promotor: prof. dr. Charlotte Declerck, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 oktober 2011


Céline Jaspers
Céline Jaspers is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten. Zij werkt aan een proefschrift over een verplichte ADR-poging (alternative dispute resolution) in scheidingssituaties waar kinderen bij betrokken zijn. Céline Jaspers behaalde in 2015 haar masterdiploma in de rechten aan de Universiteit Hasselt (afstudeerrichting Rechtsbedeling). In 2016 behaalde zij haar LLM in Dispute Resolution aan het Straus Institute for Dispute Resolution, Pepperdine University, Malibu, Californië.

Doctoraatsonderzoek:
'De verplichte ADR-poging in scheidingssituaties met kinderen. Een benadering de lege lata en de lege ferenda.'

In België zijn er steeds meer conflictueuze scheidingssituaties waar kinderen bij betrokken zijn, die een negatieve impact kunnen hebben op deze kinderen. Een gerechtelijke procedure is voor vele ouders nog steeds dé oplossing voor conflicten tijdens en na de scheidingssituatie, echter met verscheidene nadelige gevolgen. Alternatieve geschillenoplossing (ADR) lijkt een meer geschikte methode om scheidingssituaties en haar bijbehorende conflicten op te lossen. Ondanks haar vele voordelen wordt zij echter nog te weinig gebruikt op vrijwillige basis. Daarom wordt de volgende onderzoeksvraag gesteld: “(Hoe) kan een verplichte ADR-poging bij scheidingssituaties waar kinderen bij betrokken zijn in België juridisch omkaderd worden, met oog op een optimale praktische implementatie?” Het onderzoek beoogt allereerst na te gaan of het mogelijk en wenselijk is om een ADR-poging in scheidingssituaties met kinderen te verplichten door een beschrijving en analyse van Belgische en Europese wetgeving en nationale en internationale rechtsleer. Ten tweede beoogt het onderzoek een juridisch kader te ontwerpen voor deze ADR-poging, enerzijds aan de hand van een rechtsvergelijkende studie van bestaande verplichte ADR-vormen in het familierecht, anderzijds door kwalitatief onderzoek d.m.v. verdiepende interviews en focusgroepen van professionele actoren op vlak van scheiding en ADR. Dit laatste om voeling te krijgen met de praktijk, om eventuele praktische problemen te anticiperen en om hierop in te spelen. Op basis van dit kader zullen er ten slotte aanbevelingen worden geformuleerd. 

Promotor: prof. dr. Eric Lancksweerdt, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Charlotte Declerck, Universiteit Hasselt

Startdatum: 16 september 2017