menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid fiscaal recht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSNiels Diepvens
Niels Diepvens is mandaatassistent fiscaal recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, waar hij een proefschrift voorbereidt over de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling op verzoek en vanuit Belgisch standpunt in het domein van de directe belastingen vanuit het oogpunt van belastingontwijking of belastingontduiking. Hij besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de procedurele waarborgen voor de belastingplichtige. Hij is master in de rechten en behaalde aan de KU Leuven bijkomende masterdiploma’s in het fiscaal recht en het vennootschapsrecht.

Doctoraatsonderzoek:
‘De grensoverschrijdende gegevensuitwisseling in de directe belastingen vanuit Belgisch standpunt. De procedurele waarborgen van de belastingplichtige geconfronteerd met de gegevensuitwisseling op verzoek vanuit het oogpunt van belastingontwijking of -ontduiking'

Welke procedurele waarborgen zijn noodzakelijk om de belastingplichtige een afdoende rechtsbescherming te garanderen wanneer deze wordt geconfronteerd met grensoverschrijdende gegevensuitwisseling op verzoek, ten gevolge van een Belgisch onderzoek naar belastingontwijking of –ontduiking? Dat is de centrale onderzoeksvraag in dit proefschrift. De grensoverschrijdende gegevensuitwisseling in de directe belastingen kende de afgelopen jaren grote veranderingen. De procedurele rechtsbescherming van de belastingplichtige, met de nadruk op het recht op notificatie en het recht op participatie, mag hierbij niet worden vergeten. Het proefschrift zal de bestaande procedurele waarborgen van de belastingplichtige in kaart brengen, en onderzoeken of aanvullende waarborgen noodzakelijk zijn.

Promotor: prof. dr. Caroline Vanderkerken, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 september 2011


Julie Leroy
Julie Leroy is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Zij werkt aan een proefschrift over de terugvordering van illegale fiscale staatssteun in België. Ze focust hierbij op de rechtsgevolgen, de procedure en de rechtsbescherming van de belastingplichtige bij een beslissing tot terugvordering. Julie behaalde haar masterdiploma in de rechten aan de Universiteit Hasselt (afstudeerrichting Rechtsbedeling).

Doctoraatsonderzoek:
‘Terugvordering van verboden fiscale staatssteun in België: rechtsgevolgen en rechtsbescherming’

Het eerste uitgangspunt van het onderzoek zijn de rechtsgevolgen van de beslissing van de Europese Commissie. Wat zijn de juridische gevolgen van de vaststelling dat via een tax ruling illegale staatssteun werd verleend? Hoe moet de terugvordering worden uitgevoerd? Nadien focust het onderzoek op de rechtsbescherming van de belastingplichtige die wordt geconfronteerd met de terugvordering. Hij moet het fiscale voordeel terugbetalen aan dezelfde overheid als die hem dit voordeel eerder heeft verleend. Het onderzoek bestudeert deze en andere vragen in het licht van de specifieke context van de bevoegdheidsverdeling in België.

Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Raymond Luja, Maastricht University
Startdatum: 1 oktober 2016


Kristof Wauters
Kristof Wauters is mandaatassistent economisch recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Hij bereidt een proefschrift voor over de veranderende relatie tussen de fiscus en de belastingplichtige. Hij behaalde zijn masterdiploma in de rechten aan de Universiteit Hasselt (afstudeerrichting Rechtsbedeling). Daarna behaalde hij een master na master in het fiscaal recht aan de KU Leuven.

Doctoraatsonderzoek:
‘Een nieuwe visie op de relatie tussen fiscus en belastingplichtige? Naar een hogere graad van co-operative compliance in de fiscale handhaving’

Sinds het begin van dit millennium wordt er in heel wat landen ingezet op een meer ‘horizontale’ relatie tussen fiscus en belastingplichtige. Belastingadministraties uit alle hoeken van de wereld spreken daarbij van een mentaliteitswijziging: men wil door middel van onderling overleg en samenwerking beide partijen dichter bij elkaar brengen. Enerzijds streeft de fiscus naar een grotere compliance bij de belastingplichtige met meer inkijk in diens verrichtingen. Anderzijds realiseert de belastingplichtige meer fiscale zekerheid en transparantie. Binnen de OESO staat deze ‘versterkte’ relatie tussen beide partijen bekend als co-operative compliance. Het onderzoeksopzet is om via een rechtsvergelijkende analyse van de voor- en nadelen van het streven naar een hogere graad van tax compliance na te gaan of en hoe deze ontwikkeling in België ingang zou kunnen vinden.

Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 september 2015