Logo UHasselt

menu

Education


Kwaliteitszorg -en

Education

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VISIO-O

 

Elke letter uit het letterwoord VISIO-O staat voor een stap in het proces van kwaliteitsborging van de opleidingen: Visie – Innovatie – Strategie – Intervisie voor Ontwikkeling van Onderwijs.         

De opleiding organiseert (minimaal) om de zes jaar een visiecommissie. Deze commissie bestaat o.m. uit inhoudelijke experten, peers, vertegenwoordigers uit het werkveld en alumni. De commissieleden kijken als ‘kritische vrienden’ naar het academisch niveau en het inhoudelijk actualiteitsgehalte van de opleiding. Dit wordt opgenomen in het rapport visiecommissie door een stafmedewerker binnen Dienst Kwaliteitszorg. 

Daarnaast stelt een stafmedewerker binnen Dienst Kwaliteitszorg een rapport onderwijskwaliteit op van de opleiding. Dit rapport geeft een analyse van de kwaliteit van het onderwijs en reikt mogelijke opportuniteiten ter versterking van het onderwijs aan.

Het rapport onderwijskwaliteit vormt samen met het rapport visiecommissie de input voor de strategiedag en het opstellen van het strategieplan van de opleiding. Tijdens de strategiedag zet de opleiding in op het bepalen van de algemene strategie en het beleid van de opleiding en formuleert men strategische en operationele doelstellingen. Deze dag vormt de aanzet van het strategieplan. In dit strategieplan wordt (op basis van de sterktes en de aandachtspunten uit het rapport visiecommissie en het rapport onderwijskwaliteit) een strategisch beleid op vlak van onderwijs voor de opleiding voor de komende zes jaar weergegeven. Dit plan vormt een sturingsinstrument dat de opleiding inzicht biedt in de plannen en de manier waarop men de plannen wil realiseren.

De opleiding rapporteert jaarlijks over de realisatie van haar onderwijsbeleid via het jaarrapport. Verder organiseert de opleiding minimaal jaarlijks een opleidingsforum om een evaluatie te doen van het voorbije jaar en de aanpak voor het volgende jaar te bespreken.

Om de drie jaar stelt dienst Kwaliteitszorg een statusrapport op waarin aanbevelingen voor onderwijsontwikkeling en borging van de onderwijskwaliteit in worden geformuleerd. Dit statusrapport bevat een stand van zaken van de strategische en operationele doelstellingen, zoals ze geformuleerd staan in het strategieplan van de opleiding.

Dit rapport vormt tevens de basis voor een zesjaarlijkse dialoog met het beleid. In deze dialoog worden eventueel noodzakelijke bijsturingen van het strategieplan besproken die de opleiding vertaalt in afzonderlijke verbeteracties.

De output van elke stap binnen de VISIO-O cyclus wordt opgenomen in het opleidingsportfolio van de opleiding. Tegelijkertijd vormt dit portfolio de input van verschillende stappen binnen de cyclus.


Het rapport onderwijskwaliteit en het rapport visiecommissie vormen de input voor de nota borgingsbeslissing. Deze nota wordt ter advies voorgelegd aan het College van Decanen. Op basis van het geformuleerde advies neemt de Raad van Bestuur een borgingsbeslissing. Deze heeft drie mogelijke uitkomsten: positief, onder voorwaarden of negatief.

Het Vlaams Kwalificatiestelsel 2019-2025 houdt ook in dat de UHasselt (en andere instellingen voor hoger onderwijs) maatschappelijke verantwoording aflegt over de kwaliteit van haar onderwijs door de informatie over de kwaliteit van elke opleiding op de website te publiceren. Deze publieke informatie is hier terug te vinden.

Om de kwaliteit van haar eigen werking te borgen en te innoveren organiseert UHasselt een peerreview waarin het niveau en de professionaliteit van het proces van kwaliteitsborging te evalueren. De peerreviewcommissie formuleert feedback en feedforward omtrent dit proces. Zij baseert zich hierbij op interne documenten voor onderwijsondersteuning, richtlijnen voor rapportering m.b.t. onderwijskwaliteit, gesprekken met medewerkers en stakeholders van beide diensten. De commissie presenteert haar bevindingen mondeling en in een beknopt reviewrapport. De Onderwijsraad en het College van Decanen nemen kennis van dit rapport. Enkele zijn professionaliteit, samenwerking, communicatie- - en informatie-uitwisseling, procesbewaking, ondersteuning en output.