Logo UHasselt

menu

Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen


Over de faculteit bedrijfseconomische wetenschappen

Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ORGANOGRAM/STRUCTUUR

De faculteit BEW is verantwoordelijk voor het facultair beleid inzake academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van bedrijfseconomische wetenschappen. De faculteit wordt geleid door de decaan, prof. dr. Piet Pauwels, die wordt bijgestaan door de vicedecaan, prof. dr. Koen Vanhoof. De decaan en de faculteit worden administratief en beleidsmatig ondersteund door administratief directeur, Cindy Vankerkom.
Het bureau onderwijs van de faculteit zorgt voor de facultaire strategie inzake onderwijs en bestaat uit de decaan, vicedecaan, alle OMT-voorzitters en de stafmedewerker onderwijs.
Het bureau onderzoek van de faculteit staat in voor het facultaire beleid inzake onderzoek en is samengesteld uit de decaan, vicedecaan, de vertegenwoordigers van de faculteit in de onderzoeksraad en de coördinator van de doctoral school.
Onder de faculteit BEW ressorteren vijf vakgroepen, die alle personeelsleden groeperen die onderzoek en onderwijs verrichten binnen eenzelfde discipline. Op het niveau van de vakgroepen gebeurt bijgevolg de toewijzing van academische opdrachten. De vijf vakgroepen van de faculteit BEW zijn:

  • Vakgroep Accountancy, Financiering en Governance (AFG)
  • Vakgroep Economie (ECO)
  • Vakgroep Gedragswetenschappen, Communicatie en Linguïstiek (BCL)
  • Vakgroep Kwantitatieve methoden (QM)
  • Vakgroep Marketing & Strategie (MARS)

Onder de vakgroepen ressorteren de onderzoeksgroepen, als basisunits voor de organisatie van het onderzoek. Voor de faculteit BEW zijn er de volgende onderzoeksgroepen:

Vakgroep Onderzoeksgroep
Accountancy, Financiering en Governance Accountancy en financiering (ACF)
  Governance (GOV)
Economie Economie & Beleidsmanagement (PEC)
  Milieueconomie (EEC)
Gedragswetenschappen, Communicatie en Linguïstiek Communicatie en Linguïstiek - Centrum voor Toegepaste Linguïstiek (CTL)
  Diversiteit (DIV)
  Leerprocessen (BSL)
Kwantitatieve methoden Beleidsinformatica (BINF)
  Logistiek (LOG)
Marketing & Strategie Marketing (MAR)
  Strategie en innovatiemanagement (IM)
   
   

Onderzoekers uit de onderzoeksgroepen zijn interdisciplinair gegroepeerd in onderzoeksinstituten. Onderzoeksinstituten zijn formele academische organen die in bepaalde speerpuntdomeinen de volledige waaier van onderzoek uitvoeren door eerste, tweede derde en vierde geldstroom. De oprichting van een onderzoeksinstituut heeft tot doel een kritische massa en grotere zichtbaarheid te bereiken, alsmede een externe erkenning van deskundigheid, waardoor een grotere efficiëntie kan worden bereikt.

Het onderzoeksinstituut dat behoort tot de faculteit BEW is: 

  • The Research Center for Entrepreneurship and Family firms (RCEF)

Een thematische cluster is een academische organisatie-eenheid die onderzoekers groepeert in bepaalde thematische domeinen die multidisciplinair onderzoek uitvoeren, dat niet noodzakelijk de hele waaier van fundamenteel onderzoek tot toegepast onderzoek moet omvatten, niet alle geldstromen moet hebben en waarbij de kritische massa nog in opbouw is.

De thematische cluster behorende tot de faculteit BEW is Patiëntveiligheid.

Voor de opleidingen die onder de bevoegdheid van de faculteit vallen, stelt de faculteitsraad, op voorstel van de decaan, onderwijsmanagementteams (OMT) samen. Een OMT is bevoegd voor de voorbereiding van curriculumontwikkelingen, de opvolging van de praktische organisatie van het curriculum, de dagelijkse opvolging en bewaking van de kwaliteit van de opleidingsonderdelen en de opleiding en de voorbereiding van de zelfevaluatie in het kader van visitaties.
Voor elke opleiding die onder de bevoegdheid van de faculteit valt, stelt de faculteitsraad, op voorstel van het desbetreffende OMT en de decaan, een examencommissie samen.
De bevoegdheden van een examencommissie zijn opgenomen in de onderwijsregeling, examenregeling en rechtspositieregeling (OER).