Logo UHasselt

menu

Faculteit Wetenschappen


Onderzoek

Faculteit Wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSINSTITUTEN EN CLUSTERS

Aan UHasselt is een groot deel van de onderzoekscapaciteit gebundeld in onderzoeks-instituten. Het is de ambitie van deze instituten om voor hun onderzoeksdomeinen het volledige spectrum af te dekken: van fundamenteel onderzoek tot de omzetting van wetenschappelijke kennis in innovatieve producten en diensten in samenwerking met het bedrijfsleven.

 

Instituut voor Materiaalonderzoek (imo) en imomec (divisie van IMEC)

Binnen imo-imomec wordt door fysici, chemici en ingenieurs interdisciplinair onderzoek uitgevoerd naar nieuwe materiaalsystemen voor toepassingen in de micro-elektronica, de bio-elektronica en de nanotechnologie. Enkele kerndomeinen: plastic elektronica, synthese en eigenschappen van nanodeeltjes en -structuren, synthetische diamantfilms, moleculaire elektronica en biosensoren.

meer info op www.imo.uhasselt.be

 

Centrum voor Milieukunde (CMK)

Het CMK verricht multidisciplinair onderzoek naar milieuproblemen. De wetenschappers onderzoeken ondermeer hoe toxische stoffen, zoals zware metalen en fijn stof, onze gezondheid bedreigen en hoe ze het normaal functioneren van organismen en  ecosystemen verstoren. Biologen en chemici werken samen met economen en juristen aan duurzame oplossingen voor milieuproblemen zoals verontreinigde bodems en  (grond)water.

meer info op www.cmk.uhasselt.be

 

Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM)

EDM verricht onderzoek in informatie- en communicatietechnologie. Kerndomeinen zijn: mens-machine interactie, computer graphics en multimedia- en communicatietechnologie

(i.h.b. genetwerkte virtuele omgevingen). EDM is partner van iMinds, dat onderzoek uitvoert voor de bedrijfswereld en de Vlaamse overheid.

meer info op www.edm.uhasselt.be

 

Centrum voor Statistiek (CenStat)

CenStat beoogt een symbiose tussen theoretische statistische methoden en de toepassing ervan op praktische problemen waarmee het bedrijfsleven, de overheid en de

academische wereld worden geconfronteerd. Kerndomeinen zijn: biostatistiek, bioinformatica en mathematische statistiek. CenStat werkt samen met het Biostatistisch

Centrum van de KU Leuven binnen het Interuniversitair Instituut voor Biostatistiek en Statistische Bio-informatica.

meer info op www.censtat.uhasselt.be

 

Theoretische onderzoeksgroepen

Naast het speerpuntonderzoek van de instituten, wordt er aan de UHasselt tevens onderzoek gedaan in de meer theoretische domeinen van fysica, chemie, informatica en

wiskunde. Deze theoretische onderzoeksdomeinen zijn bijvoorbeeld statistische fysica, theoretische fysische chemie, databankontwikkeling en –analyse, dynamische systemen, niet-commutatieve algebra en meetkunde.

meer info op www.uhasselt.be/onderzoek