Logo UHasselt

menu

IMOB


Valorisatie

Toegepast Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TOEGEPAST ONDERZOEK

Binnen de afdeling Toegepast Onderzoek (TO) kan u terecht voor praktijk georiënteerd onderzoek en advies op het gebied van verkeersveiligheid, mobiliteit, gedrag, wegontwerp, toerisme en autonomie. De activiteiten binnen TO slaan een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en consultancy. Een gedreven en prestatiegericht team van mobiliteitsdeskundigen bezorgt u steeds wetenschappelijk gefundeerd advies. Bovendien is de inzet van eigen ontwikkelde producten en tools een mooie extra troef die we aanbieden. 

Om u een onderbouwd advies te kunnen geven, stemmen we onze onderzoeksmethode steeds af op de situatie die onderzocht wordt. De afdeling Toegepast Onderzoek voert dus verschillende typen projecten uit, waaronder rijsimulatoronderzoek, survey onderzoek en risico- en evaluatiestudies. Daarnaast analyseren we specifieke doelgroepen zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Verder valoriseert het team tools en producten die binnen IMOB ontwikkeld werden, zoals de rijsimulator, Route2School, ParkAgent en Viamigo.

Enkele projecten die uitgevoerd werden door de afdeling Toegepast Onderzoek zijn:


Studie over de risico's van oudere mensen in het wegverkeer

Het doel van deze studie was om een duidelijk beeld te krijgen over de situatie van ouderen in het verkeer om, indien nodig een strategie te ontwikkelen ter verhoging van de veiligheid op de weg voor ouderen.

De resultaten van dit projecten bieden:

 • een beoordeling van de belangrijkste trends en een analyse van risico's voor ouderen in het wegverkeer.
 • een samenvatting van de belangrijkste maatregelen ter verhoging van de veiligheid voor oudere mensen.
 • aanbevelingen voor maatregelen die moeten worden genomen op EU-niveau, met inbegrip van kosten-batenanalyse van deze maatregelen.

Project ID

 • Periode: 23/12/2014 - 22/12/2015
 • Opdrachtgever: European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate C - Innovative & sustainable mobility
 • Projectpartners:  Gie de Recherches et D'Etudes PSA - Renault, National Technical University of Athens, European Road Federation, UHasselt-IMOB
 • Projectcoördinator: UHasselt-IMOB

Onderzoek naar vervoersarmoede in Limburg en het opstellen van een actieplan

De opdracht bestaat uit 2 delen:

 1. DEEL 1: Studie naar vervoersarmoede in Limburg (vast gedeelte)
 2. DEEL 2: Opstellen van een actieplan (voorwaardelijk gedeelte)

De studie (DEEL 1) zorgt ervoor dat de Provincie Limburg een betrouwbaar zicht krijgt op de problematiek van vervoersarmoede op haar grondgebied, specifiek toegepast op woon-werkverplaatsingen. Indien uit DEEL 1 blijkt dat het nemen van acties nodig en mogelijk is, dient in DEEL 2 van de opdracht een actieplan opgesteld te worden met acties die de Provincie Limburg of de lokale besturen kunnen nemen. Het gaat om plausibele acties die een oplossing bieden aan de deelproblemen die in de studie werden geïdentificeerd. Het bestuur kiest voor welke deelproblemen een onderzoek en afweging gebeurt.

Project ID

 • Periode: 01/09/2015 - 31/08/2017
 • Opdrachtgever: Provincie Limburg
 • Projectpartners: Mobiel 21, UHasselt-IMOB
 • Projectcoördinator: UHasselt-IMOB

Smart Logistics Limburg

Het doel van het project bestaat er enerzijds in om de binnen de participerende kennisinstellingen bestaande expertise rond logistiek & transport te bundelen voor de Limburgse logistieke sector door de uitbouw van een virtueel kennisplatform en anderzijds om een structurele en intensieve wetenschappelijk technologische ondersteuning te bieden aan deze bedrijven en om op deze manier een essentiële bijdrage te leveren aan de regionale innovatie.

Project ID

 • Periode: 01/10/2014 - 30/09/2017
 • Opdrachtgever: Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
 • Projectpartners:  UHasselt - Onderzoeksgroep Logistiek, PXL - Expertisecel LOG-IC, Logistiek Platform Limburg, UHasselt-IMOB
 • Projectcoördinator: UHasselt-IMOB

Onderzoek naar doeltreffende signalistieconcepten met het oog op de komst van de geplande IKEA-vestiging

Onderwerp van het onderzoek is de signalisatie ter hoogte van de Sint-Truidersteenweg (N80) te Hasselt, die door de herinrichting van dit knooppunt en de geplande IKEA-vestiging, grondig gewijzigd wordt. Het onderzoek ging na welke signalisatieconcepten doeltreffend zijn en hoe gewone weggebruikers dit waarnemen en zich hiernaar gedragen.

Project ID

 • Periode: 01/12/2014 - 30/01/2015
 • Opdrachtgever:  Stad Hasselt
 • Projectpartners: Connect, UHasselt-IMOB
 • Projectcoördinator: UHasselt-IMOB