Visie - UHasselt

Visie

Algemene visie goIIW1

De gezamenlijke opleiding IIW2 creëert een stimulerende ruimte voor kwaliteitsvol leren, onderwijzen, onderzoeken en ondernemen met respect voor ieders eigenheid.

Leren en onderwijzen verlopen in interactie (ba) of synergie (ma) met onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en industriële praktijk. Het onderzoek is toepassingsgericht en multidisciplinair. De internationale dimensie maakt integraal deel uit van zowel onderwijs als onderzoek.

Dit vormt de basis voor de opleiding tot een industrieel ingenieur die als essentiële schakel in de innovatieketen een breed inzetbare probleemoplosser en/of ontwikkelaar is.

Visie goIIW

Visie op onderwijs

 • De vorming is academisch, multidisciplinair en technologisch gericht met structurele inbedding van praktische vaardigheden en aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Student en docent vormen een team. De student staat hierbij centraal en organiseert zijn leerproces vanuit inzicht in eigen talenten en werkpunten onder begeleiding van interne en externe actoren. Studenten versterken elkaars leerproces over de opleidingsfases en opleidingen heen.
 • Het didactisch concept omvat de unieke integratie van praktijk en theoretische onderbouwing met digitalisering op maat en focust op het aanscherpen van de kritische ingesteldheid en een attitude tot levenslang leren.
 • Zowel de verwevenheid van onderzoek met onderwijs als werkveldervaring en ondernemerszin, vormen belangrijke componenten in het onderwijs.
 • Interfacultaire, campus- en instellingsoverschrijdende en internationale samenwerkingen dragen bij tot een bredere en diepgaandere vorming.

Visie op onderzoek & dienstverlening

 • De faculteiten IIW UHasselt en KU Leuven bouwen internationaal relevant onderzoek uit op de campus en betrekken de studenten hierbij maximaal.
 • Het industrieel netwerk is (eu)regionaal verankerd. De onderzoeksgroepen van de twee faculteiten ondersteunen de bedrijven in projecten van toegepast onderzoek waarin nieuwe producten, processen of diensten worden ontwikkeld en waarin resultaten van fundamenteel onderzoek worden vertaald naar de praktijk.
 • Academische onderzoeksinstellingen en (lokale) onderzoeksgroepen aan hogescholen zijn belangrijke partners om de technologische innovatieketen te sluiten.

Visie op internationalisering

 • De opleiding is geënt op recente internationale ontwikkelingen in het vakgebied en de vereisten van het internationaal werkveld.
 • De student groeit tot een ingenieur die gewapend is om te functioneren in een multiculturele en geglobaliseerde wereld.
 • De docent getuigt van een open blik op zijn vakgebied en de wereld en treedt op als actor binnen een internationale context.
 • De gezamenlijke opleiding bundelt de accenten en specifieke expertise van de beide faculteiten om vanuit de Euregio een versterkt internationaal netwerk uit te bouwen.

Visie op professionalisering

 • Professionalisering vertrekt vanuit de noden en vormingsbehoeften van de opleiding en houdt rekening met de opleidingswensen van de medewerkers en de nieuwe tendensen.
 • Samenlerende teams vormen de kern van een cultuur waar ervaringen en bijscholingen met elkaar gedeeld worden met het oog op een sterkere integratie in de opleiding.
 • Interactie met het werkveld is een essentiële bouwsteen van het professionaliseringsbeleid.
 • De opleiding maximaliseert het gebruik van het rijke opleidingsaanbod van beide universiteiten.
 • Het opleidingstraject rond digitaal leren focust op effectiviteit en efficiëntie. Visietekst

Profiel Industrieel ingenieur

De industrieel ingenieur is breed inzetbaar in de industrie en in de maatschappij. De industrieel ingenieur is een creatieve probleemoplosser en/of ontwikkelaar. Hij kan technologie vertalen en technologische vernieuwingen procesmatig implementeren. Hierdoor vormt hij een essentiële schakel in de innovatieketen.

De industrieel ingenieur bezit een gezond evenwicht tussen abstractievermogen en concrete praktijkcompetenties. Hij kan niet alleen het overzicht bewaren en denken in termen van systemen maar ook praktijksituaties gericht aanpakken.

De industrieel ingenieur kan bijdragen tot onderzoek enerzijds en heeft voeling met technisch management anderzijds, steeds met oog voor de belanghebbenden, voor duurzaamheid, veiligheid en respect voor de omgeving.

De industrieel ingenieur is teamgericht met potentieel tot leiding geven, is in staat zich zelfstandig (verder) te vormen en heeft een kritische houding ten opzichte van zijn eigen handelen, het technologisch ideaalbeeld en zijn bijdrage naar de maatschappij. De industrieel ingenieur is communicatief vaardig en kan functioneren in een internationaal kader.

1 goIIW betekent gezamenlijke opleiding industriële ingenieurswetenschappen
Het studiegebied noemt industriële wetenschappen en technologie. De student wordt opgeleid tot industrieel ingenieur en de naam van de faculteit is faculteit Industriële ingenieurswetenschappen (FIIW).
2 De dagelijkse leiding van de gezamenlijke opleiding IIW wordt toevertrouwd aan het gezamenlijke opleidingsbestuur dat paritair samengesteld is met gemandateerden van beide universiteiten (FIIW UHasselt en FIIW KU Leuven).