Visie - UHasselt

Visie

Algemene visie goIIW1

De gezamenlijke opleiding IIW creëert een stimulerende ruimte voor kwaliteitsvol leren, onderwijzen, onderzoeken en ondernemen met respect voor ieders eigenheid.

Leren en onderwijzen verlopen in interactie (ba) of synergie (ma) met onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en industriële praktijk. Het onderzoek is toepassingsgericht en multidisciplinair. De internationale dimensie maakt integraal deel uit van zowel onderzoek als onderwijs.

Dit vormt de basis voor de opleiding tot een industrieel ingenieur die als essentiële schakel in de innovatieketen een breed inzetbare probleemoplosser en/of ontwikkelaar is.

Visie op onderwijs

 • Het didactisch concept is gericht op het optimaal verwerven van het wensprofiel gelinkt aan leerresultaten binnen het vakdomein.
 • De vorming is academisch, generiek, multidisciplinair en technologisch gericht met aandacht voor de praktijk.
 • De student staat centraal, en organiseert zijn leerproces met de docent als begeleider. Docent en student vormen een team.
 • Zowel de verwevenheid van onderzoek met onderwijs als werkveldervaring en beroepsmatig functioneren vormen belangrijke componenten.
 • Interfacultaire, multicampus en instellingsoverschrijdende samenwerkingen dragen bij tot een bredere/diepgaandere vorming.

Visie op onderzoek & dienstverlening

 • De faculteiten IIW UHasselt en KU Leuven bouwen internationaal relevant onderzoek uit op de campus om ook de studenten maximaal bij het lopend onderzoek te betrekken.
 • Het industrieel netwerk is (eu)regionaal verankerd. De onderzoeksgroepen van de twee faculteiten ondersteunen de bedrijven in projecten van toegepast onderzoek waarin nieuwe producten, processen of diensten worden ontwikkeld en waarin resultaten van fundamenteel onderzoek worden vertaald naar de praktijk.
 • Academische onderzoeksinstellingen en (lokale) onderzoeksgroepen aan hogescholen zijn belangrijke partners om de technologische innovatieketen te sluiten.

Visie op internationalisering

De internationale dimensie uit zich in het opleidingsprogramma en het onderzoek enerzijds en in de ontwikkeling van internationale en interculturele competenties anderzijds.

 • De beide faculteiten Industriële ingenieurswetenschappen positioneren zich met haar eigen accenten en specifieke expertise ten opzichte van gelijkaardige instellingen in binnen- en buitenland.
 • De opleiding houdt rekening met de recente internationale ontwikkelingen in het vakgebied en de vereisten van het internationaal werkveld.
 • De student verwerft internationale en interculturele competenties voor zijn (professioneel) functioneren in een multiculturele en geglobaliseerde wereld.
 • De docent/onderzoeker getuigt van een open blik op zijn vakgebied en de wereld.

Visie op professionalisering

 • Levenslang leren is het uitgangspunt voor het professionaliserings- en personeelsbeleid.
 • Professionalisering vertrekt vanuit een duidelijk doel dat rekening houdt met de vormingsbehoeften en -noden van de vakgroep/dienst, met de opleidingswensen van de medewerkers en met nieuwe tendensen.
 • Professionalisering beoogt zowel inhoudelijke, didactische, organisatorische als managementaspecten.
 • Kennisdeling is de basis voor de ontwikkeling van de groep.

Profiel Industrieel ingenieur

De industrieel ingenieur is breed inzetbaar in de industrie en in de maatschappij. De industrieel ingenieur is een creatieve probleemoplosser en/of ontwikkelaar. Hij kan technologie vertalen en technologische vernieuwingen procesmatig implementeren. Hierdoor vormt hij een essentiële schakel in de innovatieketen.

De industrieel ingenieur bezit een gezond evenwicht tussen abstractievermogen en concrete praktijkcompetenties. Hij kan niet alleen het overzicht bewaren en denken in termen van systemen maar ook praktijksituaties gericht aanpakken.

De industrieel ingenieur kan bijdragen tot onderzoek enerzijds en heeft voeling met technisch management anderzijds, steeds met oog voor de belanghebbenden, voor duurzaamheid, veiligheid en respect voor de omgeving.

De industrieel ingenieur is teamgericht met potentieel tot leiding geven, is in staat zich zelfstandig (verder) te vormen en heeft een kritische houding ten opzichte van zijn eigen handelen, het technologisch ideaalbeeld en zijn bijdrage naar de maatschappij. De industrieel ingenieur is communicatief vaardig en kan functioneren in een internationaal kader.

1 goIIW betekent gezamenlijke opleiding industriële ingenieurswetenschappen
Het studiegebied noemt industriële wetenschappen en technologie. De student wordt opgeleid tot industrieel ingenieur en de naam van de faculteit is faculteit Industriële ingenieurswetenschappen (FIIW).
2 De dagelijkse leiding van de gezamenlijke opleiding IIW wordt toevertrouwd aan het gezamenlijke opleidingsbestuur dat paritair samengesteld is met gemandateerden van beide universiteiten (FIIW UHasselt en FIIW KU Leuven).