Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Lesmateriaal

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MATRICES EN COMPLEXE GETALLEN

Dit is een tweedelige brochure met de bedoeling enkele benaderingen voor te stellen die eventueel binnen de lessen kunnen ingepast worden.

Deel 1 - Matrices
Bij matrices is de vermenigvuldiging aangebracht via een voorbeeld over een gezond ontbijt met gegevens uit de voedingstabel van Nubel. En een uitgewerkt voorbeeld uit de cryptologie geeft een interessante toepassing van de inverse matrix. In een tweede hoofdstuk worden een aantal toepassingen uit verschillende sectoren behandeld. De grafische rekenmachine kan hier een meerwaarde betekenen om het rekenwerk te minimaliseren.

Bewerkingen met matrices invoeren via voorbeelden
Toepassingen van matrices
Matrices en stelsels met de TI-83/84 Plus
Deel 1 -  Volledig

Voedingstabellen van Nubel:     Graan     Vis     Vlees     Zuivel


Deel 2 - Complexe getallen
In deel 2 worden complexe getallen ingevoerd via het vlak, waar voor het koppel (0,1) een bijzondere rol is weggelegd. Ook nu is het de bedoeling om het rekenwerk grotendeels met de TI-83/84 Plus uit te voeren om meer tijd te kunnen besteden aan het grafische aspect.Transformaties hebben ook hier een belangrijke plaats (zoals bij kwadratische, homografische, goniometrische, logaritmische en exponentiele functies). Een voorbeeld is uitgewerkt voor de Koch-kromme. Tenslotte is er een korte behandeling van de Julia-verzamelingen en de Mandelbrot-verzameling als een kennismaking met fractalen.

Definitie van complexe getallen
Meetkundige voorstelling van complexe getallen en
grafische voorstelling van bewerkingen

Eenvoudige complexe functies
Deel 2 - Volledig

Koch-kromme op de TI-83/84 Plus:   Koch.8xp  


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.