Logo UHasselt

menu

MobiMelder


Info voor gebruikers

MobiMelder

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1 Algemeen

Deze bepalingen hebben tot doel de toegangs- en gebruiksvoorwaarden vast te leggen van de applicatie ‘MobiMelder’ en deze website (zie paragraaf 5 ‘website’), ontwikkeld door het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt.

Door de applicatie ‘Mobimelder’ en deze website te raadplegen, aanvaardt de gebruiker, zonder enig voorbehoud, onderstaande voorwaarden. Wie niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, wordt uitdrukkelijk verzocht de applicatie ‘Mobimelder’ en deze website niet langer te raadplegen.

 

2 Doel van de applicatie ‘Mobimelder’ en de website

De applicatie ‘MobiMelder’ en bijgevolg ook deze website hebben als doel de communicatie tussen de burgers en overheid te vergemakkelijken.

Door een probleem te melden via de applicatie ‘MobiMelder’, stemt de gebruiker er in toe om (i) zijn/haar persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres en optioneel telefoonnummer) en (ii) de informatie over de melding (foto en omschrijving, inclusief locatie) bekend te maken bij het Instituut voor Mobiliteit en de verantwoordelijke gemeente.

De gegevens onder punt (i) en (ii) worden gebruikt voor informatieve doeleinden in het kader van de behandeling van het dossier. Voormelde gegevens moet worden beschouwd als een werkdocument dat de verantwoordelijke gemeente helpt om haar werk te organiseren. Deze informatie verbindt bijgevolg op geen enkele manier het Instituut voor Mobiliteit en/of een verantwoordelijke gemeente ertoe om eender welke maatregelen te nemen binnen eender welke termijn. Het Instituut voor Mobiliteit en de verantwoordelijke gemeente bepalen te allen tijde vrij welke acties zij al dan niet ondernemen.

De gebruiker ontvangt geen vergoeding voor het aanleveren van de gegevens uit punt (i) en (ii).

 

3 Verwerking van de gegevens

- Persoonsgegevens

Het Instituut voor Mobiliteit en de verantwoordelijke gemeente verbinden zich ertoe de gegevens uit punt (i) te verwerken overeenkomstig de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (HM 003018985). Overeenkomstig bovenvermelde wet, heeft de gebruiker het recht om de desbetreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te laten wijzigen door een verzoek in die zin op te sturen naar info@mobimelder.be. In geen geval worden gegevens uit punt (i) aangewend voor rechtstreekse marketingactiviteiten.

- Gegevens over de melding

De gegevens uit punt (ii) worden op de website gepubliceerd na validering door de beheerder. Tevens worden de gegevens uit punt (ii) gebruikt voor interne onderzoeksactiviteiten van het Instituut voor Mobiliteit.

De gebruiker die gegevens uit punt (ii) aanlevert, verklaart dat zij vrij zijn van rechten en vrijwaart het Instituut voor Mobiliteit en de verantwoordelijke gemeente voor elk beroep houdende de rechten verbonden aan deze gegevens.

Het Instituut voor Mobiliteit en de verantwoordelijke gemeente behouden zich het recht voor om gegevens uit punt (ii) van onvoldoende technische kwaliteit niet te publiceren, alsook racistische, pornografische, gewelddadige, extremistische of zedeloze gegevens. Ter bescherming van het recht op de privésfeer en recht op afbeelding van derden zorgen gebruikers er voor dat de gegevens niet de identiteit onthullen van personen die daartoe geen toestemming gaven, zoals onder meer – zonder daartoe beperkt te zijn – het aanleveren van foto’s die leesbare nummerplaten of herkenbare gezichten bevatten.

 

4 Aansprakelijkheid en garanties

Het Instituut voor Mobiliteit en de verantwoordelijke gemeente kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de foto’s en de omschrijvingen die gebruikers aanleveren. Het instituut voor Mobiliteit en de verantwoordelijke gemeente aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op de website of applicatie ‘MobiMelder’.

Het instituut voor Mobiliteit en de verantwoordelijke gemeente kunnen niet borg staan voor de nauwkeurigheid en de volledigheid van de informatie op de website en zullen bijgevolg niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, op welke grond dan ook, voor een fout op de website of mobiele applicatie ‘MobiMelder'. Zo kunnen het Instituut voor Mobiliteit en haar partners niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou hebben geleden en die het gevolg is van het raadplegen van informatie die gepubliceerd is op de website of applicatie ‘MobiMelder’.

Het Instituut voor Mobiliteit staat erop een maximale en constante beschikbaarheid van de website te verzekeren. Het Instituut voor Mobiliteit zal echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van technische fouten of onderbrekingen van de website en de mobiele applicatie ‘MobiMelder’, ongeacht de duur van de storing.

 

5 Website

Beheerder van de website : Instituut voor Mobiliteit – UHasselt

 

6 Contact

MobiMelder
Instituut voor Mobiliteit
Universiteit Hasselt
Wetenschapspark 5 bus 6
3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 26 91 65
E-mail: 
info@mobimelder.be