Logo UHasselt

menu

UHasselt


Programma

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROGRAMMA

In  de hedendaagse rechtsorde worden steeds meer mechanismen gecreëerd en gehanteerd die de burger moeten toelaten om te participeren aan deze rechtsorde. Dergelijke mechanismen kunnen worden teruggevonden, zowel in het privaatrecht als in het publiekrecht. De concrete invulling van de participatie van de burger ent zich binnen elke rechtstak op drie grote pijlers.

Een eerste pijler betreft de wijze waarop de burger aan de rechtsorde deelneemt. Daarbij moet een actieve deelname worden onderscheiden van een passieve deelname. Zo kan bv. worden aangenomen dat een beroep tot vernietiging van wetgeving bij het Grondwettelijk Hof ingesteld door een belangenvereniging, een actieve deelname behelst van de burger aan de rechtsorde. Ook een referendum of volksraadpleging waarbij de burger daadwerkelijk wordt bevraagd geldt in die context als een actieve vorm van deelname. Rechtspraak die zich daarentegen doorheen de jaren ontwikkeld heeft naar aanleiding van geschillen tussen burgers, kan dan weer als een passieve bijdrage van de burger worden aanzien.

Een tweede pijler heeft betrekking op de invulling van de participatie aan de rechtsorde. De deelname aan de rechtsorde mag niet in te enge zin worden begrepen. Zo vertaalt ze zich niet uitsluitend in een deelname aan de besluitvorming an sich, maar omvat ze eveneens het ontwikkelen van belanghebbende rechtspraak via geschillen, alsook het creëren van eigen rechten en plichten door burgers via bij wet geregelde overeenkomsten. Zo kunnen burgers binnen hun privaatrechtelijke verhoudingen zelf hun juridische positie bepalen door het sluiten van overeenkomsten. Ook kunnen in onder meer het fiscaal recht, het arbeidsrecht, het strafrecht en het familierecht geschillen via een bemiddelingsprocedure worden opgelost. Telkenmale bepaalt de burger zelf in min of meerdere mate zijn rechtspositie.

Een derde pijler heeft tot voorwerp de onderliggende spanningsvelden in de context van participatie. De deelname van de burger aan de rechtsorde kadert in een bottom up–benadering van de rechtsorde en dus de juridische vormgeving van de maatschappij in haar geheel. De gedachte dat een staat over een zekere soevereiniteit beschikt, kan daarmee worden gecontrasteerd. Deze top down–benadering kan dus in bepaalde situaties in schril contrast komen te staan met de verscheidene inspraakmechanismen.

Op de vijfde ACCA-Conferentie wordt deze deelname van de burger aan de rechtsorde vanuit verschillende invalshoeken belicht en becommentarieerd. Daarbij kunnen onder meer volgende vragen aan bod komen: 
   - Welke participatiemechanismen kunnen worden geïdentificeerd?
   - Volstaan de huidige participatiemechanismen?
   - Hoe kan concreet invulling worden gegeven aan deze mechanismen?
   - Hoe ziet de situatie eruit in andere landen?
   - Botsen dergelijke mechanismen niet met de soevereiniteit van een staat?
   - Is het optreden van belangen- en drukkingsgroepen steeds legitiem?
   - Enz.

Dagplanning

09:00-09:45 Registration and reception
09:45-12:30 Welcome, speeches, panel discussion
12:30-13:15 Lunch
13:30-15:00 Presentations by conference participants (Pt. 1)
15:00-15:15 Coffee break
15:15-16:15 Presentations by conference participants (Pt. 2)
16:15-17:00 Keynote speech
17:00 Closing reception

Tijdsindeling presentaties

Bekijk hier de fotoreportage.