Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BIJLAGE REGLEMENT INZAKE DE RECHTEN OP ONDERZOEKSRESULTATEN EN RECHTEN OP AUTEURSWERKEN VAN BACHELOR- EN MASTERSTUDENTEN VAN UHASSELT, TUL EN PARTNERS

Hoofdstuk 1 Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 1 - Toepassingsgebied

 1. Creaties die de student realiseert in het kader van een opleiding aan de Universiteit Hasselt of aan de transnationale Universiteit Limburg – campus Hasselt, (hierna gezamenlijk genoemd “De Universiteit”) kunnen de vorm aannemen van (i) resultaten uit onderzoek en ontwikkeling, zoals maar niet beperkt tot een technische uitvinding (hierna genoemd “Onderzoeksresultaten”), en (ii) werken van letterkunde of kunstwerken in de zin van de Belgische auteursrechtelijke regelgeving, zoals maar niet beperkt tot de bachelorproef en masterproef (hierna genoemd “Auteurswerk(en)”). In geval de student creaties realiseert in het kader van een gezamenlijke opleiding van de UHasselt en een partnerinstelling, dient ‘De Universiteit’ gelezen te worden als de UHasselt/tUL en de partnerinstelling.

 2. Dit reglement is onderworpen aan de toepasselijke Belgische regelgeving inzake intellectuele eigendom en regelt de rechten op Onderzoeksresultaten en Auteurswerken van studenten aan De Universiteit in bachelor-& masteropleidingen en de bijhorende schakel- en voorbereidingsprogramma’s.

 3. Dit reglement is niet van toepassing op doctoraatsstudenten.

Artikel 2 - Geschillenregeling

 1. Geschillen inzake de toepassing van dit reglement, met inbegrip van betwistingen over het houderschap van de rechten op Onderzoeksresultaten of Auteurswerken en over publicaties ervan, worden voorgelegd aan de decaan, die daarover steeds juridisch advies inwint bij de Dienst Onderwijs. Ingeval van hoogdringendheid kan de decaan voorlopige maatregelen nemen zonder voorafgaandelijk advies in te winnen, zoals bijvoorbeeld het opschorten van een publicatie door De Universiteit. In voorkomend geval wordt er uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen een eindbeslissing genomen. Die termijn vangt aan de dag na schriftelijke kennisgeving van het geschil aan de decaan.
   
 2. Indien de student of De Universiteit het niet eens is met de (eind)beslissing van de decaan, geldt een beroepstermijn van zeven kalenderdagen vanaf de dag na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de decaan. Eén van beide vice-rectoren van de UHasselt treedt op als beroepsorgaan en doet een uitspraak  binnen een termijn van veertien dagen, die begint te lopen vanaf de schriftelijke kennisgeving van het beroep.

Artikel 3 - Afwijkende regeling

 1. De hoofdstukken 2 en 3 van dit reglement gelden als algemene regels voor de vastlegging van rechten op Onderzoeksresultaten en Auteurswerken voor studenten van De Universiteit. De Universiteit en de student kunnen steeds, al dan niet in overeenstemming met een externe organisatie, een andersluidende regeling vastleggen in zoverre dit schriftelijk gebeurt. Deze andersluidende regeling wordt door de betrokken faculteit ter kennisgeving aan de Dienst Onderwijs bezorgd.

 2. Voor stages en/of een masterproef worden de specifieke templates gebruikt.

Hoofdstuk 2 Rechten op auteurswerken


Artikel 4 - Eigendomsrechten

 1. Als algemeen principe hanteert De Universiteit dat de rechten op Auteurswerken toebehoren aan de student die het werk heeft gerealiseerd.

 2. Indien een externe organisatie of medewerker van De Universiteit betrokken is bij het financieren of realiseren van Auteurswerken, moet een afwijkende  toewijzing van de rechten schriftelijk worden vastgelegd tussen de student, De Universiteit en de externe organisatie of medewerker, en in overeenstemming met artikel 3 ter kennisgeving aan de Dienst Onderwijs bezorgd worden. In verband met stages en/of een masterproef, wordt verwezen naar de specifieke templates die daarvoor gebruikt moeten worden.

Artikel 5 - Gebruiksrechten

 1. De student verleent De Universiteit voor de volledige duur van de rechten een kosteloos, onvervreemdbaar, niet-exclusief gebruiksrecht op de Auteurswerken voor onderwijs en onderzoek. Dit gebruiksrecht gaat in van zodra de student zijn/haar auteurswerk indient bij De Universiteit en omvat minstens de volgende rechten: 
 • Het recht om de Auteurswerken voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden geheel of gedeeltelijk vast te leggen en te archiveren op alle dragers, zoals onder meer – zonder daartoe beperkt te zijn – digitale online dragers, met vermelding van de naam van de student;
 • Het recht om de Auteurswerken voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden, inclusief verificatiedoeleinden met elektronische of andere middelen, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, openbaar te maken en te verspreiden in een onbeperkt aantal exemplaren en op elke mogelijke wijze, zoals onder meer – zonder daartoe beperkt te zijn – het gebruik van het auteurswerk als lesmateriaal, de opname van Auteurswerken in een (digitale) databank en de terbeschikkingstelling van de Auteurswerken in de bibliotheek van UHasselt en de bibliotheek van de partnerinstelling, met vermelding van de naam van de student.
 • Voormeld gebruiksrecht voor De Universiteit wordt door de student steeds gewaarborgd, ook als de student overgaat tot exploitatie van diens auteurswerk.

2. Indien De Universiteit een auteurswerk van de student openbaar willen maken, wordt hij/zij hierover in kennis gesteld en kan hij/zij zich hier uitdrukkelijk en gemotiveerd tegen verzetten. 

3. Indien een externe organisatie of medewerker van De Universiteit betrokken is bij het financieren of realiseren van de Auteurswerken, moet een afwijkende toewijzing van dit gebruiksrecht schriftelijk worden vastgelegd tussen de student, De Universiteit en de externe organisatie of medewerker. In verband met stages en/of een masterproef, wordt verwezen naar de specifieke templates die daarvoor gebruikt moeten worden.


Artikel 6 - Publicatievoorwaarden

 1. De student mag zijn/haar Auteurswerken geheel of gedeeltelijk publiceren of indienen voor prijsvragen, mits hij/zij voorafgaand aan publicatie een afspraak maakt met de coördinerend verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel over het al dan niet vermelden van de affiliatie met De Universiteit , evenals de vermelding dat de Auteurswerken tot stand kwamen onder begeleiding van de coördinerend verantwoordelijke/promotor.

  De student respecteert bij publicatie de voorschriften die binnen het betrokken vakgebied
  worden gehanteerd. 

2. De Universiteit heeft het recht zich te verzetten tegen de gehele of gedeeltelijke openbaarmaking of publicatie of ander gebruik door de student indien (i) het betreffende Auteurswerk vertrouwelijke informatie bevat, of (ii) indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten van De Universiteit of van betrokken externe organisaties of medewerkers in de zin van artikel 4 van dit hoofdstuk, inzonderheid wat betreft maar niet beperkt tot intellectuele rechten. In voorkomend geval heeft de student het recht om een samenvatting van de Auteurswerken te publiceren of te laten publiceren zonder vermelding van vertrouwelijke informatie.

3. Indien een externe organisatie of medewerker van De Universiteit betrokken is bij het financieren of realiseren van de Auteurswerken, worden de publicatievoorwaarden schriftelijk vastgelegd tussen de student, De Universiteit en de externe organisatie of medewerker. In verband met stages en/of een masterproef, wordt verwezen naar de specifieke templates die daarvoor gebruikt moeten worden.

Hoofdstuk 3 Rechten op onderzoeksresultaten

Artikel 7 Eigendomsrechten

Als algemeen principe hanteert De Universiteit dat de rechten op Onderzoeksresultaten die de student tot stand brengt in het kader van zijn/haar opleiding, toebehoren aan de student.

 1. De student brengt zijn/haar promotor spontaan en onmiddellijk, uiterlijk voor elke vorm van bekendmaking, op de hoogte van alle Onderzoeksresultaten die hij/zij tot stand brengt en verstrekt via de coördinerende verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel daarover alle nuttige gegevens, met inbegrip van onder meer alle degelijke documentatie en alle noodzakelijke technische, bijkomende en inhoudelijke toelichting aan De Universiteit.

 2. Indien een externe organisatie of medewerker van De Universiteit betrokken is bij het financieren of realiseren van Onderzoeksresultaten, moet een afwijkende toewijzing van de rechten schriftelijk worden vastgelegd tussen de student, De Universiteit en de externe organisatie of medewerker. In verband met stages en/of een masterproef, wordt verwezen naar de specifieke templates die daarvoor gebruikt moeten worden.


Artikel 8 Gebruiksrechten

 1. De student verleent De Universiteit vanaf het ontstaan van het onderzoeksresultaat voor de volledige duur van de rechten een kosteloos, onvervreemdbaar, niet-exclusief gebruiksrecht voor onderwijs en onderzoek. 
 1. Voormeld gebruiksrecht voor De Universiteit wordt door de student steeds gewaarborgd, ook als de student overgaat tot exploitatie van diens Onderzoeksresultaten. 
 1. Indien een externe organisatie of medewerker van De Universiteit betrokken is bij het financieren of realiseren van Onderzoeksresultaten, moet een afwijkende toewijzing van dit gebruiksrecht schriftelijk worden vastgelegd tussen de student, De Universiteit en de externe organisatie of medewerker. In verband met stages en/of een masterproef, wordt verwezen naar de specifieke templates die daarvoor gebruikt moeten worden.

 

Artikel 9 Exploitatievoorwaarden

 1. De student mag zijn/haar Onderzoeksresultaten die tot stand komen in het kader van een opleiding aan De Universiteit, exploiteren. In dat geval moet de student voorafgaand aan de exploitatie toestemming vragen via de coördinerend verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel om de affiliatie met De Universiteit en/of de vermelding dat de Onderzoeksresultaten tot stand kwamen onder begeleiding van de coördinerend verantwoordelijke, te vermelden.

De student respecteert hierbij de voorschriften die binnen het betrokken vakgebied worden gehanteerd. 

2. De Universiteit heeft het recht zich te verzetten tegen de exploitatie indien (i) de betreffende Onderzoeksresultaten vertrouwelijke informatie bevatten, of (ii) indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten van De Universiteit of van betrokken externe organisaties of medewerkers, inzonderheid wat betreft maar niet beperkt tot de bescherming van intellectuele rechten. 

3. Indien een externe organisatie of medewerker van De Universiteit betrokken is bij het financieren of realiseren van de Onderzoeksresultaten worden de exploitatievoorwaarden schriftelijk vastgelegd tussen de student, De Universiteit en de externe organisatie of medewerker.

In verband met stages en/of een masterproef, wordt verwezen naar de specifieke templates die daarvoor gebruikt moeten worden.

                           

Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding en opheffingsbepaling

Artikel 10 

 1. Dit reglement treedt in werking met ingang van het academiejaar 2018-2019. 
 1. Dit reglement vervangt alle bestaande facultaire bepalingen inzake auteursrechten en rechten op Onderzoeksresultaten.