Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BEGRIPSBEPALINGEN

academiejaar Een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 oktober begint en eindigt op de dag voor het begin van het volgende academiejaar. Van de vaste duur van 1 jaar kan uitzonderlijk worden afgeweken indien het instellingsbestuur beslist de start van het academiejaar ofwel te vervroegen ofwel te verlaten.
afstudeerrichting De differentiatie in een opleidingsprogramma met een studieomvang van ten minste 30 studiepunten en ten hoogste 120 studiepunten.
bekwaamheidsonderzoek Het onderzoek van de competenties van een persoon, voorafgaand aan het afleveren van een bewijs van bekwaamheid.

bewijs van bekwaamheid  

Het bewijs, via een document of een bewijs van registratie, dat een student op grond van EVC's en EVK's de competenties heeft verworven die eigen zijn aan:

  • het niveau van gegradueerde in het hoger beroepsonderwijs;
  • het niveau van bachelor in het hoger professioneel onderwijs of het academisch onderwijs;
  • het niveau van master;
  • een welomschreven opleiding, opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen.
contactmomenten

Elke vorm van onderwijs waarbij studenten in contact komen met een docent of tutor.

creditbewijs Een document of een andere vorm van registratie waarin vastgelegd wordt dat een student een examen heeft afgelegd, en dat hij de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. De verworven studiepunten verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel, worden aangeduid als "credits".
EVC Een eerder verworven competentie, zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd.
EVK Een eerder verworven kwalificatie, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, voor zover het niet gaat om een creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling en opleiding/postgraduaat waarbinnen men de kwalificatie wenst te laten gelden.
generatiestudent Een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaams hoger onderwijs. Het statuut van generatiestudent geldt voor een volledig academiejaar.
graad Aanduiding van bachelor, master of doctor verleend op het einde van een opleiding c.q. na promotie met de uitreiking van een diploma.
- kwalificatie van een graad Toevoeging die verwijst naar de voltooide opleiding of voor wat de graad van 'doctor' betreft, naar het vakgebied.
- specificatie van een graad Toevoeging van de woorden "of science", "of arts" of "of laws" aan een graad.
hoofdinschrijving De laagste inschrijving van een student met meerdere inschrijvingen van een verschillend opleidingsniveau binnen een academiejaar of de eerste inschrijving van een student met meerdere inschrijvingen van eenzelfde opleidingsniveau binnen een academiejaar.
leerkrediet Het totale pakket van studiepunten dat een student gedurende zijn studieloopbaan kan inzetten voor een inschrijving onder diplomacontract in een initiële bachelor- of masteropleiding of een opleidingsonderdeel onder creditcontract en dat, naargelang het aantal studiepunten waarvoor de student zich inschrijft en welke hij verwerft, kan evolueren.
masterproef Werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft een student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen of van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau of van het vermogen tot kunstzinnige schepping. Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of de onderzoeks-ingesteldheid van de student.
modeltraject Een studietraject met een studieomvang van 54 tot 66 studiepunten per opleidingsjaar.
opleiding Een structurele eenheid van het onderwijsaanbod. Zij wordt met succesvolle voltooiing bekroond met een diploma.
opleidingsonderdeel Een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.

opleidingskenmerken

Profielafbakening van een opleiding, voortvloeiend uit:

  • de kwalificatie en/of de specificatie van de graad verleend op het einde van de opleiding, en/of;
  • de studieomvang van de opleiding/het postgraduaat, en/of instelling waar de opleiding/het postgraduaat wordt georganiseerd;
  • de specifieke afstudeerrichting binnen een opleiding kan eveneens als opleidingskenmerk worden aangemerkt.
opleidingstraject De gestructureerde eenheid van het onderwijsaanbod die een verbreding/verdieping beoogt van de competenties die reeds verworven werden bij de voltooiing van een bachelor- of een masteropleiding en die leidt tot een postgraduaatgetuigschrift.
overmacht Een gebeurtenis die niets van doen heeft met de verzoeker en die niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden.
studentendossier Het persoonlijk elektronisch dossier van een student op de website van de UHasselt, dat onder meer alle persoonlijke gegevens van een student met betrekking tot onderwijs bevat.
Het betreft gegevens zoals het aantal opgenomen studiepunten per academiejaar, de behaalde studieresultaten per academiejaar, een overzicht van alle behaalde studieresultaten, adviezen in verband met studievoortgang.
studietraject De wijze waarop de studie wordt geordend.
studieomvang Het aantal studiepunten toegekend aan een opleidingsonderdeel of aan een opleiding.
studiepunten  
- opgenomen studiepunten Studiepunten, verbonden aan een opleidingsonderdeel, waarvoor een student zich heeft ingeschreven in een bepaald academiejaar.
- verworven studiepunten Studiepunten, verbonden aan een opleidingsonderdeel, waarvoor een student een creditbewijs heeft ontvangen.
studiegeld Het bedrag te betalen door de student voor de deelname aan onderwijsactiviteiten en/of examens.
volgtijdelijkheid De bepaalde regels inzake het gevolgd hebben van of het geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel of opleiding vooraleer een student zich kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel of een andere opleiding.
werkdagen Zijnde alle weekdagen maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de onderwijs- en examenvrije periodes zoals aangeduid op de facultaire academische kalenders.