Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

2. EXAMINATOR EN EXAMENRESULTATEN

Artikel 2.1 Examinator

Artikel 2.2 Toekennen van examenresultaten

Artikel 2.3 Administratieve verwerking examenresultaten

 

Artikel 2.1 Examinator

 1. Een examinator is elke persoon betrokken bij de evaluatie van de mate waarin een student de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel of delen ervan, verworven heeft.

 2. De coördinerende verantwoordelijke coördineert de evaluatie m.b.t. de opleidingsonderdelen hem toegewezen. Hij kan zich hierbij laten bijstaan door meerdere examinatoren zoals een co-titularis, een lid van het onderwijsteam of een expert betrokken bij het opleidingsonderdeel.

 3. Een examinator kan niet betrokken zijn bij de beoordeling ten aanzien van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad of ten aanzien van personen met wie hij samenwoont of diens bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad. Indien de examinator coördinerend verantwoordelijke is van het betreffende opleidingsonderdeel, duidt de voorzitter van de examencommissie een plaatsvervanger aan om de evaluatie/het examen van de bloed-of aanverwant te beoordelen.

Artikel 2.2 Toekennen van examenresultaten

 1. Het examenresultaat voor een opleidingsonderdeel (één cijfer per opleidingsonderdeel) wordt vastgelegd door de coördinerende verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel, tenzij anders bepaald in de studiegids. 

 2. De faculteitsraad kan, op advies van het OMT en de coördinerende verantwoordelijke, beslissen dat voor een opleidingsonderdeel het examenresultaat niet numeriek is (geslaagd/niet geslaagd). Dit wordt vermeld in de studiegids.

 3. Behoudens in gevallen van een niet-numerieke resultaatsbepaling (geslaagd/niet geslaagd) wordt het examenresultaat voor een opleidingsonderdeel uitgedrukt als een geheel getal met een maximale waarde van 20 (Codex hoger onderwijs art. II.225).

 4. Ijkpunten bij het geven van examenresultaten zijn: 
  • 0 t.e.m. 9:  onvoldoende (zie ook artikel 4)
  • 10 t.e.m. 13:  voldoende
  • 14 - 15:  goed
  • 16 - 17:  zeer goed
  • ≥ 18:  uitstekend

 5. Een student is geslaagd voor een opleidingsonderdeel als hij ten minste 10 op 20 als examenresultaat behaalt of een niet-numerieke beoordeling ‘geslaagd’ verkrijgt. In dit geval behaalt hij een creditbewijs voor dit opleidingsonderdeel.

 6. Voor de bepaling van het eindresultaat van een opleidingsonderdeel wordt steeds de gewone afrondingsregel voor decimalen toegepast: afronding naar boven vanaf 0,50 tot en met 0,99 en afronding naar beneden van 0,01 tot en met 0,49. 

Artikel 2.3  Administratieve verwerking van examenresultaten

 1. Na elke examenperiode volgend op een onderwijsperiode bezorgt de coördinerende verantwoordelijke de examenresultaten uiterlijk één werkdag (24 uur) voor de vergadering van het bureau van de examencommissie aan de studentenadministratie (richtlijn: 10 werkdagen na het einde van de betreffende examenperiode. Voor de berekening van deze termijn wordt de paasvakantie zoals vastgelegd in de academische kalender van de opleiding beschouwd als vakantiedagen).