Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

5. HERNEMEN VAN EXAMENS

Artikel 5.1 Onvoldoendes

Artikel 5.2 Credits

Artikel 5.3 Studievoortgang: weigeren van inschrijving

Artikel 5.1 Onvoldoendes

 1. Over opleidingsonderdelen waarvoor geen creditbewijs behaald werd tijdens de eerste examenkans moet niet noodzakelijk examen afgelegd worden tijdens de tweede examenkans binnen een academiejaar.

 2. Indien op het einde van een academiejaar een student nog niet geslaagd is voor het eerste/tweede deliberatiepakket van de betreffende bacheloropleiding (en niet geslaagd verklaard is voor de opleiding), respectievelijk nog niet geslaagd is voor de betreffende masteropleiding, dan moet hij het eerstvolgende academiejaar minstens opnieuw examen afleggen over:
  • de opleidingsonderdelen waarvoor hij een examenresultaat lager dan 8 behaalde;
  • de opleidingsonderdelen waarvoor hij geen creditbewijs behaalde en die uitgesloten zijn van tolerantie;
  • de opleidingsonderdelen waarvoor hij tolereerbare onvoldoendes behaalde met het oog op het kunnen voldoen aan de tolerantieregels:
   • wat het aantal onvoldoendes betreft;
   • wat het aantal studiepunten m.b.t. de tolereerbare onvoldoendes betreft;
   • wat het gewogen percentage betreft.

Indien het hierboven omschreven opleidingonderdeel het eerstvolgende academiejaar niet wordt aangeboden, dient examen afgelegd te worden in het academiejaar waarin het opleidingsonderdeel voor het eerst opnieuw wordt aangeboden (in een afstudeerfase kan door de voorzitter van de examencommissie een passende maatregel genomen worden).

In geval van een keuze-opleidingsonderdeel, kan desgevallend een ander keuze-opleidingsonderdeel opgenomen worden.

Een analoge regeling is van toepassing op schakel- en voorbereidingsprogramma’s.

Indien een student het eerstvolgende academiejaar een tolerantie inzet en niet opnieuw inschrijft voor de opleidingsonderdelen waarvoor hij een tolereerbaar onvoldoende (8 of 9) behaalde, dan is deze beslissing definitief en blijven de betreffende tolereerbare onvoldoendes behouden voor de rest van zijn studieloopbaan.

Indien een student het eerstvolgende academiejaar inschrijft voor een opleidingsonderdeel waarvoor hij een tolereerbare onvoldoende (8 of 9) behaalde, dan ziet hij definitief af van de mogelijkheid om hiervoor tolerantie in te zetten en dient hij een nieuw examenresultaat te behalen voor het betreffende opleidingsonderdeel om te kunnen slagen voor het betreffende deliberatiepakket.

In uitzonderlijke gevallen kan het bureau van de examencommissie het definitief karakter van de door de student genomen beslissing in lid 2 paragraaf 5 herroepen. De student richt hiertoe een gemotiveerd verzoek via de studieloopbaanbegeleider aan de voorzitter van de examencommissie.

3. In afwijking van het bepaalde in art. 5.1 lid 2, moet een student met een inschrijving in opleidingsonderdelen uit het eerste deliberatiepakket van een bacheloropleiding opnieuw examen afleggen in een volgende inschrijving in dezelfde opleiding, over alle opleidingsonderdelen uit het eerste deliberatiepakket waarvoor hij geen creditbewijs behaalde indien hij in zijn voorgaande inschrijving in de opleiding minder dan 60% studierendement behaalde (berekend over alle studiecontracten in dat academiejaar heen).

4. Indien een student tijdens eenzelfde academiejaar opnieuw examen aflegt over een
    opleidingsonderdeel wordt het hoogste van de behaalde examenresultaten (het eindresultaat van
    het opleidingsonderdeel) weerhouden. Bij herneming in een volgend academiejaar, komt het
    resultaat behaald tijdens dat academiejaar in de plaats van het voorgaande. 

Artikel 5.2 Credits

 1. Een student kan niet verzaken aan een creditbewijs (Codex hoger onderwijs art. II. 225 §1).

Artikel 5.3 Studievoortgang: weigeren van inschrijving

 1. Aan een student, ingeschreven onder diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma, kan een verdere inschrijving al dan niet aansluitend geweigerd worden indien voorheen zonder positief resultaat bindende voorwaarden voor de inschrijving werden opgelegd of indien uit de gegevens van het dossier manifest blijkt dat het opleggen van dergelijke bindende voorwaarden geen positief resultaat zal opleveren (Codex hoger onderwijs art.II.246).
  Een weigering op basis van art. 5.3 lid 1 geldt voor twee academiejaren. 

  1 bis. Een student die tijdens zijn vorige inschrijving aan de UHasselt/tUL of een andere Vlaamse universiteit minder dan 30% van de opgenomen studiepunten in dat academiejaar behaalt (berekend over al zijn studiecontracten heen in dat academiejaar), kan zich niet (her)inschrijven in dezelfde opleiding(en)/hetzelfde programma aan de UHasselt/tUL. Deze regel is niet van toepassing op studenten wiens studiecontract aan de UHasselt/tUL uitsluitend betrekking heeft op het diplomajaar van een masteropleiding.
  In uitzonderlijke gevallen kan een student toegelaten worden tot (her)inschrijving in de opleiding op basis van een gemotiveerd verzoek ingediend via de studieloopbaanbegeleider, gericht aan de voorzitter van de examencommissie. Vervolgens beslist de voorzitter van de examencommissie over de al dan niet toelating. Op basis van deze grond kunnen studenten ten vroegste in academiejaar 2017-2018 geweigerd worden.

  Een weigering tot inschrijving op basis van art. 5.3 lid 1 bis geldt voor twee academiejaren.

 2. Een student die na twee inschrijvingen (onder welk contracttype ook) voor een opleidingsonderdeel uit een opleiding/programma geen credit heeft behaald, wordt een volgende inschrijving voor de opleidingen/programma’s waarin dit opleidingsonderdeel dient te worden opgenomen, geweigerd tenzij:

  - de student een onvoldoende heeft behaald die hij inzet als tolerantie conform de regels in art. 4.2, 4.3 en 4.4 van het examenreglement;
 1. - de student in het academiejaar van de tweede inschrijving voor het betreffende opleidingsonderdeel een studierendement heeft behaald van minstens 70%, berekend op de opgenomen studiepunten van al zijn studiecontracten aan de UHasselt/tUL in dat academiejaar;

  - de student zich in een overmachtssituatie bevond. De student dient hiervoor de nodige bewijsstukken in en richt een gemotiveerd verzoek aan de voorzitter van de examencommissie.

  Een student kan ten vroegste geweigerd worden op basis van deze studievoortgangsbewakingsmaatregel vanaf het academiejaar 2020-2021.

  In het geval van curriculumwijzigingen waarbij het opleidingsonderdeel dat de aanleiding vormde tot de weigering, is geschrapt en niet wordt vervangen door opleidingsonderdelen met vergelijkbare leerdoelstellingen, kan de student bij gemotiveerd verzoek aan de examencommissie vragen om de weigering op te heffen. Indien het opleidingsonderdeel wordt vervangen door een ander opleidingsonderdeel of opleidingsonderdelen met vergelijkbare leerdoelstellingen, geldt de weigering ook verder voor dit opleidingsonderdeel, respectievelijk opleidingsonderdelen en de opleidingen waarin het verplicht dient opgenomen te worden.

  Een weigering tot inschrijving op basis van art. 5.3 lid 2 geldt voor twee academiejaren volgend op de weigeringsbeslissing.


 2. Wanneer een student geweigerd wordt voor (her)inschrijving door een Vlaamse universiteit in een opleiding die de UHasselt/tUL gezamenlijk (of in samenwerking) aanbiedt met deze Vlaamse universiteit, dan wordt de student ook aan de UHasselt/tUL geweigerd voor inschrijving in deze gezamenlijke opleiding.