Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

5. HERNEMEN VAN EXAMENS

Artikel 5.1 Onvoldoendes

Artikel 5.2 Credits

Artikel 5.3 Studievoortgang: weigeren van inschrijving

Artikel 5.1 Onvoldoendes

 1. Over opleidingsonderdelen waarvoor geen creditbewijs behaald werd tijdens de eerste examenkans moet niet noodzakelijk examen afgelegd worden tijdens de tweede examenkans binnen een academiejaar.

 2. Indien op het einde van een academiejaar een student nog niet geslaagd is voor het eerste/tweede deliberatiepakket van de betreffende bacheloropleiding (en niet geslaagd verklaard is voor de opleiding), respectievelijk nog niet geslaagd is voor de betreffende masteropleiding, dan moet hij het eerstvolgende academiejaar minstens opnieuw examen afleggen over:
  • de opleidingsonderdelen waarvoor hij een examenresultaat lager dan 8 behaalde;
  • de opleidingsonderdelen waarvoor hij geen creditbewijs behaalde en die uitgesloten zijn van tolerantie;
  • de opleidingsonderdelen waarvoor hij tolereerbare onvoldoendes behaalde met het oog op het kunnen voldoen aan de tolerantieregels:
   • wat het aantal onvoldoendes betreft;
   • wat het aantal studiepunten m.b.t. de tolereerbare onvoldoendes betreft;
   • wat het gewogen percentage betreft.

Indien het hierboven omschreven opleidingonderdeel het eerstvolgende academiejaar niet wordt aangeboden, dient examen afgelegd te worden in het academiejaar waarin het opleidingsonderdeel voor het eerst opnieuw wordt aangeboden (in een afstudeerfase kan door de voorzitter van de examencommissie een passende maatregel genomen worden).

In geval van een keuze-opleidingsonderdeel, kan desgevallend een ander keuze-opleidingsonderdeel opgenomen worden.

Een analoge regeling is van toepassing op schakel- en voorbereidingsprogramma’s.

Indien een student het eerstvolgende academiejaar een tolerantie inzet en niet opnieuw inschrijft voor de opleidingsonderdelen waarvoor hij een tolereerbaar onvoldoende (8 of 9) behaalde, dan is deze beslissing definitief en blijven de betreffende tolereerbare onvoldoendes behouden voor de rest van zijn studieloopbaan.

Indien een student het eerstvolgende academiejaar inschrijft voor een opleidingsonderdeel waarvoor hij een tolereerbare onvoldoende (8 of 9) behaalde, dan ziet hij definitief af van de mogelijkheid om hiervoor tolerantie in te zetten en dient hij een nieuw examenresultaat te behalen voor het betreffende opleidingsonderdeel om te kunnen slagen voor het betreffende deliberatiepakket.

In uitzonderlijke gevallen kan het bureau van de examencommissie het definitief karakter van de door de student genomen beslissing in lid 2 paragraaf 5 herroepen. De student richt hiertoe een gemotiveerd verzoek via de studieloopbaanbegeleider aan de voorzitter van de examencommissie.

3. In afwijking van het bepaalde in art. 5.1 lid 2, moet een student die op het einde van het academiejaar
    voor minder dan 60% van de in dat academiejaar feitelijk opgenomen studiepunten uit het eerste
    deliberatiepakket van de betreffende bacheloropleiding creditbewijzen behaalde, het eerstvolgende
    academiejaar opnieuw examen afleggen over alle opleidingsonderdelen waarvoor hij geen
    creditbewijs behaalde.

4. Indien een student tijdens eenzelfde academiejaar opnieuw examen aflegt over een
    opleidingsonderdeel wordt het hoogste van de behaalde examenresultaten weerhouden. Bij
    herneming in een volgend academiejaar, komt het resultaat behaald tijdens dat academiejaar in de
    plaats van het voorgaande. 

Artikel 5.2 Credits

 1. Een student kan niet verzaken aan een creditbewijs (Codex hoger onderwijs art. II. 225 §1).

Artikel 5.3 Studievoortgang: weigeren van inschrijving

 1. Aan een student, ingeschreven onder diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma, kan een verdere inschrijving al dan niet aansluitend geweigerd worden indien voorheen zonder positief resultaat bindende voorwaarden voor de inschrijving werden opgelegd of indien uit de gegevens van het dossier manifest blijkt dat het opleggen van dergelijke bindende voorwaarden geen positief resultaat zal opleveren (Codex hoger onderwijs art.II.246).
  Een weigering op basis van art. 5.3 lid 1 geldt voor twee academiejaren. 

  1 bis. Een student die tijdens zijn vorige inschrijving aan de UHasselt of een andere Vlaamse universiteit minder dan 30% van de opgenomen studiepunten in dat academiejaar behaalt (berekend over al zijn studiecontracten heen in dat academiejaar), kan zich niet (her)inschrijven in dezelfde opleiding(en)/hetzelfde programma aan de UHasselt/tUL. Deze regel is niet van toepassing op studenten wiens studiecontract aan de UHasselt/tUL uitsluitend betrekking heeft op het diplomajaar van een masteropleiding.
  In uitzonderlijke gevallen kan een student toegelaten worden tot (her)inschrijving in de opleiding op basis van een gemotiveerd verzoek ingediend via de studieloopbaanbegeleider, gericht aan de voorzitter van de examencommissie. Vervolgens beslist de voorzitter van de examencommissie over de al dan niet toelating. Op basis van deze grond kunnen studenten ten vroegste in academiejaar 2017-2018 geweigerd worden.

  Een weigering tot inschrijving op basis van art. 5.3 lid 1 bis geldt voor twee academiejaren.

 2. Aan een student, ingeschreven onder creditcontract of examencontract met het oog op het behalen van individuele credits kan verdere inschrijving geweigerd worden indien hij die zich al tweemaal (m.a.w. vier examenkansen) voor een bepaald opleidingsonderdeel heeft ingeschreven zonder dat hij daarvoor een creditbewijs heeft behaald (Codex hoger onderwijs art. II.246 ).

 3. Wanneer een student geweigerd wordt voor (her)inschrijving door een Vlaamse universiteit in een opleiding die de UHasselt/tUL gezamenlijk (of in samenwerking) aanbiedt met deze Vlaamse universiteit, dan wordt de student ook aan de UHasselt/tUL geweigerd voor inschrijving in deze gezamenlijke opleiding.