Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

6. BEKENDMAKING VAN EXAMENRESULTATEN

Artikel 6.1 Meedelen van examenresultaten

Artikel 6.2 Inzagerecht en bespreking examenresultaten

Artikel 6.3 Geldigheidsduur van een creditbewijs

Artikel 6.1 Meedelen van examenresultaten

 1. Na elke examenperiode en na controle door het bureau van de examencommissie, deelt de studentenadministratie aan elke student via mijn studentendossier zo snel als mogelijk (zie art. 2.3 lid 1) mee:
  • de behaalde examenresultaten inclusief resultaten van de deelexamens voorzien in art 1.2 lid 2;
  • of studenten geslaagd zijn voor de opleiding, inclusief de behaalde graad van verdienste;
  • of studenten voldoen aan de voorwaarden voor het slagen voor een deliberatiepakket;
  • een mededeling over de te volgen beroepsprocedure.

   Deze resultaten zijn definitief op het moment van bekendmaking via het studentendossier en kunnen niet meer gewijzigd worden behalve bij materiële vergissing of ingesteld beroep. 

   Intern beroep is niet mogelijk tegen examenresultaten die een oordeel inhouden over een deel van een opleidingsonderdeel.

   De resultaten met betrekking tot het geslaagd zijn en de graad van verdienste voor het geheel van de opleiding/het postgraduaat worden in openbare zitting door de voorzitter van de examencommissie bekend gemaakt.

Artikel 6.2 Inzagerecht en bespreking examenresultaten

 1. Een student kan zijn examen/evaluatie persoonlijk komen inkijken en toelichting vragen aan de examinator(s). Deze verleent de student inzage in het vragenblad, zijn antwoordblad, en zo nodig in de antwoordsleutel van het examen. Hierbij dient op een transparante manier aangegeven te worden op welke gronden het examenresultaat tot stand is gekomen.
  De student heeft het recht om in de gebouwen van de UHasselt of op een andere locatie waarop de onderwijsactiviteiten van het betreffende opleidingsonderdeel plaatsvonden, zijn examen in te kijken en toelichting te vragen binnen de 7 kalenderdagen na de bekendmaking van de resultaten voor het geheel van het opleidingsonderdeel.

 2. Voor de datum van de bekendmaking van de examenresultaten wordt aan de studenten meegedeeld wanneer de examinatoren, of de door hen aangeduide personen, na de bekendmaking of proclamatie ter beschikking zijn om toelichting te geven bij het verkregen examenresultaat, en dit onverminderd het inzagerecht in lid 1.

 3. Examenkopijen (incl. werkstukken in het kader van evaluaties beschreven in art 1.2 lid 3) dienen door de examinator minstens tot 1 februari van het academiejaar nadien te worden bewaard. Voor omvangrijke werkstukken (maquettes, plannen, ...) volstaat het om foto's, video-opnames of andere digitale bestanden van de werkstukken te bewaren op voorwaarde dat dit als dusdanig werd goedgekeurd door het bureau van de examencommissie. Voor examens waarvoor een student een formele klacht heeft ingediend of waarover de examencommissie opnieuw in een bijzondere zitting heeft vergaderd dient de examenkopij gedurende vijf jaar te worden bewaard.

Artikel 6.3 Geldigheidsduur van een creditbewijs

 1. Een creditbewijs blijft onbeperkt geldig aan de instelling waar het creditbewijs werd behaald (Codex hoger onderwijs art. II.225 §3).

 2. In geval van een curriculumwijziging worden de reeds verworven studiepunten gevalideerd binnen het nieuwe studieprogramma. Hiertoe worden de noodzakelijke overgangsmaatregelen voorzien (Codex hoger onderwijs art. II.225 §4).