Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

9. ONREGELMATIGHEDEN

Artikel 9.1 Definitie onregelmatigheid

Artikel 9.2 Vaststellingen van onregelmatigheden

Artikel 9.3 Behandeling van onregelmatigheden

Artikel 9.1 Definitie onregelmatigheid

 1. Als onregelmatigheid wordt hier beschouwd elk gedrag en/of gebruikte hulpmiddelen waardoor een student, in het kader van een examen/evaluatie, het vormen van een juist oordeel over de verworven competenties van hemzelf of van andere studenten geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of poogt te maken.

 2. Plagiaat is een onregelmatigheid die bestaat uit overname of vertaling van het werk van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm en zonder adequate bronvermelding. Ook teksten laten opstellen door derden wordt als plagiaat beschouwd.

 3. Het bezit van hulpmiddelen waarvan het gebruik tijdens een examen/evaluatie niet vooraf schriftelijk/elektronisch werd toegestaan, wordt beschouwd als onregelmatigheid.

Artikel 9.2 Vaststelling van onregelmatigheden

 1. Bij vaststelling van een onregelmatigheid tijdens een examen neemt de examinator/surveillant de eventuele betwiste stukken en hulpmiddelen in beslag; de reeds beantwoorde vragen worden vastgesteld. In afwachting van verdere behandeling van de vastgestelde onregelmatigheid mag de student het betreffende examen verder afwerken, alsook de daarop volgende examens/evaluaties.

  Indien de betrokken student zijn medewerking aan het in beslag nemen van de betwiste stukken weigert, kan de examinator/surveillant beslissen dat de student onmiddellijk wordt uitgesloten van het betreffende examen.

  De examinator/surveillant brengt formeel verslag uit van de feiten aan de voorzitter van de examencommissie, uiterlijk vijf werkdagen na het vaststellen van de fraude en overhandigt de eventueel in beslag genomen betwiste stukken/hulpmiddelen. De voorzitter brengt de bevoegde ombudspersoon op de hoogte.

 2. Indien een onregelmatigheid (inclusief plagiaat) wordt vastgesteld bij de beoordeling van een examenkopie of onderwijs- en leeractiviteiten zoals bachelor-/masterproeven, stages, projecten of werkstukken, brengt de examinator formeel verslag uit van de feiten aan de voorzitter van de examencommissie en overhandigt de relevante stukken.

  De voorzitter brengt de bevoegde ombudspersoon en de betrokken student op de hoogte. In afwachting van verdere behandeling van de vastgestelde onregelmatigheid mag de student de evaluatie- en examenreeks verder afwerken.

Artikel 9.3 Behandeling van onregelmatigheden

 1. Wanneer een onregelmatigheid gemeld wordt, hoort het bureau van de examencommissie, in aanwezigheid van de ombudspersoon, de student en de examinator/surveillant al dan niet afzonderlijk over de gemelde feiten. De voorzitter maakt hierover een verslag, dat toegevoegd wordt aan het dossier zoals opgestart in art. 9.2. De student heeft het recht dit dossier in te zien en kan een kopie van het verslag vragen.

 2. Het bureau van de examencommissie beraadslaagt over de onregelmatigheid binnen de 10 werkdagen na de melding, desgevallend in een extra vergadering. Van deze termijn kan uitzonderlijk en gemotiveerd afgeweken worden. De student en/of examinator worden door het bureau van de examencommissie uitgenodigd om gehoord te worden. De student kan zich laten bijstaan door een raadsman. De student en/of zijn raadsman kunnen geen conclusies of verweerschriften neerleggen.

 3. Het bureau van de examencommissie beslist of er al dan niet sprake is van een onregelmatigheid.

 4. In geval het bureau van de examencommissie oordeelt dat de onregelmatigheid niet vaststaat, kan de student verzoeken het examen opnieuw te mogen afleggen. De voorzitter van het bureau van de examencommissie stelt desgevallend de datum van het examen vast, na overleg met de student en de coördinerende verantwoordelijke.

 5. In geval het bureau van de examencommissie vaststelt dat er wel sprake is van een onregelmatigheid, oordeelt ze over de ernst ervan. Afhankelijk hiervan kan het bureau van de examencommissie één van de volgende sancties uitspreken:
  • een aangepast cijfer voor het examen; in geval van deelevaluaties, een aangepast cijfer voor de deelevaluatie waarvoor de onregelmatigheid werd vastgesteld;
  • 0 voor het examen; in geval van deelevaluaties, 0 op de deelevaluatie waarvoor de onregelmatigheid werd vastgesteld of 0 voor het gehele opleidingsonderdeel;
  • geen cijfers voor alle opleidingsonderdelen in de betrokken periode, hetgeen in dit geval inhoudt dat voor deze opleidingsonderdelen de betreffende examenkans opgenomen is;
   in geval van een eerste examenkans, kan het bureau van de examencommissie wel beslissen voor bepaalde opleidingsonderdelen of delen ervan het cijfer te laten behouden;
  • in geval van een eerste examenkans in een academiejaar, het nietig verklaren van de reeds behaalde examenresultaten en het uitsluiten van het opnemen van de eerste examenkans voor de opleidingsonderdelen behorend tot de inschrijving van dat academiejaar; het bureau van de examencommissie kan wel beslissen voor bepaalde opleidingsonderdelen of delen ervan het cijfer te laten behouden.
   Daarenboven kan het bureau van de examencommissie de student uitsluiten van het opnemen van de tweede examenkans.
 6. Het bureau van de examencommissie zal haar beslissing omstandig motiveren en deze binnen de 5 kalenderdagen na de beraadslaging formeel meedelen aan de student via het studentendossier.

 7. In geval van zeer zware of herhaalde onregelmatigheid kan het bureau van de examencommissie aan de rector voorstellen om de student onmiddellijk uit te sluiten en de inschrijving aan de instelling te weigeren voor het eerstvolgende academiejaar of voor meerdere academiejaren (en dit voor alle studiecontracten). De beslissing terzake wordt binnen de 10 kalenderdagen na de beraadslaging formeel meegedeeld aan de student via het studentendossier.

 8. Tegen de beslissing in lid 6 en 7 kan de student intern beroep instellen binnen een vervaltermijn van 7 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van de genomen beslissing aan de student.

 9. Indien de voorzitter van het bureau van de examencommissie betrokken partij is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter van het bureau van de examencommissie. Indien de ondervoorzitter van het bureau van de examencommissie betrokken partij is, wordt hij vervangen door een ander lid van de betreffende examencommissie. Zijn de voorzitter en de ondervoorzitter van het bureau van de examencommissie betrokken partij, dan wordt de beslissing omtrent de onregelmatigheid genomen door de bevoegde examencommissie. De betrokken voorzitter en ondervoorzitter nemen niet deel aan deze vergadering van de examencommissie.