Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

5. CONTRACTEN

Artikel 5.1 Toetredingsovereenkomst

Artikel 5.2 Vermeldingen in de contracten

Artikel 5.3 Wijziging van contracttype

 

Artikel 5.1 Toetredingsovereenkomst

 1. Bij de inschrijving aan de UHasselt sluit de student een toetredingsovereenkomst af. De toetredingsovereenkomst kan eenzijdig door de UHasselt ontbonden worden wanneer een student binnen de termijn vermeld in de 2de aanmaning het verschuldigde inschrijvingsgeld niet heeft betaald. Dit ontheft de student echter niet van de verplichting om het verschuldigde inschrijvingsgeld te betalen. De student kan op elk moment de toetredingsovereenkomst met de universiteit eenzijdig verbreken door uit te schrijven, zij het met verlies van studiegeld en leerkrediet.

 2. De betaling van de inschrijving in een postgraduaat gebeurt uiterlijk op de startdatum van het opleidingstraject, tenzij er voor de desbetreffende vorming een langere duur wordt toegestaan. SEE is gerechtigd om deelnemers die niet tijdig het studiegeld betalen de toegang tot de sessies te ontzeggen en, indien van toepassing, geen examenrecht te verlenen. De student heeft de keuze tussen volgende contracttypes (Codex hoger onderwijs art. II.199):

  - Een diplomacontract wordt afgesloten met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding, of voor een
    schakel- of voorbereidingsprogramma, of van een postgraduaat.

  - Een creditcontract wordt afgesloten met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen.

    De inschrijving onder de vorm van een creditcontract kan afhankelijk gemaakt worden van volgtijdelijkheidsvoorwaarden.

  - Een examencontract wordt afgesloten onder de door het universiteitsbestuur bepaalde voorwaarden voor het afleggen van examens met het oog op het behalen van:
  • een graad of een diploma van een opleiding, of
  • een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen.

 3. Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen wegens hun aard worden uitgesloten van een examencontract. De faculteitsraad beslist, na advies van het betreffende OMT en de coördinerende verantwoordelijke, over de uitsluiting. Uitgesloten opleidingsonderdelen worden vermeld in de studiegids.

 4. Bij inschrijving onder examencontract heeft de student in principe geen recht op deelname aan onderwijsactiviteiten of het gebruik van onderwijsondersteunende faciliteiten.

 5. Een student kan in een academiejaar binnen één opleiding of postgraduaat niet tegelijkertijd een diplomacontract, examencontract en/of creditcontract combineren ten aanzien van eenzelfde opleidingsonderdeel.

  Het is niet mogelijk om zich voor eenzelfde opleidingsonderdeel behorende tot twee verschillende opleidingen of postgraduaten meer dan eenmaal per academiejaar in te schrijven.
 6. Een student kan in een academiejaar geen diplomacontract en een examencontract met het oog op het behalen van een diploma voor opleidingsonderdelen in dezelfde opleiding combineren.

  Wanneer een student een examencontract met het oog op het behalen van een credit en een diplomacontract voor dezelfde opleiding wenst te combineren, worden de examenresultaten voor de opleidingsonderdelen behaald via examencontract met het oog op het behalen van een credit in een volgend academiejaar opgenomen als een vrijstelling in het diplomacontract

Artikel 5.2 Vermeldingen in de contracten

(Codex hoger onderwijs art. II.201)

 1. Vermeldingen in het diplomacontract:
  • het diploma dat de student wil behalen en de doelstellingen van het opleidingsprogramma;
  • de studieomvang van de opleiding/postgraduaat;
  • de opleidingsonderdelen die in het traject moeten of kunnen worden opgenomen en de studieomvang en volgtijdelijkheid van deze opleidingsonderdelen;
  • de tijdsperiode waarop de inschrijving betrekking heeft;
  • de voorwaarden voor het behalen van een creditbewijs per opleidingsonderdeel;
  • in voorkomend geval de verkregen studieomvangvermindering ten gevolge van een vrijstelling(en);
  • het aantal examenkansen per opleidingsonderdeel;
  • de evaluatie- en deliberatieregels;
  • de mogelijke maatregelen van studievoortgangsbewaking; 
  • in voorkomend geval: de bindende voorwaarden inzake studievoortgang.
 2. Vermeldingen in het creditcontract:
  • het/de opleidingsonderde(e)l(en) waarvoor de student een inschrijving neemt;
  • de studieomvang per opleidingsonderdeel;
  • in voorkomend geval, de toelatingsvereisten voor de inschrijving voor het betrokken opleidingsonderdeel;
  • de tijdsperiode waarop de inschrijving betrekking heeft;
  • de voorwaarden voor het behalen van een creditbewijs per opleidingsonderdeel;
  • in voorkomend geval: de verkregen studieomvangvermindering ten gevolge van een vrijstelling(en);
  • het aantal examenkansen;
  • de evaluatieregels;
  • de mogelijke maatregelen van studievoortgangsbewaking;
  • de bindende voorwaarden inzake studievoortgang.
 3. Vermeldingen in het examencontract:
  Voor studenten met een examencontract zijn de regels vermeld in art. 5.2 lid 1 van toepassing indien een student inschrijft met het oog op het behalen van een diploma en de regels vermeld in art. 5.2 lid 2 indien de student inschrijft met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen. 

Artikel 5.3 Wijziging van contracttype

 1. Indien de student zijn contracttype wenst te wijzigen in de loop van het academiejaar (Codex hoger onderwijs art. II.202), richt hij hiertoe een gemotiveerde aanvraag via de studieloopbaanbegeleider aan de voorzitter van de examencommissie die vervolgens beslist.

  Een student kan zijn contracttype voor een opleidingsonderdeel niet meer wijzigen wanneer er voor het betreffende opleidingsonderdeel reeds een examenkans heeft plaatsgevonden.

 2. Aan een contractwijziging zijn in bepaalde gevallen financiële gevolgen verbonden, meer details zijn te vinden op de website. Ook het leerkrediet van de student kan gevolgen ondervinden van een contractwijziging en wordt desgevallend aangepast.