Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

6. STUDIETRAJECTEN EN SAMENSTELLING JAARPROGRAMMA VAN INDIVIDUELE STUDENT

Artikel 6.1 Studietrajecten

Artikel 6.2 Samenstelling van jaarprogramma van een individuele student

Artikel 6.3 Wijziging van contractinhoud

Artikel 6.4 Uitschrijven voor een opleiding en/of veranderen van opleiding

 

Artikel 6.1 Studietrajecten

 1. In de hierboven vermelde studiecontracten wordt het studietraject vastgelegd.
  Het studietraject bepaalt de modaliteiten inzake studieomvang, deliberatie en studievoortgangsbewaking:
  • bij wijze van modeltraject voor een groep studenten;
  • bij wijze van geïndividualiseerd traject voor een bepaalde student.

   Voor een aantal opleidingen is een bijzonder traject voor werkstudenten voorzien. 

   Een student is verantwoordelijk voor het  aanvragen van zijn initiële studietraject voor 1 oktober van het betreffende academiejaar. Indien een student zijn aanvraag na deze datum indient, kan de examencommissievoorzitter hier gevolgen aan koppelen (zoals het niet kunnen volgen van bepaalde opleidingsonderdelen die reeds te ver gevorderd zijn).

   Studenten die 2 maanden na hun inschrijving nog geen initieel studietraject hebben aangevraagd, worden uitgeschreven door de studentenadministratie.

 2. Een geïndividualiseerd traject ontstaat wanneer een student afwijkt van een modeltraject. Een geïndividualiseerd traject kan onder meer worden toegekend:
  a. aan studenten die binnen een modeltraject een studieachterstand (ten opzichte van het modeltraject) hebben opgelopen;
  b. aan studenten met vrijstellingen;
  c. aan studenten die zich kunnen beroepen op medische, sociale of maatschappelijke aspecten (o.a. werkende studenten, topsporters);
  d. bij overgangsregelingen m.b.t. curriculumwijzigingen.

Artikel 6.2 Samenstelling van jaarprogramma van een individuele student

 1. Afhankelijk van zijn contracttype en zijn studietraject stelt de student zijn jaarprogramma samen conform de algemene regels beschreven in dit onderwijs- en examenreglement en conform de specifieke regels die gelden voor de door hem gekozen opleiding/postgraduaat en/of opleidingsonderdelen ervan, zoals beschreven in de studiegids. 

 2. Een student mag per academiejaar maximaal 68 studiepunten opnemen (berekend op basis van de som van al zijn studiecontracten in een academiejaar aan de UHasselt/tUL). In uitzonderlijke gevallen kan het bureau van de examencommissie toestaan dat een student meer studiepunten opneemt. Hiertoe richt de student, via de studieloopbaanbegeleider, een gemotiveerd verzoek aan de voorzitter van de examencommissie.

  Indien een student voor meer dan 68 studiepunten opleidingsonderdelen wil opnemen uit twee of meer verschillende opleidingen in 1 academiejaar, richt hij hiertoe, via de studieloopbaanbegeleider, een gemotiveerd verzoek aan de voorzitter van de examencommissie van de opleiding waarin hij zijn hoofdinschrijving wenst te nemen. De voorzitter van de examencommissie waarin de student de hoofdinschrijving neemt, beslist na overleg met de voorzitter(s) van de andere betrokken examencommissie(s).

 3. In geval van een geïndividualiseerd traject, legt de student het jaarprogramma ter goedkeuring voor aan de voorzitter van de examencommissie via de studieloopbaanbegeleider van zijn opleiding (zie art. 8 voor het toekennen van faciliteiten).

Artikel 6.3 Wijziging van contractinhoud

 1. Een student kan verzoeken de inhoud van zijn contract te wijzigen. De wijziging kan betrekking hebben op:
  • de overgang tussen een modeltraject en een geïndividualiseerd traject;
  • een wijziging in de samenstelling van het pakket opleidingsonderdelen.
 2. In geval de student andere of extra opleidingsonderdelen wenst op te nemen binnen zijn contract richt hij een gemotiveerde aanvraag via de studieloopbaanbegeleider aan de voorzitter van de examencommissie die vervolgens beslist. Deze aanvraag dient te gebeuren voor aanvang van de onderwijsactiviteiten van het desbetreffende opleidingsonderdeel of opleidingsonderdelen. 

 3. Voor opleidingsonderdelen van het modeltraject van het eerste bachelorjaar die starten in de eerste onderwijsperiode (kwartiel 1) kan een student uitschrijven tot uiterlijk 7 kalenderdagen voor de start van de betreffende examenperiode zoals bepaald in de academische kalender van de opleiding.

  Uitschrijven voor opleidingsonderdelen kan tot de helft van de onderwijsperiode waarin het opleidingsonderdeel wordt gedoceerd. Uitschrijven voor een opleidingsonderdeel gespreid over alle onderwijsperiodes in een academiejaar, kan tot 15 december.

  Indien een opleidingsonderdeel gespreid is over meerdere onderwijsperiodes maar niet over alle onderwijsperiodes van het academiejaar, kan uitgeschreven worden tot de helft van de eerste onderwijsperiode waarin het opleidingsonderdeel gedoceerd wordt. De uitschrijfdatum per onderwijsperiode wordt jaarlijks vastgelegd in de facultaire academische kalenders.

  Uitschrijven voor opleidingsonderdelen van postgraduaten is niet mogelijk.

 4. De betalings- en terugbetalingsmodaliteiten van het studiegeld van opleidingen, ingevolge het vermeerderen of verminderen van het aantal studiepunten binnen een studiecontract, worden jaarlijks beslist door de Raad van Bestuur. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website.
  De betalings- en terugbetalingsmodaliteiten van het studiegeld van postgraduaten staan beschreven in specifieke voorwaarden, consulteerbaar op de website van SEE.

 5. De wijziging in het aantal opgenomen studiepunten wordt verwerkt in het individuele leerkrediet van de student.

  Uitschrijvingen voor opleidingsonderdelen door studenten onder creditcontract kunnen geen wijziging geven in het aantal opgenomen studiepunten (Codex hoger onderwijs art. III.4).

Artikel 6.4 Uitschrijven voor een opleiding en/of veranderen van opleiding

Uitschrijving voor een opleiding: beëindiging van het studiecontract

 1. Uitschrijven voor een opleiding impliceert de beëindiging van het betreffende studiecontract. Voor wat betreft de implicaties voor het studiegeld en voor het leerkrediet, wordt dit behandeld als vermindering van het aantal studiepunten voor een student onder diplomacontract.

  Het uitschrijven voor een postgraduaat wordt geregeld overeenkomstig de specifieke voorwaarden, consulteerbaar op de website van SEE.

  Veranderen van opleiding/afstudeerrichting

 2. Een student kan van opleiding veranderen in de loop van het academiejaar. Hij richt hiertoe een aanvraag aan de voorzitter van examencommissie van de nieuwe opleiding. Hij dient deze aanvraag in bij de studieloopbaanbegeleider van de nieuwe opleiding. Het veranderen van opleiding vergt het aangaan van een nieuw contract.

  Een student kan van afstudeerrichting veranderen binnen een opleiding in de loop van het academiejaar. Hij richt hiertoe een gemotiveerde aanvraag aan de voorzitter van de examencommissie. De student dient deze aanvraag in bij de studieloopbaanbegeleider van zijn opleiding.

 3. Indien een generatiestudent in de loop van het academiejaar verandert van opleiding wordt:
  • het aantal opgenomen studiepunten opnieuw toegevoegd aan het individuele leerkrediet als de student verandert voor 1 december van het betreffende academiejaar;
  • de helft van het aantal opgenomen studiepunten, afgerond naar het bovenliggende geheel getal, opnieuw toegevoegd aan het individuele leerkrediet als de student verandert tussen 1 december en 15 maart van het betreffende academiejaar;
  • het aantal opgenomen studiepunten afgetrokken van het leerkrediet als de student verandert na 15 maart van het betreffende academiejaar.
   (Codex hoger onderwijs art. II.204§2)

Een generatiestudent kan nooit leerkrediet terugkrijgen voor opleidingsonderdelen waarvoor hij/zij examen aflegde en niet slaagde. 

Indien een (niet-)generatiestudent in de loop van het academiejaar verandert van opleiding, wordt het aantal opgenomen studiepunten terug toegevoegd aan het individuele leerkrediet voor opleidingsonderdelen waarbij de uitschrijftermijn nog niet is verstreken (art. 6.3, lid 3).