Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

8. STUDENTEN IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

Artikel 8.1 Studenten in bijzondere omstandigheden

  1. Studenten in bijzondere omstandigheden zijn studenten met een lichamelijke of psychische functiebeperking, topsportstudenten, werkende studenten, kunstbeoefenaars, studentenvertegenwoordigers, (StuRa-leden en studentleden van een OMT), studentenondernemers en studenten in andere bijzondere omstandigheden.

  2. Voor studenten vernoemd in lid 1 zijn instellingsbreed minimumfaciliteiten in functie van de bijzondere omstandigheid vastgelegd.

  3. De criteria, de aanvraagprocedure voor faciliteiten, alsook mogelijke faciliteiten, worden vermeld op de website. Het aanvragen van examenfaciliteiten bij de zorgcoördinator, gestaafd door de noodzakelijke attesteringen,dient ten laatste 15 werkdagen voor de start van de betreffende examenperiode te gebeuren.

  4. Het bureau van de examencommissie beslist over het toekennen van extra faciliteiten of over het toekennen van faciliteiten aan andere dan de in lid 1 vernoemde studenten in bijzondere omstandigheden.
  5. Een student met functiebeperkingen kan intern beroep aantekenen tegen een beslissing van de UHasselt/tUL tot weigering van redelijke aanpassingen aan zijn functiebeperking. De student stelt dit beroep in bij de interne beroepscommissie van de UHasselt/tUL (art. 1.1 rechtspositieregeling), conform de vormvoorschriften in art. 1.3 lid 4 van de rechtspositieregeling, binnen een vervaltermijn van 7 kalenderdagen die ingaat de dag na de kennisgeving van de beslissing aan de student. Het beroep wordt behandeld conform de procedure voor interne beroepen in art. 1.4 rechtspositieregeling.