Logo UHasselt

menu

Mobiliteitswetenschappen


Mobiliteitswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INFORMATIE VOOR AANBIEDERS STAGE

 

Doel van de stage

Het doel van de stage is om de student kennis te laten maken met het domein van de mobiliteitswetenschappen in de concrete beroepspraktijk. Studenten uit de master mobiliteitswetenschappen (Nederlandstalige opleiding) en de master Transportation Sciences (Engelstalige opleiding) van de Universiteit Hasselt voeren gedurende 10 weken (oktober, november en december) een stage uit waarin ze hun eerder opgedane kennis en vaardigheden uit de opleiding Mobiliteitswetenschappen  toepassen op een concrete probleemstelling die aanleunt bij hun afstudeerrichting (i.e., verkeersveiligheid of mobiliteitsmanagement) en ontleend is aan de praktijk. Daarnaast wordt er kennis gemaakt met nieuwe methoden en technieken die in het werkveld worden gebruikt.

Mogelijke stageplaatsen en -onderwerpen

Er wordt intensief samengewerkt met een organisatie die actief is in het domein van mobiliteitswetenschappen ofwel een organisatie waarbij er een duidelijke probleemstelling op het vlak van mobiliteit of verkeersveiligheid geformuleerd kan worden. Doorgaans wordt de stage individueel (en dus niet in groepsverband) uitgevoerd.

Er wordt een lijst van mogelijke stageplaatsen en –onderwerpen voorgelegd aan de studenten, waaruit zij een keuze kunnen maken. Daarnaast hebben studenten de mogelijkheid om zelf een voorstel te doen (in samenspraak met een stageplaats). Mogelijke stageplaatsen zijn overheden (gemeentelijk, provinciaal, …), studiebureaus, onderzoeksinstellingen, politiezones, bedrijven, etc. Enkele voorbeelden van stageonderwerpen zijn: knelpuntanalyse in een gemeente of politiezone, ontwikkelen van een instrument om modal split van kinderen uit een basisschool te kunnen meten, analyse van verkeersongevallendata, ontwikkeling van een toegankelijkheidsmonitor, herontwikkeling van een zorg- of schoolzone, opmaken van een verkeersplan voor een bedrijventerrein, etc. Aangezien we een internationale masteropleiding aanbieden, zoeken we zowel stageplaatsen voor Nederlandstalige als Engelstalige studenten.

Het is belangrijk dat de student het merendeel van zijn tijd aan een duidelijk gedefinieerd onderwerp/project werkt. De taakinvulling is afhankelijk van het onderwerp, maar over het algemeen kunnen de volgende deeltaken aan bod komen: opstellen van een plan van aanpak inclusief probleemanalyse en definiëring van doelstellingen; dataverzameling en –verwerking; analyse; interpretatie; en rapportering.

Voordelen voor de stageplaats

  • Gedurende 10 weken wordt er een stagiair ter beschikking gesteld die ondersteuning biedt bij de uitwerking van een concreet onderwerp/project.
  • Gegeven hun voorkennis en huidig Master-traject in Mobiliteitswetenschappen beschikken de studenten over een grote kennis en een brede waaier aan vaardigheden. Bovendien zijn ze gemotiveerd om deze kennis en vaardigheden toe te passen in de beroepspraktijk. 
  • De stagiair zal relatief autonoom aan zijn stageonderwerp werken.
  • De stagiair ontvangt geen vergoeding.

Verwachtingen met betrekking tot de stageplaats

  • Er dient een duidelijk gedefinieerd verkeerskundig onderwerp/project te zijn waar de student het merendeel van zijn tijd aan kan werken. 
  • Er dient een stagebegeleider bepaald te worden die instaat voor de directe opvolging van de stagiair. 
  • Er dient voorzien te worden in de fysieke werkomgeving en nodige uitrusting van de stagiair. 
  • Er dient een evaluatie door de stagebegeleider te gebeuren.


Contact

Indien u nog vragen heeft, dan kan u contact opnemen met Elke Hermans via telefoon (011/26.91.41) of email (elke.hermans@uhasselt.be).