Logo UHasselt

menu

Mobiliteitswetenschappen


Mobiliteitswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERLIJNEN

1. ALGEMENE VERKEERSKUNDE EN MOBILITEIT

Opleidingsonderdelen: Verkeerskunde 1 & 2, Maatschappelijke visies op mobiliteit, Inleiding tot vrachtvervoer, Verkeersplanning, Verkeersveiligheid.
In deze leerlijn verken je het studiedomein en de arbeidsmarkt van de mobiliteitsdeskundige. Je ontdekt hoe het verkeers- en vervoerssysteem is opgebouwd en krijgt inzicht in het mobiliteitsbeleid. Vervolgens verdiep je je in bepaalde verkeerskundige ontwikkelingen (bv. toename van files, parkeerdruk in steden, fiets- en autodelen, verkeersarmoede, rekeningrijden) en processen die voortvloeien uit tal van maatschappelijke veranderingen (vb. vergrijzing, verstedelijking en klimaatverandering). Je leert hoe je planmatig het beleid kan vorm geven, wat de juridische betekenis is van deze plannen, hoe de besluitvormingsprocessen eruit zien en welke procedures daarbij worden gehanteerd. Verschillende uiteenlopende maatschappelijke visies op mobiliteit worden besproken. Tot slot worden een aantal specifieke vervoersaspecten behandeld. Zo wordt mobiliteit gekaderd binnen het concept ‘duurzaamheid’, bestudeer je hoe verschillende vervoersmodi beter op elkaar kunnen afgestemd worden, ga je dieper in op verkeersveiligheid en leer je de basisprincipes van vrachtvervoer.

2. OMGEVINGSMANAGMENT

Opleidingsonderdelen: Ruimtelijke ontwikkeling 1 & 2, Stedelijk beheer.
In de leerlijn Omgevingsmanagement leg je het verband tussen het ruimtelijk beleid enerzijds en het mobiliteitsbeleid anderzijds. Je leert hoe de stedenbouw zich ontwikkelt, hoe een goede ruimtelijke planning en ordening bijdraagt aan een efficiënt en duurzaam mobiliteitssysteem, welke invloed stadsvernieuwingsprojecten hebben op de stad en haar mobiliteit en welke verschillende instrumenten het beleid hiervoor kan hanteren (ruimtelijk structuurplan, streefbeeldstudie, publiek-private samenwerking …). Ook de internationale planningspraktijk en kwaliteitszorg van het integrale stedelijke beleid komen aan bod.

3. TECHNIEK EN INFRASTRUCTUUR

Opleidingsonderdelen: Ontwerpvaardigheden, Verkeerstechnisch ontwerp, Verkeersmanagementtechnieken.
In deze leerlijn verdiep je je in de verschillende vervoerswijzen (bv. openbaar vervoer, fiets, auto…) en de eisen die gesteld worden aan de infrastructuur vanuit het gebruik, de omgeving, de verkeersveiligheid, de doorstroming en het milieu. Je start meteen met het ontwikkelen van je eigen ontwerpvaardigheden en leert op een gefundeerde wijze keuzes te maken tijdens het ontwerpproces. Zo lever je als mobiliteitsexpert een verkeerskundig ontwerp (vb. kruispunt, rotonde, stedelijke verbindingsweg, parkeervoorziening) af dat verder kan uitgewerkt worden door een technisch tekenaar. Topics die aan bod komen, zijn kruispuntanalyse, risicomanagement bij grote infrastructuurprojecten, nieuwe vormen van aanbestedingsprocedures bij infrastructuurwerken, het beperken van hinder tijdens wegenwerken en capaciteitsberekening van rijstroken, kruispunten en rotondes. Tot slot sta je stil bij technieken om het verkeer op een efficiënte en veilige manier te managen via verkeerslichten, parkeerroutesystemen en dynamische snelheidslimieten.

4. GEDRAG

Opleidingsonderdelen: Verkeerspsychologie, Transporteconomie, Verkeersmarketing
Menselijk gedrag en mobiliteit zijn onlosmakelijk verbonden. Daarom bestudeer je in deze leerlijn het gedrag van mensen in het verkeer en leer je hoe je dit gedrag in een positieve richting kunt sturen. Dit gebeurt via topics als perceptie van verkeers- en omgevingsgedrag; waarneming en informatieverwerking in het verkeer; risicogedrag; afleiding in het verkeer; effecten van alcohol, drugs en vermoeidheid op het rijden; invloed van rekeningrijden en prijssetting op verplaatsingskeuzes enz.

5. ONDERZOEK EN COMMUNICATIE

Opleidingsonderdelen: Verkeersonderzoeksmethodologie, Verkeerskundig onderzoek, Communicatie en participatie, Verkeersmodellen, Geografische informatiesystemen
In deze leerlijn maak je kennis met verschillende methoden en technieken die eigen zijn aan verkeerskundig onderzoek zoals kentekenonderzoek, parkeeronderzoek en rijsimulatoronderzoek, voer je een mobiliteitseffectenstudie uit en leer je hoe verkeersmodellen toekomstig verkeer inschatten. Daarnaast leer je kwantitatieve en kwalitatieve experimenten opzetten en op een wetenschappelijke manier steekproeven trekken, data voorbereiden en analyseren en resultaten interpreteren. Je leert hoe je de resultaten van het onderzoek visualiseert in een geografisch informatiesysteem en op een wetenschappelijke manier rapporteert en presenteert. Tot slot verdiep je je in participatieprocessen waarbij alle betrokken partijen (beleidsmedewerkers, politici, bewoners, middenstand, etc.) betrokken worden bij het mobiliteitsproject. Het gebruik van geografische informatie is hierbij cruciaal. 

6. TOEPASSEN

Opleidingsonderdelen: Casestudie 1 & 2, Actualiteitsportfolio 1, 2 & 3, Bachelorproef
In deze leerlijn ga je de opgedane kennis en (onderzoeks) vaardigheden toepassen op reallifepraktijkcases. In het eerste bachelorjaar leer je een kleinschalig mobiliteitsproject analyseren (vb. parkeeronderzoek, circulatieplan binnenstad, veiligheid in de schoolomgeving). Het daaropvolgende jaar leer je oplossingen formuleren door een mobiliteitsplan van een Vlaamse gemeente onder de loep te nemen. Hiervoor werk je samen met de gemeente. Het derde bachelorjaar sluit je af met een individuele bachelorproef. Daarin toon je dat je de impact van je oplossingen ook kunt nagaan in de praktijk. Als onderwerp kies je een realistisch vraagstuk dat typisch door mobiliteitsdiensten, adviesbureaus of onderzoeksinstellingen behandeld wordt. Doorheen de 3 bachelorjaren word je in het actualiteitsportfolio uitgedaagd om actuele thema’s tijdens discussie- en presentatiemomenten op te hangen aan de leerstof van andere vakken, maak je kennis met het beroep van een mobiliteitsdeskundige en neem je deel aan studiedag en congressen. 

7. ONDERSTEUNENDE DISCIPLINES

Opleidingsonderdelen: Algemene economie, Algemene milieukunde & klimaat, Statistiek voor verkeerskundigen,  Mobiliteitsrecht, Natuurkunde en technologie, Beleidsmanagement, Verbredend keuzevak.
Vanaf het eerste bachelorjaar verwerf je basiskennis die je zult toepassen in verschillende verkeerskundige opleidingsonderdelen die later in je studieprogramma aan bod komen. Binnen de leerlijn ondersteunende disciplines behandel je: wetten van vraag en aanbod; juridische context en regelgeving met betrekking tot mobiliteit; natuurkundige principes die aan de basis liggen van actuele technologieën en toepassingen (bv. airbags, crashtest, werking van motoren…); statistische technieken om mobiliteitsdata te analyseren; overheidsregulering en beleidsinstrumenten en de impact van milieu- en klimaatproblemen. Tot slot krijg je de kans om je horizonten te verbreden in een verbredend keuzevak.