Logo UHasselt

menu

Mobiliteitswetenschappen


Mobiliteitswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEPROGRAMMA

  Opleidingsonderdelen ECTS
SEMESTER 1 Mobiliteitsbeleid 6
  Gedragsinterventies 6
  Goederenvervoer 6
  Collectief vervoer 6
  Onderzoeksportfolio 6
     
SEMESTER 2 Onderzoekstechnieken 6
  Projectmanagement 6
  Ruimte en mobiliteit 6
  Verkeerssimulatie 6
  Keuzevak 6
     
SEMESTER 3 Stage 21
  Masterproef 9
     
SEMESTER 4 Masterproef 18
  Lucht- en spoortransport 6
  Hedendaagse mobiliteit 6
     

Dit curriculum is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Mobiliteitsbeleid – 6 ECTS
In dit opleidingsonderdeel wordt dieper ingegaan op enkele beleidsplannen die te maken hebben met mobiliteit in ruimere zin en op verschillende beleidsniveaus. Zo wordt o.a. het Mobiliteitsplan Vlaanderen in detail behandeld, alsook het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het Klimaatbeleidsplan, het Verkeersveiligheidsplan, etc. Relevante plannen op Europees niveau worden eveneens behandeld. De link met actuele topics op vlak van mobiliteit wordt besproken (bv. Basisbereikbaarheid).

Gedragsinterventies – 6 ECTS
Waarom blijven we met zijn allen in files staan? Hoe bevorderen we het gebruik van actieve vervoersmiddelen? Gedrag is een complex gegeven, gedragsbeïnvloeding nog meer. Toch proberen overheden aan de hand van campagnes het gedrag van personen in de ‘goede’ richting te sturen. Stel dat de overheid aan jou de opdracht geeft om een interventie op te stellen voor een verkeer- of mobiliteit gerelateerd probleem, hoe pak je dit aan?
Dit doen we door de toepassing van Intervention Mapping. Intervention Mapping biedt een kader voor het ontwikkelen van interventieprogramma's. Dit kader bestaat uit verschillende stappen, waarvan er 3 in het huidige semester behandeld zullen worden, startende met een grondige probleemanalyse. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van bestaande literatuur, en geschikte theorieën. De idee is dat het ontwikkelen van het interventieprogramma doorheen elke stap gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs, vertrekkende van een probleemgerichte aanpak.

Goederenvervoer – 6 ECTS
In dit opleidingsonderdeel krijgt de student inzicht in een specifieke discipline die zich bevindt op het kruispunt van mobiliteit en logistiek, namelijk deze van het goederenvervoer. De student krijgt inzicht in de organisatie van de sector van het goederenvervoer, met aandacht voor alle modi (weg, spoor, maritiem, lucht) die hierbij gebruikt worden. Ook worden diverse aspecten omtrent de organisatie van vraag en aanbod van de sector uitgebreid besproken en komen economische componenten van goederenvervoer zoals beprijzing, optimalisaties en kostencalculaties aan bod. Tot slot wordt ook de relatie gelegd met beleidsmatige aspecten van goederenvervoer.

Collectief vervoer – 6 ECTS

 • Definitie van collectief vervoer
 • Focus op verschillende actuele concepten rond collectief vervoer: MaaS-concept, ridesharing, demand responsive (public) transport (DRT), Intermodaliteit / intramodaliteit, deelsystemen, cross-border public transport, basisbereikbaarheid. Waar mogelijk wordt hier een Benchmark gemaakt tussen verschillende landen.
 • Focus op deel management van vervoersbedrijven:
  • Structuur van vervoersbedrijven volgens het structural model,
  • Drijfveren (strategisch, tactisch, operationeel, overheid…),
  • Regel-/wetgeving (Europees niveau, Vlaams niveau, Benchmark in andere landen). Het gaat hier onder meer over liberalisering, deregulering, beheersovereenkomsten…
  • Focus op managementconcepten, specifiek toegepast op OV: strategisch management, financieel management, kwaliteitsmanagement, geïntegreerde managementsystemen.

Onderzoeksdesign – 6 ECTS
In dit opleidingsonderdeel maken studenten kennis met verschillende gangbare onderzoekstechnieken binnen mobiliteitswetenschappen. Meer bepaald komen de volgende aspecten aan bod: wetenschappelijke literatuurstudie, enquête, interview, focusgroep, observatie, experiment, discrete keuzemodellen en geografische informatiesystemen. Studenten leren de theoretische achtergrond opdat ze deze technieken op een correcte manier kunnen opzetten, uitvoeren en de resulterende gegevens kunnen interpreteren. Daarnaast kunnen zij de meest geschikte techniek in een bepaalde situatie selecteren en deze keuze verantwoorden. Tot slot wordt gewerkt rond communicatie.

Projectmanagement – 6 ECTS
Beschrijving volgt.

Ruimte- en mobiliteit – 6 ECTS
In dit opleidingsonderdeel wordt dieper ingegaan op de relatie tussen ruimte en mobiliteit. Dit omvat onder meer volgende thema’s:

 • Ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor alle modaliteiten (auto, fiets, openbaar vervoer, etc.)
 • Denkmodellen en paradigma's (onder meer bereikbaarheid, multimodaliteit, gedeelde mobiliteit)
 • Beleidsparadigma’s: duurzame mobiliteit, 'predict and provide', Transit oriented development,… .
 • Mobiliteitsplanning en beleidsinstrumenten op diverse schaalniveaus: EU-Nationaal-Regionaal-Stedelijk (beprijzing, bedrijfsvervoerplannen,..).
 • Mobiliteitsontwikkelingen in relatie tot verstedelijkingsprocessen: trends, scenario’s en transities.

Verkeerssimulatie – 6 ECTS
Ter positionering van dit opleidingsonderdeel wordt van start gegaan met een algemeen overzicht van de toepasbaarheid van microscopische verkeersstroommodellen. Daar een belangrijke uitdaging bij het bouwen van gedetailleerde microscopische simulatiemodellen bestaat uit het bekomen van voldoende en betrouwbare gegevens om het model te kalibreren, te simuleren en te valideren, wordt een overzicht van de eisen die door microscopische modellen aan de beschikbaarheid van gegevens worden gesteld bestudeerd. Vervolgens wordt op een aantal van de sub-modellen die in realistische microscopische modellen aanwezig zijn ingegaan. Voorbeelden van sub-modellen die aan bod komen zijn o.a. de voertuig-volgmodellen (car following theory) en rijstrookwissel modellen (lane changing en gap acceptance). Ook het beheren van een project waarin een microsimulatie studie wordt uitgevoerd komt aan bod.

Een belangrijk aandachtspunt in dit opleidingsonderdeel bestaat uit de praktische toepasbaarheid van microscopische simulatiemodellen, wat zich niet alleen uit in de werkzittingen maar ook in de behandeling van voorbeeldsituaties in de hoorcolleges.

Onderzoeksportfolio – 6 ECTS
Among others, the academic master program in Transportation Sciences aims to increase the student’s level of knowledge and understanding that is typical of scientific work in the field of transportation sciences (learning outcome 8), and also aims to increase the student’s ability to autonomously carry out research in transportation sciences whilst keeping to the deontological codes of research (learning outcome 10). Hence, this course unit aims to familiarize the student with principles and methods of scientific research by active participation of students in different types of research tasks under the supervision of a staff member.

Active participation can take different forms:

 • As a participant in an ongoing scientific experiment (e.g. as a participant in a driving simulator study, or taking part in a focus group)
 • As a team member in the design of a research experiment (e.g. setting up the experimental design protocol, creating and implementing an online questionnaire as part of a public survey)
 • As a team member in the execution of a research project (e.g. instructing driving simulator participants, carrying out literature review, carrying out interviews and surveys, statistical analysis or reporting)
 • As participant to a scientific symposium or conference (as a listener or presenter).

Interdisciplinair keuzevak – 6 ECTS

Stage – 21 ECTS
Binnen dit opleidingsonderdeel maakt de student kennis met het domein van de mobiliteitswetenschappen in de concrete beroepspraktijk. De student voert gedurende het semester, een stage uit waarin de opgedane kennis en vaardigheden uit de opleiding mobiliteitswetenschappen worden toegepast op een concrete verkeersveiligheids- of mobiliteitsprobleemstelling die ontleend is aan de praktijk. Daarnaast wordt er kennis gemaakt met nieuwe methodes en technieken die in het werkveld worden gebruikt.

Hiervoor wordt er intensief op locatie samen gewerkt met een organisatie die actief is in het domein van de mobiliteitswetenschappen, ofwel een organisatie waarbij er een duidelijke probleemstelling op het vlak van mobiliteit of verkeersveiligheid geformuleerd kan worden. Enkele voorbeelden van sectoren waarin in het verleden stages werden uitgevoerd zijn overheden (federaal, provinciaal, steden), studiebureaus, politiezones, onderzoeksinstelling, (openbaar vervoer) bedrijven, belangenorganisaties, etc.

De stage wordt individueel uitgevoerd. De student werkt aan het begin van de stage een stagevoorstel uit, houdt gedurende de hele periode een logboek bij en stelt tenslotte een stagerapport op. Daarnaast is een mondelinge verdediging aan de hand van een poster voorzien.

Masterproef – 27 ECTS
De masterproef is het sluitstuk van de master mobiliteitswetenschappen. De masterscriptie is een individueel werkstuk dat voortvloeit uit een aantal seminaries in kader van de masterproefstudio’s. De student definieert een individueel onderwerp op basis van de aangeboden studio (of studio’s) waarvan het thema (of de thema’s) jaarlijks geactualiseerd worden.

Lucht- en spoortransport - 6 ECTS
Beschrijving volgt.

Hedendaagse mobiliteit - 6 ECTS
De hedendaagse mobiliteit is volop in ontwikkeling. Steden proberen auto’s te weren uit de stadskern, deelauto’s en -fietsen winnen aan populariteit, en dan is er nog de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Tegelijkertijd blijft verkeersveiligheid een enorm probleem en staan we al te vaak nog in ellenlange files. 
Stilstaan bij deze uitdagingen en proberen oplossingen te bedenken voor problemen is essentieel voor onze mobiliteitswetenschappers in spé.

In het huidige vak willen we dan ook enkele van deze ontwikkelingen nader toelichten. Dit door het uitnodigen van (gast)sprekers die de recente projecten komen toelichten. Zo is er o.a. aandacht voor verkeersveiligheid van kinderen (Route2School) en autodelen. Maar studenten gaan ook zelf aan de slag. Binnen dit vak worden studenten in groepen opgedeeld waarbij elke groep een hedendaags verkeer- of mobiliteit gerelateerde uitdaging selecteert. Hiervoor wordt een grondige probleem analyse uitgevoerd en toegelicht, ook zal elk groepje zelf een activiteit voor alle groepjes uitwerken over het gekozen thema.