Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Organisatie

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TEAM EN CONTACT

Directie

   
  Prof. dr. Karin Coninx  |  vicerector onderwijs
T: +32 (0)11 26 80 27
E: karin.coninx@uhasselt.be
   
dr. Elly Quanten  |  directeur onderwijs
T: +32 (0)11 26 80 37
E: elly.quanten@uhasselt.be

 

Diensten

 1. Dienst Onderwijsorganisatie
 2. Dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie 
 3. Dienst Kwaliteitszorg
 4. Dienst Studieadvies en -begeleiding
 5. Dienst Studentenadministratie
 6. Dienst Studentenvoorzieningen
 7. Open Universiteit

Dienst Onderwijsorganisatie

   
Lien Mampaey 
T: +32 (0)11 26 90 13
E: lien.mampaey@uhasselt.be  

- onderwijs-, examen-, rechtspositieregeling
- opvolgen en implementeren van externe regelgeving onderwijs
- stagecontracten
- samenwerkingsakkoorden
   

dr. Lieve Quanten
T: +32 (0)11 26 81 74
E: lieve.quanten@uhasselt.be

- secretariaat onderwijsraad
- beheer van data-analyses
- diplomering gezamenlijke doctoraten
- toepassing taalregeling
- kaderverdeelmodel m.b.t. onderwijs
- centrale ombuds

   

Natalie Lefevere
T: +32 (0)11 26 90 67
E: natalie.lefevere@uhasselt.be

- agendabeheer vicerector onderwijs en directeur onderwijs
- beheer samenstellingen examencommissies en OMT's
- beheer facultaire academische kalenders
- coördinatie jaarverslag onderwijs
- coördinatie septembercursussen
- coördinatie introductiedagen
- ondersteuning interne beroepen
- ondersteuning databank onderwijsorganisatie
- ondersteuning onderwijsprofessionalisering
- praktische ondersteuning evenementen/activiteiten DOW
- actualisatie website/intranet DOW
- CRM contacten DOW

   
 

Sofie Vertommen  
T: +32 (0)11 26 81 79
E: sofie.vertommen@uhasselt.be

- coördinatie databank onderwijsorganisatie
- secretariaat overlegplatform onderwijsorganisatie
- beheer opleidingsaanbod
- vorm van diploma's
- toelatingsdossiers buitenlandse studenten
- website onderwijs
- plaatsvervangende centrale ombuds
- procedure afwijkende toelating

   
  Sofie Swinnen

T: +32 (0)11 26 91 95
E: sofie.swinnen@uhasselt.be

- EVC-coördinator

   
  Veerle Conings

T: +32 (0)11 26 81 63
E: veerle.conings@uhasselt.be

- innovatieve onderwijsprojecten

   
 

Manu Villé 
E: manu.ville@uhasselt.be

- taalondersteuning

Dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie

Dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie (OODI) is de onderwijskundig ondersteunende dienst van de UHasselt, die de brug vormt tussen de opleidingen en de dienst Onderwijs. Momenteel bestaat de dienst uit acht enthousiaste medewerkers die samen volgend takenpakket vervullen:

· Dienst OODI ondersteunt curriculumdesign op vraag van het OMT, bijvoorbeeld bij curriculumhervormingen. Elke opleiding heeft zijn eigen ondersteuner. Ook individuele docenten kunnen bij OODI terecht met vragen en/of problemen. De dienst ontwikkelt ondersteunende instrumenten voor curriculumdesign.

· Dienst OODI vertaalt het onderwijsbeleid proactief naar de opleidingen. Hiertoe neemt ze zelf het initiatief binnen de opleidingen. Doel is het onderwijs wetenschappelijk te onderbouwen, te ondersteunen en te optimaliseren.

· Dienst OODI ondersteunt de opleidingen bij het VISIO-O proces en biedt de onderwijskundige invalshoek bij de ontwikkeling van evaluatie-instrumenten op instellingsniveau.

· Dienst OODI verzorgt de onderwijskundige professionalisering voor stafleden. Docenten kunnen deelnemen aan één van de trajecten of thematische modules of via hun OMT een professionalisering op maat aanvragen. Ook ondersteuning bij opleidingsonderwijsdagen is mogelijk. Dienst OODI organiseert bovendien de jaarlijkse universiteitsbrede onderwijsdag. Het volledige professionaliseringsaanbod is terug te vinden op intranet via deze link

· Dienst OODI werkt aan visieontwikkeling over onderwijs, evaluatie, diversiteit,…. en werkt zo mee aan de onderwijskundige beleidsplannen van de universiteit. Een duidelijke visie biedt handvatten bij de vormgeving van het onderwijs.

· Dienst OODI ontwikkelt continu haar expertise. Elke ondersteuner verdiept zich in een eigen expertisedomein. Zo kan de dienst de opleidingen ondersteunen en de UHasselt zich profileren als instelling met onderwijsexpertise.

Dienst OODI is steeds bereikbaar op het algemene e-mailadres: onderwijsontwikkeling@uhasselt.be

Alle producten van Dienst OODI, zoals visieteksten, instrumenten voor curriculumdesign, documenten van professionalisering, … zijn terug te vinden op Blackboard in de community 'Onderwijsontwikkeling'.

Cynthia De Bruycker  
Coördinator dienst OODI

T:      +32 (0)11 26 91 70
GSM: +32 (0)498 57 22 34
E:      cynthia.debruycker@uhasselt.be

Ondersteunt volgende opleidingen:
- Architectuur (ba + ma)
- Interieurarchitectuur (ba + ma)

Expertisedomein:
- Curriculumdesign

 

Annick Hayen
T: +32 (0)11 26 90 64
E: annick.hayen@uhasselt.be

Ondersteunt volgende opleidingen:
- Industriële wetenschappen (ba + ma)
- School voor Mobiliteit (ba + ma)

Expertisedomein:
- Employability skills

 

Bie Nielandt
T:     +32 (0)11 26 86 78
GSM +32 (0) 494 53 53 77
E:     bie.nielandt@uhasselt.be

Expertisedomein:
- Diversiteit
- Onderwijsprofessionalisering

 

Gwendoline Somers
T: +32 (0)11 26 81 64
E: gwendoline.somers@uhasselt.be

Ondersteunt volgende opleidingen:
- Rechten (ba + ma)

Expertisedomein:
- Evaluatie
- OP4RE

 

Jolien Notermans
T:+32 (0)11 26 90 87
E: jolien.notermans@uhasselt.be

Ondersteunt volgende opleidingen:
- Chemie (ba)
- Fysica (ba)
- Informatica (ba + ma)
- Statistics (ma)

Expertisedomein:
- Begeleiden bachelor/masterproeven

 

Lotte De Mol  
T: +32 (0)11 26 85 64
E: lotte.demol@uhasselt.be

Ondersteunt volgende opleidingen:
- Biomedische Wetenschappen (ba + ma)
- Wiskunde (ba)
- Biologie (ba)
- Handelswetenschappen (ba)
- Management (ma)

Expertisedomein:
- Duurzaamheid

 

Veerle Rubens 
T: +32 (0)11 26 81 71
E: veerle.rubens@uhasselt.be

Ondersteunt volgende opleidingen:
- Handelsingenieur (ba + ma)
- Beleidsinformatica (ba + ma)
- Toegepaste economische wetenschappen (ba + ma)

Expertisedomein:
- Werkvormen

 

Wendy Schouteden
T:+32 (0)11 26 91 86
E: wendy.schouteden@uhasselt.be

Ondersteunt volgende opleidingen:
- Geneeskunde (ba)
- Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen (ba + ma)

Expertisedomein:
- Integratie onderzoek in onderwijs

Dienst Kwaliteitszorg

   

Caroline Groven
T: +32 (0)11 26 90 59
E: caroline.groven@uhasselt.be

- instellingsreview
- externe kwaliteitszorg
- VISIO-O: rapport visiecommissie, strategieplan, strategiedag, statusrapport en dialoogdag

Sofie Swinnen
T: +32 (0)11 26 91 95
E: sofie.swinnen@uhasselt.be

- coördinatie kwaliteitszorginstrumenten en -processen
- coördinatie doceergedrag
- VISIO-O: opleidingsportfolio
- monitoring onderwijsbeleid

 

Veerle Conings
T: +32 (0)11 26 90 59
E: veerle.conings@uhasselt.be

- coördinatie curriculumwijzigingen
- Commissie Hoger Onderwijs - Toets Nieuwe Opleiding
- VISIO-O: rapport onderwijskwaliteit en validatiecriteria, rapport visiecommissie, strategieplan, strategiedag

Dienst Studieadvies en -begeleiding

De dienst Studieadvies en -begeleiding versterkt studenten die tijdens hun studieloopbaan aan de UHasselt ondersteuning zoeken bij algemene studieproblemen (op vlak van algemene studievaardigheden- en houdingen/ generieke leercompetenties / studiekeuze) zodat ze deze drempels op korte termijn overwinnen en groeien om deze zelfstandig aan te pakken.


Wat biedt de dienst Studieadvies en –begeleiding (SB)?

Voor alle studenten:

- een gedifferentieerd begeleidingsaanbod (op individuele basis, in groep of online) op maat van de student;

- met focus op studiegerelateerde topics die zoveel mogelijk bijdragen tot studiesucces en studie-uitval tegengaan;

- door deficiënties en problemen van studenten constructief aan te pakken en de sterke punten van studenten te ondersteunen en verder te ontwikkelen om de student competenter te maken als lerende en zijn zelfinzicht, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfsturing verhogen;

- vanuit een koppeling van elke studiebegeleider aan een (beperkt) aantal opleidingen, zodat een relevante en context gebonden begeleiding geboden wordt, die de academische integratie van studenten stimuleert;

- met een laagdrempelig, vrijwillig en vraag gestuurd karakter: gratis, gemakkelijk bereikbaar, in buurt van de onderwijsruimtes, met vaste studiebegeleiders per opleiding die te bereiken zijn zonder ingewikkelde aanmeldingsprocedures, niet verplicht;

- met extra aandacht voor studenten uit het eerste bachelorjaar (generatiestudenten, zij-instromers, maar ook GIT-studenten) en studenten uit bepaalde kansengroepen (vb. studenten met een functiebeperking, studenten met een migratie-achtergrond, …).


Voor studenten in bijzondere omstandigheden:

- opvolgen van de aanmelding, attestering van studenten in bijzondere omstandigheden, in overleg met studieloopbaanbegeleider, sportcoördinator, medewerker StudentStartUp);

- voeren van een intakegesprek met de student om de noden, verwachtingen van de student te verduidelijken en in functie hiervan mogelijke ondersteuning te overlopen;

communiceren met de student over de al dan niet toegekende faciliteiten;

evalueren, bijsturen, eventueel verlengen van faciliteiten.


Els Swijns
Zorgcoördinator voor studenten met een functiebeperking

T: +32 (0)11 26 90 08
E: els.swijns@uhasselt.be


Veerle Smeers
Coördinator studieadvies en -begeleiding

T: +32 (0)11 26 87 09
E: veerle.smeers@uhasselt.be 

  Studiebegeleider Back-up
Faculteit ARK
Bachelor en Master Architectuur Sanne Drees
tijdelijk vervangen door Daisy Buttiens
Veerle Smeers
Bachelor en Master Interieurarchitectuur Sanne Drees
tijdelijk vervangen door Daisy Buttiens
Veerle Smeers
Faculteit BEW
Bachelor en Master TEW, HI en BI Melanie Hoeyberghs Özlem Yalçi
Handelswetenschappen Melanie Hoeyberghs Özlem Yalçi  
Faculteit GLW
Bachelor Geneeskunde Özlem Yalçi Sanne Drees
tijdelijk vervangen door Daisy Buttiens
 
Bachelor en Master Biomedische Wetenschappen Özlem Yalçi Sanne Drees
tijdelijk vervangen door Daisy Buttiens
 
Faculteit IIW
Bachelor en Master ind. wet. Sanne Drees
tijdelijk vervangen door Daisy Buttiens
Veerle Smeers  
Faculteit REC
Bachelor en Master Rechten Veerle Smeers Melanie Hoeyberghs  
Faculteit RWS
Bachelor en Master Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie        Özlem Yalçi Sanne Drees
tijdelijk vervangen door Daisy Buttiens
 
Faculteit WET
Bachelor Wiskunde, Fysica, Chemie, Biologie Veerle Smeers Melanie Hoeyberghs  
Bachelor en Master Informatica Veerle Smeers Melanie Hoeyberghs  
Master of Statistics Veerle Smeers Melanie Hoeyberghs  
School voor Mobiliteitswetenschappen
Bachelor en Master Mobiliteitswetenschappen Sanne Drees
tijdelijk vervangen door Daisy Buttiens
Veerle Smeers  

Dienst Studieloopbaanbegeleiding

De Dienst Studieloopbaanbegeleiding UHasselt heeft tot taak er zorg voor te dragen dat studieloopbaanbegeleiding integraal deel uitmaakt van de opleiding en de studieloopbaan van iedere student aan de UHasselt. Zij stimuleert studenten om sneller vertrouwd te worden met de universitaire wereld en de campus in het bijzonder. Hierdoor integreren studenten beter en kunnen ze groeien in hun persoonlijke en intellectuele ontwikkeling. De student leert door studieloopbaanbegeleiding verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen studiesucces en leert keuzes te maken die zijn studierendement ten goede komen.

Kortom zorgt de studieloopbaanbegeleider ervoor dat de student actief betrokken blijft bij zijn opleiding en laat studenten zich engageren om de studie tot een succes te maken.

Het aanbod en de bijdrage van de Dienst Studieloopbaanbegeleiding uit zich op volgende vlakken:

Begeleiding op vlak van individuele studieloopbaan

- Studenten stimuleren tot het verkrijgen van inzicht in hun curriculum;
- In samenspraak met studenten een studieprogramma uitwerken in functie van realistische doelstellingen;
- Stimuleren van strategische vaardigheden en keuzevaardigheden in het kader van samenstelling van een 
  studieprogramma (specialisatie en keuzeopleidingsonderdelen, tolerantie, volgtijdelijkheid, studiepunten…);
- Nauwe opvolging van “risicostudenten” (30%-weigering, bindende voorwaarden);
- Begeleiding voor heroriëntering;
- Begeleiding voor studenten met faciliteiten waaronder werkstudenten, topsporters en studenten met een 
  functiebeperking.

Onderzoek studieloopbanen

- Identificeren van relevante factoren in het kader van studiesucces, zowel instellingsbreed als opleidingspecifiek;
- Ontwikkeling van tools om bepaalde groepen van studenten reeds in een vroeg stadium te kunnen detecteren 
  (succesvolle studenten, 30% weigering, bindende voorwaarden…);
- Specifieke opdrachten op vraag van de Examencommissie of het Onderwijsmanagementteam.

Algemene begeleiding

- Studenten zo spoedig mogelijk vertrouwd maken met de omgeving van het hoger (academisch) onderwijs en 
  stimuleren tot gebruik van de universitaire voorzieningen
- Sessies over belangrijke concepten binnen het hoger (academisch) onderwijs zoals studietrajecten, leerkrediet en 
  het Onderwijs- en Examenreglement.

Ondersteuning Examencommissie

- Bespreking resultaten na elke onderwijsperiode en identificatie van “risicostudenten”;
- Frequent overleg naar aanleiding van verzoeken van studenten aan de Examencommissie (opname 
  opleidingsonderdelen en aantal studiepunten, overmacht, interne beroepen…).

Interne kwaliteitszorg en ondersteuning Onderwijsmanagementteam

- Eén van de primaire aanspreekpunten voor studenten inzake bemerkingen van de kwaliteit van het onderwijs;
- Aanwezigheid in de evaluatievergaderingen en de betrokkenheid van studenten hierin verhogen;
- Belangrijke brugfunctie tussen studenten en het Onderwijsmanagementteam; feedback geven aan het 
  Onderwijsmanagementteam ten behoeve een hogere kwaliteit van het onderwijs en de organisatie ervan;
- Administratieve taken met betrekking tot elektronische onderwijsbevragingen.


Heleen Vliex

Coördinator Dienst Studieloopbaanbegeleiding

T: +32 (0)11 26 86 91
E: heleen.vliex@uhasselt.be 

  Studieloopbaanbegeleider
Faculteit ARK
Bachelor en Master Architectuur Lut Van den Bosch
Bachelor en Master Interieurarchitectuur Alida Van Wijck
Faculteit BEW
Bachelor en Master TEW en BI Lieve Bynens
Bachelor en Master HI (+1e bachelor HI/BI) Klara Vrolix
Master of Management Annelies Clijsters
Specifieke Lerarenopleiding Annelies Clijsters
Bachelor Handelswetenschappen Annelies Clijsters  
Faculteit GLW
Bachelor Geneeskunde Heleen Vliex  
Bachelor en Master Biomedische Wetenschappen Heleen Vliex  
Faculteit IIW
Bachelor en Master ind. wet. Kathleen Bovin  
Faculteit REC
Bachelor en Master Rechten Evelyne Swinnen  
Faculteit RWS
1e en 2e Bachelor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Annelies Clijsters  
3e Bachelor en Master Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Martine Luwel
Faculteit WET
Bachelor Wiskunde, Fysica, Chemie, Biologie Tine Huygh  
Bachelor en Master Informatica Tine Huygh  
Master of Statistics Evelyne Swinnen  
School voor Mobiliteitswetenschappen
Bachelor en Master Mobiliteitswetenschappen Tine Huygh  Dienst Studentenadministratie

 • Algemeen studentensecretariaat (inschrijvingen, studentenkaarten, studentendossier/attesten, studiegelden, diploma's)
 • Administratieve ondersteuning studietraject (studiecontract, leerkrediet) 
 • Administratieve ondersteuning examencommissies (puntenadministratie)
 • Administratie van de exchange-studenten/buitenlandse studenten
 • PAT-procedure
 • Lessen- / examenroosters
 • Gezamenlijke doctoraten


Saskia Bas

Coördinator studentenadministratie

T: +32 (0)11 26 90 86
E: saskia.bas@uhasselt.be 

 

Tina Truyens
studiegelden

T: +32 (0)11 26 81 01 
E: tina.truyens@uhasselt.be 

 

Annie Vanheusden
onthaal campus Hasselt

T: +32 (0)11 26 81 08
E: annie.vanheusden@uhasselt.be

 

Eveline Houbben
onthaal campus Diepenbeek

T: +32 (0)11 26 90 71
E: eveline.houbben@uhasselt.be

 

Josiane Hermans
REC

T: +32 (0)11 26 87 97
E: josiane.hermans@uhasselt.be

 

Marie-Rose Vleugels
BEW

T: +32 (0)11 26 87 38
E: marierose.vleugels@uhasselt.be

 

Leen Jorissen
MOB, buitenlandse studenten

T: +32 (0)11 26 81 76
E: leen.jorissen@uhasselt.be

 

Martine Vleugels
WET, GEN, BMW

T: +32 (0)11 26 87 36
E: martine.vleugels@uhasselt.be

 

Vicky Vanhille
ReKi

T: +32 (0)11 26 90 69
E: vicky.vanhille@uhasselt.be

 

Karine De Vocht
IIW

T: +32 (0)11 26 90 70
E: karine.devocht@uhasselt.be

 

Katia Moretti
AR, IA

T: +32 (0)11 26 90 68
E: katia.moretti@uhasselt.be

 

Erika Vandersmissen
exchange studenten

T: +32 (0)11 26 81 69
E: erika.vandersmissen@uhasselt.be

 

Ines Boonen
lessenroosters REC, GEN, BMW, WET

T: +32 (0)11 26 80 54
E: ines.boonen@uhasselt.be

 

Brigitte Blokken & Inge Jacobs
lessenroosters ARK, ReKi

T: +32 (0)11 26 80 60 / +32 (0)11 26 87 41
E: brigitte.blokken@uhasselt.be / inge.jacobs@uhasselt.be 

 

Hilde Cleeren
lessenroosters BEW, MOB

T: +32 (0)11 26 90 77
E: hilde.cleeren@uhasselt.be

 

Veronique Vrancken
lessenroosters IIW

T: +32 (0)11 29 21 49
E: veronique.vrancken@uhasselt.be

 

Claire Prenten
doctoraten

T: +32 (0)11 26 80 46
E: claire.prenten@uhasselt.be 

Dienst Studentenvoorzieningen 

De Universiteit Hasselt beschouwt het als een topprioriteit om jongeren uit alle samenlevingsgroepen gelijke onderwijskansen te bieden. De studentenvoorzieningen dragen bij tot het studentgerichte onderwijs door de optimalisering van fysieke, sociale en culturele randvoorwaarden van de studieomgeving. In een inclusief beleid, bieden de studentenvoorzieningen UHasselt voor het merendeel universele voorzieningen aan in de volgende werkvelden:

 •  Voeding

In de studentenrestaurants op de campus in Diepenbeek en Hasselt worden betaalbare en kwalitatieve maaltijden aan een studentvriendelijke prijs aangeboden. 

 • Huisvesting

In het Kamerbestand van de UHasselt vinden studenten een ruim en gevarieerd aanbod aan kwaliteitsvolle studentenkamers. Studenten kunnen bovendien bij de huisvestingsdienst terecht voor advies over de diverse aspecten van studentenhuisvesting en voor bemiddeling bij problemen. 

 • Sociale dienstverlening

De hoofdinspanningen van de sociale dienst richten zich vooral op studenten uit een zwakker sociaal-economisch milieu. Beurs- en bijna-beursstudenten kunnen beroep doen op structurele toelagen voor directe studiekosten (boeken, laptop, wonen). Deze worden volgens eenvoudige, geautomatiseerde procedures toegekend. Bijkomende financiële noden worden via individueel dossier onderzocht. De sociale dienst biedt verder informatie en advies aan alle studenten die zich in een sociale of materiële probleemsituatie verkeren.
 

 • Psychologische en medische dienstverlening

De studentenpsycholoog staat in voor individuele eerstelijnsbegeleiding van studenten met persoonlijke, relationele en/of familiale problemen. Studenten kunnen ook deelnemen aan groepstrainingen op vlak van assertiviteit, faalangst, zelfzorg….
 

 • Vervoer

De UHasselt voert op beide campussen een actief beleid rond duurzame mobiliteit. Via diverse mobiliteitsvoorzieningen (campuspas, gratis fietsverhuur, carpoolwebsite...) en financiële tussenkomsten wil men studenten aansporen om zich duurzaam te verplaatsen.
 

 • Studentenwerking

De dienst studentenvoorzieningen streeft naar de sociale en academische integratie van studenten door een ruim aanbod van culturele en sportieve activiteiten te voorzien. Ook ondersteunt de dienst de diverse studentenverenigingen die actief zijn op de campus.De dienst studentenvoorzieningen is steeds bereikbaar via het algemene e-mailadres studentenvoorzieningen@uhasselt.be.

 

Barbara Swennen
stafmedewerker studentenvoorzieningen

T: +32 (0)11 26 80 55
E: barbara.swennen@uhasselt.be

 

Evi Thys
cultuur, jobdienst

T: +32 (0)11 26 81 72
E: evi.thys@uhasselt.becultuur@uhasselt.bestudentenjobs@uhasselt.be

 

Sabrina Polus
huisvesting

T: +32 (0)11 26 80 56
E: sabrina.polus@uhasselt.behuisvesting@uhasselt.be

 

Sofie Hoste
huisvesting, vervoer

T: +32 (0)11 26 87 41
E: sofie.hoste@uhasselt.behuisvesting@uhasselt.bevervoer@uhasselt.be

 

Hanne Kuczwalski
algemene informatie, vervoer, studentenwerking

T: +32 (0)11 26 90 12
E: hanne.kuczwalski@uhasselt.bevervoer@uhasselt.bestudentenvoorzieningen@uhasselt.be 

 

Liesbeth Huber
sociale en financiële dienstverlening

T: +32 (0)11 26 80 64
E: liesbeth.huber@uhasselt.besocialedienst@uhasselt.be

 

Majken Klomp
studentenpsycholoog

T: +32 (0) 11 26 90 48 (Diepenbeek) en +32 (0)11 26 87 39 (Hasselt)
E: studentenpsycholoog@uhasselt.be

 

Philip Swerts
studentenpsycholoog - stafmedewerker studentenvoorzieningen

T: +32 (0) 11 26 87 09
E: philip.swerts@uhasselt.bestudentenpsycholoog@uhasselt.be  

 

Marc Thoelen
ondersteuning en huisvesting buitenlandse studenten

T: +32 (0)11 26 81 77
E: marc.thoelen@uhasselt.be

 

Katleen Dewit – Martine Libens
sportcoördinator

T: +32 (0)11 26 81 16
E: katleen.dewit@uhasselt.bemartine.libens@uhasselt.be ; sport@uhasselt.be

 

Patrick Carmans
cursusdienst

T: +32 (0)11 26 81 04
E: patrick.carmans@uhasselt.be

 

Greta Jacobs
onthaal Diepenbeek

T: +32 (0)11 26 90 78
E: greta.jacobs@uhasselt.be

 

Karen Maes
campusboekhandel

T: +32 (0)11 26 80 59
E: karen.maes@uhasselt.be

 

Etienne Wysmans
VEDO-project

T: +32 (0)11 26 80 69
E: etienne.wysmans@uhasselt.beOpen Universiteit

Andrew Hennuy
Coördinator Open Universiteit

T: +32 (0)11 26 81 62
E: andrew.hennuy@uhasselt.be 

 

Inge Jacobs
Stafmedewerker Open Universiteit

T: +32 (0)11 26 81 65