Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Visie en beleid

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EEN CREATIEVE EN INTERACTIEVE LEEROMGEVING VOOR STUDENTEN EN DOCENTEN

De Universiteit Hasselt is vanaf haar ontstaan sterk studentgericht. Dit leidde in de loop van de voorbije decennia tot een onderwijsconcept van begeleid zelfstandig leren naar autonoom leren waarvoor het constructivisme de inspiratie leverde. Dit concept is gebaseerd op de principes van afnemende ‘externe sturing’ naar ‘toenemende zelfsturing’ waarbij de interactie tussen de actoren (studenten/docenten) centraal staat en waarbij het zelfstandig leren sturen van het eigen leerproces een prioriteit is. Belangrijk in dit concept is ook dat het accent ligt op de verwerkingstijd voor de student. Dit garandeert dat de student de nodige tijd voor autonoom leren, individueel of in groep, ter beschikking krijgt. Door het interactieve onderwijsconcept is er permanente onderlinge uitwisseling van kennis en vaardigheden en komen zowel studenten als docenten voortdurend in wijzigende contexten terecht waarin ze elk hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Dit draagt bij tot de vorming van multifunctionele professionals en initieert een leercultuur die levenslang behouden blijft.

Het onderwijsconcept vertaalt zich in een verscheidenheid aan onderwijs- en evaluatievormen. Stimulerende leeromgevingen - met veel aandacht voor gedifferentieerde werkvormen en afstandsleren - spelen hierbij een cruciale rol. Het evaluatiesysteem ondersteunt het onderwijsconcept en zorgt voor een permanente bewaking van het leerproces. Evaluatie is dan ook geïntegreerd in het leerproces en maakt deel uit van de leeractiviteiten. De evaluatievormen zijn zowel kwantitatief als kwalitatief, zowel formatief als summatief en vinden op verschillende momenten in het jaar plaats. Dit resulteert in informatie over de effectief behaalde leerresultaten en geldt als input voor het kwaliteitszorgsysteem van het onderwijs in zijn totaliteit. Dit vereist een kwaliteitscultuur waarbij activiteiten rond planning, uitvoering, evaluatie en verbetering intrinsiek aanwezig zijn op alle niveaus van het onderwijs.