Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Visie en beleid

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EEN UNIVERSITEIT VOOR WERELDBURGERS

Het waarmaken van deze ambities zal de UHasselt ondersteunen door het opzetten en uitbreiden van internationale netwerken. Dit helpt studenten en docenten om tijdens en na de opleiding de eigen kaders kritisch te bekijken. In een wereld die steeds toegankelijker en sneller evolueert door middel van nieuwe technologieën is het belang van internationaal georiënteerd te zijn ontegensprekelijk.
Als creatief knooppunt in een internationaal kennis- en innovatieweb heeft de UHasselt een internationaliseringsbeleid uitgetekend rond volgende pijlers:

1. Een stimulerende omgeving voor mobiliteit van studenten, onderzoekers en docenten
Een professionele ondersteuning van de mobiliteit van studenten, onderzoekers en docenten vormt de basis voor de uitbouw van internationalisering aan de UHasselt. De UHasselt wil alle studenten, onderzoekers en docenten de mogelijkheid geven een buitenlandse ervaring op te doen en streeft ernaar om in elke opleiding “mobility windows” te voorzien, zodat studenten een bepaalde periode in het buitenland kunnen doorbrengen. Daarnaast wil de UHasselt ook meer buitenlandse studenten, onderzoekers en gastdocenten aantrekken om een internationale campus uit te bouwen.

2. Een internationale dimensie van het curriculum en de campus
De UHasselt wenst aantrekkelijke opleidingen aan te bieden, met een kwaliteitsvolle inhoud, een actueel onderwijsconcept én een internationale dimensie. Bijgevolg zijn in de opleidingsprofielen internationaalgerichte en interculturele competenties opgenomen en worden er activiteiten georganiseerd die bijdragen tot een open wereldvisie en het ontwikkelen van cross-culturele competenties. Studenten worden vertrouwd gemaakt met anderstalige vakliteratuur en internationaal gerichte curricula en hebben dagelijks contact met professoren, assistenten en mede-studenten van buitenlandse origine. De uitwisseling van kennis en inzichten, het samenwerken met buitenlandse docenten en studenten en het leren omgaan met culturele verschillen leidt immers tot nieuwe inzichten die men zowel in het latere professionele leven, het wetenschappelijk onderzoek als in onderwijs en vorming kan aanwenden.

3. Internationale masteropleidingen aansluitend bij de strategische keuzes van de UHasselt
De UHasselt streeft ernaar om haar bachelors de mogelijkheid te bieden om door te stromen naar een aansluitende internationale niche masteropleiding. Op dit moment biedt de UHasselt reeds vier internationale masteropleidingen aan (Master of Statistics, Master of Management, Master of Transportation Sciences en Master of Biomedical Sciences), maar ze beoogt dit aanbod verder uit te breiden.

4. Internationale partnerschappen en netwerken
De UHasselt wenst met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten nog meer te participeren in internationale netwerken om zo haar rol als creatief knooppunt in het internationaal kennis- en innovatieweb te versterken. Dankzij haar brede internationale institutionele samenwerking met preferentiële partners zowel binnen de regio als daarbuiten, kan UHasselt enerzijds buitenlandse studenten, onderzoekers en professoren aantrekken, en anderzijds haar eigen studenten en academici een buitenlandse ervaring aanbieden. Dit genereert een ‘brain circulation’.

Ze verankert haar internationale gerichtheid in de regio waardoor een duidelijke meerwaarde voor Limburg ontstaat. Ze besteedt bovendien ook aandacht aan haar interregionaal netwerk door dit verder uit te bouwen en te versterken. Daarom intensifieert zij onder meer de samenwerking met de Euregio universiteiten en andere preferentiële partners.

5. Ontwikkelingssamenwerking in Noord en Zuid
Vanuit de idee van “science sharing” is de UHasselt actief binnen universitaire ontwikkelingssamenwerking en wenst ze actief deel te nemen aan het zoeken naar duurzame antwoorden op maatschappelijke uitdagingen in ontwikkelingslanden. De UHasselt wenst haar studenten en docenten de mogelijkheid te geven om mobiliteitservaring op te doen in het Zuiden, alsook studenten en docenten uit het Zuiden aan te trekken om aan de UHasselt te studeren, doctoreren of doceren. Daarnaast participeert de UHasselt ook in projecten die capaciteitsopbouw op het vlak van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening in het Zuiden beogen. Op die manier wordt de UHasselt-expertise in onderwijs en onderzoek wereldwijd ingezet.