Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Visie en beleid

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LIFELONG EMPLOYABILITY EN HET ONTPLOOIEN VAN ALLE TALENTEN

Bij de ontwikkeling van de curricula en bij de keuze van onderwijs- en begeleidingsvormen zijn in de eerste plaats de ‘eindcompetenties’ het uitgangspunt. Hierbij is een goede balans van academische en generieke beroepscompetenties essentieel. De kern van academisch onderwijs is gebaseerd op onderzoek en daarom blijft het ontwikkelen van wetenschappelijke competenties prioritair. Om tegemoet te komen aan maatschappelijke noden heeft de UHasselt gekozen voor de integratie van ‘lifelong employability’ in de competentieprofielen van haar bachelor en master opleidingen. Instellingsbreed zijn vijf generieke employability skills naar voor geschoven, met name zelfsturend leren en handelen (m.i.v. zelfreflectie), multidisciplinair samenwerken, communiceren en presenteren, stakeholder awareness en ethisch denken en handelen. Het onderwijsconcept van de UHasselt zorgt er bovendien voor dat studenten deze academische en employability skills zodanig ontwikkelen dat zij ze duurzaam kunnen inzetten in hun privé en professioneel leven. Zo worden zij uitgerust met de juiste ingesteldheid om de hedendaagse en toekomstige internationale uitdagingen aan te gaan in een steeds veranderende maatschappij.

De vijf generieke employability skills
Zelfsturend handelen Het willen en kunnen bereiken van maximale resultaten door het eigen leerproces op een efficiënte en effectieve wijze te organiseren en acties te nemen waar nodig.
Multidisciplinair samenwerken Het vermogen om op een constructieve wijze samen te kunnen werken met anderen aan een gemeenschappelijke doelstelling, en dit al dan niet in een formeel teamverband.
Communiceren en presenteren Het correct, gestructureerd en aangepast kunnen overbrengen van een schriftelijke/mondelinge boodschap.
Stakeholder awareness Inzicht hebben in en rekening houden met de belangen van de verschillende stakeholders (belanghebbenden) en de maatschappelijke relevantie en consequenties in het realiseren van een opdracht.
Ethisch denken en handelen Oog hebben voor en rekening houden met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in het eigen denken en handelen.

De UHasselt wil bovendien inzetten op inclusief onderwijs. Daarom zijn bij de ontwikkeling van curricula niet alleen de eindcompetenties het uitgangspunt, maar krijgt ook de beginsituatie van de student de nodige aandacht. Inclusief onderwijs richt zich op het maximaal ontplooien van alle studenten, ongeacht hun vooropleiding, geslacht of socio-economische status en dit binnen een zinvol curriculum. In de huidige maatschappij, die gekenmerkt wordt door snel evoluerende wijzigingen op demografisch, sociologisch, economisch vlak, is het voor de UHasselt van (meer dan gemiddeld) belang oog te hebben voor de multiculturele samenleving. Extra responsabilisering van de studenten gebeurt o.a. door voldoende flexibiliteit in de curricula met mogelijkheid tot verbreding, verdieping (inclusief honours programmes).