Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INSTELLINGSREVIEW

Instellingsreview: 'positief oordeel onder voorwaarden' voor UHasselt

De NVAO heeft op 11 september 2017 de resultaten bekendgemaakt van de instellingsreview. Daaruit bleek dat de kwaliteit van het Vlaamse hoger onderwijs goed is. Instellingen zetten een sterke visie op onderwijs en de kwaliteit ervan neer en ontwikkelden ook een beleid dat daarop aansluit.

De instellingsreview is een periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een universiteit en hogeschool. Hoger-onderwijsinstellingen worden voortaan zelf geacht om de kwaliteit van hun opleidingen nauwgezet op te volgen en publiekelijk te verantwoorden.

De reviewcommissie focuste in haar gesprekken met de beleidstop, docenten en studenten op vier aspecten: (1) de visie van de universiteit op haar onderwijs en de kwaliteit ervan, (2) de manier waarop ze die visie wil realiseren, (3) de wijze waarop ze meet in hoeverre die visie op kwaliteit en beleid ook gerealiseerd wordt en (4) het verbeterbeleid.

Omdat de UHasselt op één van de vier standaarden een voldoet ten dele scoorde, krijgt de universiteit van de reviewcommissie een positief oordeel onder voorwaarden. Er moet volgens het rapport vooral gesleuteld worden aan een betere monitoring van het onderwijsbeleid.

Sterke betrokkenheid

De reviewcommissie laat zich in haar rapport positief uit over wat ze "een breed gedragen onderwijsvisie" noemt. De geplande "bottom-upbenadering" bij het opstellen van het Onderwijsbeleidsplan 2018-2021 zal hierbij zorgen voor meer draagvlak en synergie bij de opleidingen.

De Onderwijsmanagementteams en facultaire stafmedewerkers beschouwt de reviewcommissie als "sterke instrumenten" bij de uitvoering van het onderwijsbeleid en de optimalisatie van de kwaliteit van de opleidingen. De reviewcommissie haalt ook de "sterke betrokkenheid" van studenten bij de opleidingen aan.

Monitoring

De systematische en intensieve evaluatie en monitoring zorgen ervoor dat knelpunten op opleidingsniveau snel worden aangepakt, aldus het rapport. De groeiende set instrumenten die een bijdrage leveren aan de monitoring van de kwaliteit van de opleiding, draagt hier ook aan bij.

Het monitoringssysteem levert momenteel echter nog geen integrale stand van zaken van het Onderwijsbeleidsplan op. De kwaliteitszorginstrumenten die nu in volle ontwikkeling zijn, zullen in de nabije toekomst zorgen voor een systematische monitoring op instellingsniveau. Daarnaast adviseert de commissie om de cyclus van strategische planning van opleidingen af te stemmen op die van de faculteiten en de instelling.

Positief is het feit dat signalen van studenten over opleidingsonderdelen daadwerkelijk leiden tot verbeteringen. Dat er "geleerd wordt van eerdere ervaringen" haalt de commissie eveneens aan als een sterk punt.

VISIO-O

De reviewcommissie heeft niet alleen gekeken naar onderwijsvisie en -beleid, maar ook naar de VISIO-O-cyclus1 (het systeem waarmee de UHasselt de onderwijskwaliteit van haar opleidingen waarborgt). In hun oordeel prijzen de leden hun waardering uit voor de wijze waarop de bewaking van de opleidingskwaliteit in eigen regie is georganiseerd. Als sterke punten noteert de commissie het werken met opleidingsportfolio's en strategieplannen, de splitsing van de onderwijskundige en inhoudelijke beoordeling en het organiseren van een peerreview van de diensten. 

In 2020 staat de volgende instellingsreview op het programma. Onderwijsbeleid en de kwaliteit van onderwijs vormen prioriteit nr. 1 voor UHasselt. Als instelling zal ze hier blijvend op inzetten.

 


1 Visie - Innovatie - Strategie - Intervisie - Ontwikkeling van Onderwijs