Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VISIO-O

UHasselt koos in januari 2015 voor een kwaliteitsborging in eigen regie van haar opleidingen, ter vervanging van de externe opleidingsvisitaties. De regie kreeg de naam VISIO-O: Visie – Innovatie – Strategie – Intervisie voor Ontwikkeling van Onderwijs. Deze is gebaseerd op de kwaliteitscode van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Elke letter uit het letterwoord VISIO-O staat voor een stap in het proces van kwaliteitsborging van de opleidingen. Elke zes jaar stelt de dienst Onderwijs een rapport onderwijskwaliteit op en komt er een visiecommissie langs. Het rapport onderwijskwaliteit gaat in op de kwaliteit van de onderwijsaspecten van de opleiding. De visiecommissie werpt dan weer met kritische bevriende externe partijen (peers, alumni en werkveld) een blik op de toekomst van de opleiding, ze doet dit door zich te richten op het academisch niveau en het inhoudelijk actualiteitsgehalte van de opleiding (Visie-Innovatie). Het rapport van de visiecommissie en het rapport onderwijskwaliteit zijn de voorbereidende documenten voor de strategiedag. Op basis van de gedachtenwissels tijdens de strategiedag tekent de faculteit een strategieplan uit voor haar opleidingen (Strategie). In een jaarrapport koppelen de opleidingen nadien terug over hun strategieplan en sturen ze de acties bij. Drie jaar na de opstart vindt er verder een dialoogdag plaats tussen de opleiding en het beleid (Intervisie). Dit hele kwaliteitsproces is erop gericht de Ontwikkeling van Onderwijs te ondersteunen.

Binnen VISIO-O houden opleidingen belangrijke documenten bij in hun opleidingsportfolio. Het opleidingsportfolio bevat de basisdocumenten om de strategie uit te tekenen, acties te ontwikkelen en het opleidingsbeleid bij te sturen.


Voor we de regie in alle opleidingen grootschalig invoerden, zette UHasselt pilootprojecten op in verschillende opleidingen om VISIO-O uit te testen. De bacheloropleiding biomedische wetenschappen en de opleidingen van de faculteit Architectuur en kunst gingen in 2015 van start met een opleidingsportfolio. Op basis van de opleidingsportfolio’s van de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur maakten we een rapport onderwijskwaliteit op en lieten visiecommissies hun licht schijnen op de toekomst van deze opleidingen. Dit resulteerde na een strategiedag in strategieplannen voor de opleidingen interieurarchitectuur en architectuur. De opleiding toegepaste economische wetenschappen – handelsingenieur in de beleidsinformatica maakte in deze pilootfase een jaarrapport op. Uit al deze pilootprojecten deden we waardevolle inzichten op om dit proces nog verder bij te sturen en te verbeteren. De regie evolueert zo naar een voortdurende dialoog om de onderwijskwaliteit te bewaken.

Inleiding

De principes van VISIO-O zijn o.a. een sterke onderwijskundige ondersteuning van de opleidingen vanaf curriculumdesign en een open houding vanwege de opleidingen ten aanzien van ontwikkelingen en innovatie. De borging van de onderwijskwaliteit focust op sterktes en opportuniteiten van de opleidingen, veeleer dan op beoordeling.

De dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie (OODI) en de dienst Kwaliteitszorg nemen in deze regie resp. de rol van onderwijsondersteuning en de rapportering m.b.t. onderwijskwaliteit op. Om het niveau en de professionaliteit te borgen en te versterken, is in VISIO-O ingeschreven dat beide diensten elke zes jaar open staan voor de kritische blik van een peerreviewcommissie. De eerste peerreview vond plaats op 15 en 16 september 2016.

 

Opzet

De peerreviewcommissie formuleert feedback en feedforward omtrent de werking van de diensten OODI en Kwaliteitszorg. Zij baseert zich hierbij op interne documenten voor onderwijsondersteuning, richtlijnen voor rapportering m.b.t. onderwijskwaliteit, gesprekken met medewerkers en met klanten van beide diensten.  De commissie presenteert haar bevindingen mondeling en in een beknopt Reviewrapport dienst Onderwijs. De Onderwijsraad, het College van Decanen en de Raad van Bestuur nemen kennis van dit rapport.

Aspecten voor werking (binnen diensten, tussen diensten, met stakeholders): o.a.

  • professionaliteit: o.a. wetenschappelijke onderbouwing, evidence-based, variatie aan expertisegebieden, innovatiegerichtheid, pro-activiteit, kritische ingesteldheid, resultaatsgerichtheid

  • samenwerking

  • communicatie- en informatie-uitwisseling

  • procesbewaking

  • ondersteuning in functie van de eigenheid van de opleiding

  • output