Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR EN MASTER ARCHITECTUUR


MISSIE

“De opleiding architectuur wil studenten in een creatieve, studentgerichte leeromgeving opleiden tot breed inzetbare architecten die het “Design for Life”-motto van de faculteit verder uitdragen in de maatschappij. Dit gebeurt door studenten doorheen hun opleiding, met aandacht voor de wisselwerking tussen praktijk (métier en creativiteit) en reflectie (concept en programma), academische en professionele vaardigheden bij te brengen binnen de drie rollen van de architect: ontwerper, onderzoeker en manager.”

VISIE

“Door de focus te leggen op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen wil de opleiding nog meer zichtbaarheid geven aan haar bestaande expertise en een innoverende rol spelen in een regionale, nationale en internationale context. De opleiding wil hierbij haar studenten, docenten en onderzoekers een eigen context bieden om zichzelf te ontwikkelen tot een niveau van excellentie en dit met een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ogen.”

Uit de visiecommissie (30 mei 2016):

“Een van de sprekende kwaliteiten van de huidige opleiding is een gezamenlijk gedragen visie op onderwijs, waarin allen betrokken worden, en de sterke studentenparticipatie. Ook de persoonlijke, individuele begeleiding in onder meer de ontwerpstudio vormt een belangrijke troef van de opleiding.”

“De afgestudeerde studenten architectuur beschikken over een brede inzetbaarheid en goede basiskennis, aangevuld met de competenties die horen bij een academische opleiding: kritische reflectie, een onderzoekende houding en een goede communicatie. De structuur van de opleiding, waarin alle themagebieden aan bod komen, en het traject van bachelor naar master gekenmerkt door een toenemende complexiteit, helpt de studenten hun ontwerpvaardigheden te ontwikkelen. Deze uiten zich niet alleen in de ruimtelijke problematiek, maar ook op het niveau van communicatie en presentatie.”

Uit de opleidingsbrochure Architectuur en kunst 2017-2018:

“Studenten leren in de opleiding dat ontwerpen niet vrijblijvend is: het vereist kennis van materialen, constructietechnieken, bouwfysica, maar ook aandacht voor de omgeving waarin een gebouw wordt geplaatst. Studenten worden bij ons niet opgeleid tot dromers, maar tot creatieve architecten met een kritische blik, die oog hebben voor duurzaamheid, diversiteit en context, en die weten hoe een gebouw in elkaar steekt. Daarnaast maken studenten door stages, lezingen en excursies tijdens hun opleiding kennis met het werkveld.”

De voorbije jaren is ingezet op de aanbevelingen van de visitatiecommissie (2012). Er is volop gewerkt aan het explicieter maken van de relatie tussen de academische en de professionele gerichtheid. De relatie tussen onderzoek en onderwijs is zowel in architectuur als interieurarchitectuur versterkt en het academisch profiel van de bacheloropleidingen wordt verder verfijnd. Daarnaast wordt in de lopende curriculumhervorming de relatie tussen de op onderzoek gestoelde theoretische onderbouw en de ontwerpstudio versterkt. In het (ontwerpend) onderzoek nemen de opleidingen een toonaangevende positie in.

Eén van de voorbeelden van de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek en de inzet op maatschappelijke relevantie is de opstart van ‘Live Projects’ binnen de opleiding: een live project heeft als doelstelling studenten te leren om samen met externe gemeenschappen live op locatie te bouwen, om iets te doen dat werkelijk consequenties heeft in de reële wereld. Studenten moeten hierbij in staat zijn om een eigen opdracht te formuleren, een eigen vraag te stellen in relatie tot de context. Verschillende vaardigheden spelen hierbij een rol: ruimtelijke onderzoeksvaardigheden, ondernemerschap, communicatie met burgers, aandacht voor artistieke/esthetische aspecten, doen aan prototyping op locatie, omgaan met beperkingen (in materiële zin maar ook in sociale en contextuele zin), … .

Verder kiest de opleiding er resoluut voor om zich internationaal te ontplooien. Zo is er een bijzonder netwerk uitgebouwd waaronder de vertegenwoordiging in de EAAE-council (EAAE= European Association for Architectural Education) en de administratieve zetel van de EAAE in de faculteit. Het resultaat hiervan is zichtbaar in het groot aantal instromende exchange studenten en de ontwikkelde relatie met universiteiten in o.a. Tanzania en Vietnam.

KPI’s over in-, door- en uitstroom (cf. instelling)