Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR EN MASTER INTERIEURARCHITECTUUR


MISSIE

“De opleiding interieurarchitectuur wil studenten in een creatieve, studentgerichte leeromgeving opleiden tot breed inzetbare interieurarchitecten die het “Design for Life”-motto van de faculteit verder uitdragen in de maatschappij. Dit gebeurt door studenten doorheen hun opleiding, met aandacht voor de wisselwerking tussen praktijk (métier en creativiteit) en reflectie (concept en programma), academische en professionele vaardigheden bij te brengen volgens het profiel van de opleiding rond vier domeinen: Herbestemming, Retail Design, Scenografie en Wonen/Meubel.”

VISIE

“Door de focus te leggen op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen wil de opleiding nog meer zichtbaarheid geven aan haar bestaande expertise en een innoverende rol spelen in een regionale, nationale en internationale context. De opleiding wil hierbij haar studenten, docenten en onderzoekers een eigen context bieden om zichzelf te ontwikkelen tot een niveau van excellentie en dit met een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ogen.”

Uit de visiecommissie (26 mei 2016):

“Het actualiteitsgehalte van de opleiding wordt in de opleiding verankerd via het implementeren van real-life projecten, stages, werfbezoeken, practica, koppeling van recent onderzoek met de masterproef, onderzoekseminaries en reflectieoefeningen in de studio’s. De opleiding besteedt veel aandacht om de onderwerpen aan te laten sluiten bij de maatschappelijke en professioneel relevante vraagstukken. Daarnaast probeert de opleiding de student doorheen de opleiding een actuele culturele bagage bij te brengen.”

“De opleiding betrekt het beroepenveld en het werkgebied bij het curriculum hoofdzakelijk via docenten met een gedeeltelijke onderwijsopdracht die in het beroepenveld zijn tewerkgesteld en voor een deel via stagecoördinatoren en focusgesprekken met alumni en het werkveld. De opleiding geeft aan dit contact in de toekomst verder te willen intensifiëren door het aanbieden van professionaliseringsactiviteiten zoals lezingen en events.”

“De studenten komen in 1 jaar met ongeveer 12-15 docenten in contact, met een divers profiel (interieurarchitecten, architecten, ingenieurs, onderzoekers, deskundigen uit de praktijk, internationale gastproffen…) waarbij een opleidingsonderdeel steeds door 2-3 docenten wordt vorm gegeven. De studenten geven aan dat de docenten zeer inspirerend zijn waarbij ieder zijn eigen visie en ervaringen met de studenten deelt en zij elkaar goed aanvullen. Zij hebben de perceptie dat docenten onderling nauw samenwerken wat de interdisciplinariteit bevordert. De persoonlijke begeleiding, voornamelijk in de (ontwerp)studio’s, is voor de studenten zeer belangrijk en wordt als zeer positief ervaren.”

Uit de opleidingsbrochure Architectuur en kunst 2017-2018:

“Door de toenemende complexiteit van interieurarchitectuur beschouwt de opleiding het als essentieel om haar studenten een onderzoekende houding bij te brengen. Dit wordt van bij de start van de opleiding duidelijk, onder andere door studenten een stevige basis mee te geven van onderzoeksvaardigheden en het onderzoekend ontwerpen binnen de ontwerpstudio. Doorheen de opleiding bouwt deze verwevenheid van onderwijs en onderzoek verder op, door bijvoorbeeld studenten kennis te laten maken met en te betrekken bij lopend onderzoek. Het sluitstuk hiervan is  de masterproef, waarin studenten in hun masterscriptie (gekoppeld aan een onderzoeksseminarie dat zij kiezen op basis van hun eigen onderzoeksinteresse) op zelfstandige wijze geschikte onderzoeks- en ontwerpmethodes selecteren om zo te komen tot een orgineel en vernieuwend ontwerp voor hun masterproject.”

De eigenheid van een academische ontwerpopleiding maakt dat hierbij zowel klassieke als meer artistiek-ontwerpmatige vormen van onderzoek aan bod komen.

De opleiding interieurarchitectuur heeft zowel op het niveau van onderwijs als op het niveau van onderzoek heel wat expertise in huis. Het onderzoek, met als speerpunt het thema herbestemming, is sterk uitgebouwd en van een internationale kwaliteit. Het visitatierapport van 2011 was dan ook lovend over het onderzoeksprofiel van de opleiding interieurarchitectuur die op nationaal en internationaal niveau een pioniersrol inneemt. Bij de visitatie eind 2011 moedigde de commissie de opleiding interieurarchitectuur aan om haar onderzoeksambities verder uit te bouwen. Door de focus op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen wil de opleiding die innoverende rol blijven spelen in een internationale context. Eén van de voorbeelden waarin deze ambitie van de opleiding tot uiting is gekomen is de opstart van de internationale master interieurarchitectuur in Adaptive Reuse in 2016-2017.

Door de hechte koppeling met onderzoek, zeker in de masteropleiding, en de focus op vier concrete domeinen (Herbestemming, Retail Design, Scenografie en Wonen/Meubel), wil de opleiding deze inzichten ook meegeven aan haar afgestudeerden. Daarnaast willen we in de toekomst deze expertise nog meer zichtbaarheid geven binnen een regionale en nationale context, door via dienstverlening een concrete bijdrage te leveren aan het verbeteren van de onmiddellijke leefomgeving. Binnen de ontwerpstudio, bachelor zowel als master, worden vaak zeer relevante oefeningen uitgewerkt, met resultaten die een bredere valorisatie verdienen. Op die manier willen we onze opleiding de komende jaren nog duidelijker op de kaart zetten.

KPI’s over in-, door- en uitstroom (cf. instelling)