Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VISIO-O

UHasselt koos in januari 2015 voor een kwaliteitsborging in eigen regie van haar opleidingen, ter vervanging van de externe opleidingsvisitaties. De regie kreeg de naam VISIO-O: Visie – Innovatie – Strategie – Intervisie voor Ontwikkeling van Onderwijs. Deze is gebaseerd op de kwaliteitscode van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Elke letter uit het letterwoord VISIO-O staat voor een stap in het proces van kwaliteitsborging van de opleidingen. Elke zes jaar stelt de dienst Onderwijs een rapport onderwijskwaliteit op en komt er een visiecommissie langs. Het rapport onderwijskwaliteit gaat in op de kwaliteit van de onderwijsaspecten van de opleiding. De visiecommissie werpt dan weer met kritische bevriende externe partijen (peers, alumni en werkveld) een blik op de toekomst van de opleiding, ze doet dit door zich te richten op het academisch niveau en het inhoudelijk actualiteitsgehalte van de opleiding (Visie-Innovatie). Het rapport van de visiecommissie en het rapport onderwijskwaliteit zijn de voorbereidende documenten voor de strategiedag. Op basis van de gedachtenwissels tijdens de strategiedag tekent de faculteit een strategieplan uit voor haar opleidingen (Strategie). In een jaarrapport koppelen de opleidingen nadien terug over hun strategieplan en sturen ze de acties bij. Drie jaar na de opstart vindt er verder een dialoogdag plaats tussen de opleiding en het beleid (Intervisie). Dit hele kwaliteitsproces is erop gericht de Ontwikkeling van Onderwijs te ondersteunen.

Binnen VISIO-O houden opleidingen belangrijke documenten bij in hun opleidingsportfolio. Het opleidingsportfolio bevat de basisdocumenten om de strategie uit te tekenen, acties te ontwikkelen en het opleidingsbeleid bij te sturen.


Het rapport onderwijskwaliteit en het rapport visiecommissie vormen de input voor de nota borgingsbeslissing. Deze nota wordt ter advies voorgelegd aan het College van Decanen. Op basis van het geformuleerde advies neemt de Raad van Bestuur een borgingsbeslissing. Deze heeft drie mogelijke uitkomsten: positief, onder voorwaarden of negatief.

Het Vlaams Kwalificatiestelsel 2019-2025 houdt ook in dat de UHasselt (en andere instellingen voor hoger onderwijs) maatschappelijke verantwoording aflegt over de kwaliteit van haar onderwijs door de informatie over de kwaliteit van elke opleiding op de website te publiceren. Deze publieke informatie is hier terug te vinden.

Om de kwaliteit van haar eigen werking te borgen en te innoveren organiseert UHasselt een peerreview waarin het niveau en de professionaliteit van het proces van kwaliteitsborging te evalueren. De peerreviewcommissie formuleert feedback en feedforward omtrent dit proces. Zij baseert zich hierbij op interne documenten voor onderwijsondersteuning, richtlijnen voor rapportering m.b.t. onderwijskwaliteit, gesprekken met medewerkers en stakeholders van beide diensten. De commissie presenteert haar bevindingen mondeling en in een beknopt reviewrapport. De Onderwijsraad en het College van Decanen nemen kennis van dit rapport. Enkele zijn professionaliteit, samenwerking, communicatie- - en informatie-uitwisseling, procesbewaking, ondersteuning en output.