Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INSTELLINGSREVIEW

De NVAO maakte op 11 september de resultaten bekend van de instellingsreview. Daaruit bleek dat de kwaliteit van het Vlaamse hoger onderwijs goed is. Instellingen zetten een sterke visie op onderwijs en de kwaliteit ervan neer en ontwikkelden ook een beleid dat daarop aansluit.

De instellingsreview is een periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een universiteit en hogeschool. Hoger-onderwijsinstellingen worden voortaan zelf geacht om de kwaliteit van hun opleidingen nauwgezet op te volgen en publiekelijk te verantwoorden.

De reviewcommissie focuste in haar gesprekken met de beleidstop, docenten en studenten op vier aspecten: (1) de visie van de universiteit op haar onderwijs en de kwaliteit ervan, (2) de manier waarop ze die visie wil realiseren, (3) de wijze waarop ze meet in hoeverre die visie op kwaliteit en beleid ook gerealiseerd wordt en (4) het verbeterbeleid.

Sterke betrokkenheid

Omdat de UHasselt op één van de vier standaarden een ‘voldoet ten dele’ scoorde, krijgt de universiteit van de reviewcommissie een positief oordeel onder voorwaarden. Er moet volgens het rapport vooral gesleuteld worden aan een betere monitoring van het onderwijsbeleid.

De reviewcommissie laat zich in haar rapport positief uit over wat ze “een breed gedragen onderwijsvisie” noemt. De geplande “bottom-upbenadering” bij de revisie van het Onderwijsbeleidsplan 2018-2021 zal hierbij zorgen voor meer draagvlak en synergie bij de opleidingen.

De OMT’s en facultaire stafmedewerkers beschouwt de reviewcommissie als “sterke instrumenten” bij de uitvoering van het onderwijsbeleid en de optimalisatie van de kwaliteit van de opleidingen. De reviewcommissie haalt ook de “sterke betrokkenheid” van studenten bij de opleidingen aan – waarbij hun participatie in de beleidsraden en evaluatiecommissies verder bekeken moet worden.

Monitoring

De systematische en intensieve evaluatie en monitoring zorgen ervoor dat knelpunten op opleidingsniveau snel worden aangepakt, aldus het rapport. De groeiende set instrumenten die een bijdrage leveren aan de monitoring van de kwaliteit van de opleiding, draagt hier ook aan bij.

Het monitoringssysteem levert momenteel echter nog geen integrale stand van zaken van het Onderwijsbeleidsplan op. De kwaliteitszorginstrumenten die nu in volle ontwikkeling zijn, zullen in de nabije toekomst zorgen voor een systematische monitoring op instellingsniveau. Daarnaast adviseert de commissie om de cyclus van strategische planning van opleidingen af te stemmen op die van de faculteiten en de instelling.

Positief is dat signalen van studenten over opleidingsonderdelen daadwerkelijk leiden tot verbeteringen. Dat er “geleerd wordt van eerdere ervaringen” halen de commissieleden eveneens aan als een sterk punt.

VISIO-O

De reviewcommissie heeft niet alleen gekeken naar onderwijsvisie en -beleid, maar ook naar de VISIO-O-cyclus (het systeem waarmee de UHasselt de onderwijskwaliteit van haar opleidingen waarborgt). In hun oordeel prijzen de leden het feit dat duidelijk zichtbaar gemaakt wordt dat het systeem in volle ontwikkeling is en dat er een duidelijk leerproces is.

In 2020 staat de volgende instellingsreview op het programma, waarbij de UHasselt alles in het werk stelt om dan aan alle voorwaarden te voldoen.

Meer lezen?  

U kan het volledige evaluatierapport en VISIO-O-adviesrapport downloaden en lezen. Er is ook een besluit beschikbaar. Andere rapporten zijn te lezen via www.nvao.net.