Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

KWALITEITSZORGINSTRUMENTEN

Naast VISIO-O maakt UHasselt ook gebruik van verschillende kwaliteitszorginstrumenten om de kwaliteit van de opleidingen in kaart te brengen en het onderwijs te monitoren. De vaststellingen die hieruit voortkomen worden opgenomen in verschillende stappen van de VISIO-O cyclus.

Evaluatievergaderingen

UHasselt hecht veel belang aan de evaluatievergaderingen. In deze vergaderingen wisselen studenten en docenten hun gedachten over het geboden onderwijs uit in een sfeer van vertrouwen en hebben ze het over goede praktijken en verbeterpunten in de verschillende opleidingsonderdelen. Elk opleidingsonderdeel wordt minstens om de twee jaar besproken. Dit leidt ertoe dat er onmiddellijk een oplossing gezocht kan worden voor eventuele knelpunten. Het OMT bespreekt de resultaten en koppelt deze ook terug naar de studenten. UHasselt draagt studentenbetrokkenheid immers hoog in het vaandel. Daarnaast is de drempel tussen studenten en docenten binnen UHasselt laag en kunnen studenten ook in informele contacten steeds bij docenten of andere medewerkers terecht met hun vragen, bedenkingen, ...

Onderwijsevaluaties

Via online bevragingen krijgen de studenten de mogelijkheid om hun mening te geven over de kwaliteit van het onderwijs, zowel op niveau van de opleiding als op niveau van de opleidingsonderdelen. Bij de evaluatie van de kwaliteit op het niveau van de opleiding worden tevens andere stakeholders betrokken, zoals alumni, docenten en het werkveld. Deze onderwijsevaluaties hebben als doel de positieve punten en aandachtspunten binnen de opleiding(sonderdelen) te signaleren en op te volgen.

Gesprekken met stakeholders

UHasselt gaat ook ad-hoc in gesprek met studenten, docenten, alumni en werkveld over de opleidingsstrategie, het opleidingsprofiel en onderwijsthema's. Ook de contacten die er met het werkveld zijn over stages en bachelor - en masterproeven bieden idee├źn voor opleidingsinnovaties.

Business Intelligencesysteem (BI)

UHasselt beschikt over een centrale databank studenten - en onderwijsadministratie. Via het business intelligencesysteem is het mogelijk om ad-hoc data-analyses te doen, o.a. in functie van kwaliteitszorg. Het systeem omvat drie tools: een dashboard (met informatie over bijvoorbeeld instroom, doorstroom en uitstroom), een rapporteringstool voor standaardrapporten en een analysetool voor bijkomende vragen.

Studietijdanalyse

De instelling beschikt over een tool om studietijdmetingen uit te voeren. De opleidingen gebruiken deze tool onder andere om bij een curriculumvernieuwing een inschatting van de studietijd te kunnen maken.

Kwaliteitsmonitoring examens (examenanalyse)

De opleidingen kunnen via een tool de resultaten van multiple choices examens analyseren, waarna men de statische verdeling van de examenresultaten kan bespreken.

Databank onderwijsorganisatie (studiegids)

In de studiegids leggen de opleidingen en de docenten de informatie over de opleidingsprogramma's vast in ECTS-fiches (European Credit Transfer System). Hierin wordt informatie op niveau van het opleidingsonderdeel, bijvoorbeeld doelstellingen, leerinhouden werkvormen en evaluatievormen vastgelegd. Op basis van deze informatie kan de student zijn/haar studieprogramma samenstellen.