Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EDUCATIEVE MASTER GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN


UHasselt is ervan overtuigd dat het onderwijs van vandaag de fundamenten voor de maatschappij van morgen legt. Een sterke maatschappij heeft nood aan krachtig onderwijs. Krachtig onderwijs focust niet louter op kwalificatie, maar heeft eveneens aandacht voor de socialisatie en de persoonsvorming van elke individuele lerende (Biesta, 2015)[1], zodat deze in staat is om samen met anderen op een kritisch-creatieve wijze te functioneren in onze diverse maatschappij.

Het spreekt voor zich dat krachtig onderwijs sterke leraren behoeft, zeker in een regio die, hoewel ze geen grootstad heeft, wel de kenmerken van een grootstedelijke context draagt. Als civic universiteit is UHasselt zich van deze context bewust en wenst ze via haar educatieve masteropleidingen impact te hebben op het leren van jongeren en volwassenen in het algemeen en op het leerplichtonderwijs in het bijzonder. Daartoe wil UHasselt geëngageerde leraren[2] vormen die wendbaar zijn in een veranderende maatschappij. In het opleidingsprofiel voor de vorming van deze leraren gaat UHasselt uit van vier pijlers (leraar gericht op), vier perspectieven (leraar werkt met) en drie expertises (leraar met expertise in), onderling met elkaar verbonden (zie Figuur 1: Schematische voorstelling van het opleidingsprofiel van de UHasselt-leraar).

  

Figuur 1: Schematische voorstelling van het opleidingsprofiel van de UHasselt-leraar.

Pijlers – Leraar gericht op...

De vier pijlers vormen de kern van de educatieve masteropleiding, de cirkel in het midden van Figuur 1. Het denken en handelen van de UHasselt-leraar is immers gericht op (1) krachtig leren, (2) diversiteit & talenten, (3) innovatie & ontwikkeling en (4) samenwerking & co-creatie. Deze vier pijlers representeren de centrale doelstellingen van het profiel van de UHasselt-leraar waartoe de educatieve masteropleiding opleidt. Ze komen bovendien tegemoet aan de actuele eisen die in internationaal perspectief vanuit het beroepenveld worden gesteld aan de opleiding. We lichten onderstaand toe:

 • De pijler ‘krachtig leren’ is het kerndoel van onderwijs en vorming. UHasselt wil leraren vormen die leren benaderen als een constructief, cumulatief, zelfgestuurd, doelgericht, gesitueerd, coöperatief en individueel verschillend proces van kennisverwerving, betekenisgeving en vaardigheidsontwikkeling (De Corte, 1996)[3]. UHasselt-leraren gaan actief op zoek naar strategieën, technieken en methodieken om elke lerende te engageren in een groei- en ontwikkelproces.
 • Daarbij houdt de UHasselt-leraar rekening met de ‘diversiteit & talenten’ van de lerenden en andere (in)directe actoren in het leerproces, deze gerichtheid vormt de tweede pijler. Het onderwijs wordt immers geconfronteerd met een toenemende diversiteit op etnisch, religieus, sociaal, cultureel, lichamelijk… vlak en dit schept mogelijkheden en creëert uitdagingen. UHasselt wil leraren opleiden die vanuit een integere, respectvolle en open grondhouding diversiteit omarmen en die gericht zijn op het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talenten. UHasselt-leraren denken en handelen volgens maatschappelijk-aanvaarde humane, sociale en ethische waarden en normen.
 • We leiden vandaag de leraren van morgen op. In een snel evoluerende maatschappij betekent dit dat leraren en lerenden dynamisch, flexibel, kritisch en zelfsturend aan het leren gaan. De derde pijler ‘innovatie & ontwikkeling’ stelt het eigentijds karakter van de opleiding en de continue gerichtheid op verbetering en optimalisatie in het werk van leraren centraal. Een kritisch-reflectieve ingesteldheid en een actief engagement in professionele ontwikkeling zijn daartoe belangrijke voorwaarden.

 • De leraar van morgen is overtuigd van de kracht van ‘samenwerking & co-creatie’. Samenwerkend leren is zichtbaar aanwezig in de les- en onderwijspraktijk van de leraar. UHasselt-leraren zijn geëngageerde, constructieve teamspelers die duurzame samenwerkingsverbanden aangaan. Strevend naar co-creatie, stellen UHasselt-leraren zich op als gelijkwaardige partners om in dialoog te bouwen aan oplossingen voor actuele en toekomstige uitdagingen.

Perspectieven – Leraar werkt met...

Vanuit de pijlers wordt duidelijk dat de leraar een sociaal beroep heeft. Een leraar werkt dagelijks met vier types van actoren, nl. (1) de lerende, (2) de leergroep, (3) het (school)team en (4) partners & externen. Elke pijler kan vanuit het ‘perspectief’ van elk type van actor benaderd worden, vandaar dat de centrale cirkel in Figuur 1 dynamisch draait over de vier types van actoren. Het opleidingsprofiel van de educatieve masteropleiding integreert de vier perspectieven van elk type actor waarop de werking van een educatieve master zich richt. We lichten dit hieronder toe:

 • In het eerste perspectief staat de lerende centraal. De UHasselt-leraar kan vlot interageren met individuele lerenden. Discretie en veiligheid worden geboden, evenals respect voor privacy. De leraar is toegankelijk en dialoog is steevast gericht op constructieve leerprocessen (krachtig leren), waarbij waardering en betrokken confrontatie deel uitmaken van feedback. De UHasselt-leraar streeft ernaar om individuele aandacht aan elke lerende te geven en begeleidt hen als unieke individuen met diverse kwaliteiten (diversiteit & talenten). Hij stretcht ‘de comfortzone’ door hen uit te dagen tot creatief denken, nieuwe ervaringen aan te gaan en open te staan voor diverse perspectieven (innovatie & ontwikkeling). Bij persoonlijke uitdagingen van een lerende stapt de leraar, als coach, in een proces van co-creatie om samen te zoeken naar oplossingen (samenwerking & co-creatie).

 • Het tweede perspectief is het perspectief van de leergroep. Rekening houdend met het perspectief van de individuele lerende, werkt de UHasselt-leraar vaak met groepen van lerenden. De leergroep, veelal een klasgroep in het onderwijs, is een sociale entiteit gekenmerkt door een specifieke groepsdynamiek, sfeer en cultuur. UHasselt streeft naar het vormen van leraren die de aanwezige diversiteit binnen de leergroep (diversiteit & talenten) benutten om krachtige leeromgevingen te creëren (krachtig leren). Hierbij hebben UHasselt-leraren steeds oog voor actuele evoluties, authentieke vraagstukken en maatschappelijk-relevante toepassingen van het geleerde (innovatie & ontwikkeling) en stimuleren ze actief samenwerking tussen lerenden (samenwerking & co-creatie), gericht op een veilig, positief en constructief leerklimaat met gedeelde verantwoordelijkheid.

 • Het derde perspectief focust op het (school)team waarbinnen de leraar functioneert. UHasselt wil leraren opleiden die durven ‘uit hun klas te breken’. Dit impliceert dat UHasselt-leraren bereid zijn om te leren van elkaar en als ‘co-teachers’ leeromgevingen creëren (krachtig leren). Hierbij benutten ze de diversiteit in het schoolteam en spelen ze als collega’s in op elkaars talenten (diversiteit & talenten). Daarnaast wil UHasselt leraren vormen die in dialoog verder bouwen op elkaars ideeën (samenwerking & co-creatie) om zo samen een actieve bijdrage te leveren aan schoolontwikkeling, -beleid en -innovatie (innovatie & ontwikkeling).

 • Het laatste perspectief zoomt in op de partners & externen van de leraar. Naast het (school)team werkt de leraar samen met partners zoals ouders, pedagogisch begeleiders … en externen. UHasselt wil leraren vormen die in dialoog en samenwerking (samenwerken & co-creatie) met deze partners en externen krachtig leren realiseren (krachtig leren) en innovaties initiëren (innovatie & ontwikkeling), steeds met aandacht voor de uniciteit van de lerende en rekening houdend met het perspectief van de actor(en) (diversiteit & talenten).

Expertises – Leraar bouwt op expertise in...

Leraren die gericht zijn op krachtig leren, diversiteit & talenten, innovatie & ontwikkeling en samenwerking & co-creatie in interactie met lerenden, collega’s en externen hebben nood aan diverse expertises waarop ze kunnen bouwen. Naast de pijlers en de perspectieven integreert UHasselt drie expertises in haar opleiding, namelijk (1) pedagogiek & didactiek, (2) praktijk & onderzoek en (3) vakdidactiek & domeinspecifieke inhoud. Figuur 1 toont het dynamisch karakter van de pijlers in relatie tot de expertises. Elke pijler raakt aan elke expertise. We lichten deze expertises hieronder respectievelijk toe:

 • Een eerste expertise focust op ‘pedagogiek & didactiek’. UHasselt vindt het belangrijk dat leraren beschikken over theoretische kaders en empirisch-gevalideerde tools m.b.t. pedagogiek & didactiek die ze actief kunnen aanwenden bij de studie en het vormgeven van leerprocessen in de praktijk, samen met lerenden, collega’s, partners of externen. Bovendien stelt deze expertise hen in staat om actief overleg te initiëren, eraan te participeren en om co-creatief vakoverschrijdende en interdisciplinaire acties te ondernemen die bijdragen aan processen van schoolbeleid, -ontwikkeling en -innovatie.

 • De tweede expertise heeft betrekking op ‘praktijk & onderzoek’. UHasselt wil leraren vormen die enerzijds inzichten uit pedagogisch-didactisch, vakdidactisch en domeininhoudelijk onderzoek kunnen vertalen naar de praktijk en die anderzijds de praktijk op een wetenschappelijk-onderbouwde wijze kunnen onderzoeken. Leraren in opleiding bieden we toegang tot en ervaring in de praktijk. Hetzelfde geldt voor de academische uitvoering van praktijkgericht onderzoek. Op die manier beogen we de relaties, verbanden en verwevenheid van de triade van theorie-praktijk-onderzoek zichtbaar, tastbaar, relevant en bruikbaar te maken voor leraren.

 • Een derde expertise zoomt in op ‘vakdidactiek & domeinspecifieke inhoud’. UHasselt wil leraren opleiden die over een brede academische vorming en stevige domeinspecifieke inhoudelijke basis beschikken. Deze expertise laat toe dat ze toegang, kennis en kunde hebben betreffende vakspecifieke en domeinbrede inhouden waarover wordt lesgegeven. Een sterke vakdidactische basis stelt UHasselt-leraren in staat om de vakspecifieke en domeinbrede inhouden te vertalen naar concrete onderwijsactiviteiten, leeractiviteiten en instructie op maat van lerenden, collega’s en/of externen.

[1] Biesta, Gert. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Uitgeverij Phronese. ISBN 9789490120085.
[2] We willen benadrukken dat UHasselt-leraren naast het vervullen van belangrijke taken binnen het leerplichtonderwijs, eveneens een waardevolle rol spelen in educatieve settings in tertiair onderwijs en (non-)profit organisaties.
[3] De Corte, E. (1996). Actief leren binnen krachtige onderwijsleeromgevingen. Impuls voor onderwijsbegeleiding, 4, pp. 145-156.

Er is geen tijdspad voor deze opleiding. De educatieve masters doorlopen een accreditatie op maat van eigen regie in het academiejaar 2021-2022.